สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ

Home
กลับหน้าหลัก ข้อมูลสารสนเทศ เครือข่ายทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผู้ประสานงานวัฒนธรรมอำเภอ


นายกำธร แดงมะแจ้ง
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

 

 

 


งานประเพณีไขประตูเล้า ตำบลคำเขืีื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน
 
ประวัติอำเภอชานุมาน

อำเภอชานุมาน เดิมมีฐานะเป็นเมืองขึ้นตรงต่อเมืองอุบลราชธานี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๒ เนื่องจากเจ้าพรหมเทวานุเคราะห์วงศ์ (เจ้าหน่อคำ) เจ้าเมืองอุบลราชธานีคนที่ ๔ ได้พาพระปลัดซ้าย (เคน) บุตรท้าวมณฑาธิราช เมืองลำเนาหนองปรือ ซึ่งได้อพยพครอบครัวไพร่พลมาอาศัยอยู่กับเจ้าพรหมเทวานุเคราะห์วงศ์ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อกราบบังคมทูล ขอพระราชทานตั้งบ้านท่ายักขุขึ้นเป็นเมือง และขอตั้งพระปลัดซ้าย (เคน) เป็นจ้าเมือง พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตามที่ขอ ทรงแต่งตั้ง พระปลัดซ้ายเป็นพระผจญจัตุรงค์แต่พระผจญจัตุรงค์ได้พาครอบครัวไพร่พลไปตั้งเมืองที่บ้านท่ากระดาน ไม่ได้ตั้งที่บ้านท่ายักขุตามที่โปรดเกล้าฯ ไว้
อำเภอชานุมานยังคงมีฐานะเป็นเมืองขึ้นตรงต่อเมืองอุบลราชธานีตลอดจนกระทั่งถึงการปฏิรูปการปกครองครั้งใหญ่ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ผู้ทรงดำรงตำแหน่งข้าหลวงใหญ่ต่างพระองค์สำเร็จราชการหัวเมืองอุบลราชธานี ได้ทรงปรับปรุง เปลี่ยนแปลงระบบการปกครองภายในบริเวณเมืองอุบลราชธานีราว พ.ศ. ๒๔๔๓-๒๔๔๕ จนถึงสิ้นรัชกาล พระบาทสมเด้จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้แยกมณฑลอีสานออกเป็น ๒ มณฑล คือ มณฑลอุบลและมณฑลร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๕ หลังจากนั้นไม่นาน กระทรวงมหาดไทยก็ดำเนินการปรับปรุง การปกครองในบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี อีกครั้งหนึ่ง โดยการลดฐานะบางอำเภอลงเป็นกิ่งอำเภอ และบางอำเภอก็ถูกยุบ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๕ อำเภอชานุมานถูกลดฐานะลงเป็นกิ่งอำเภอชานุมานมณฑล ขึ้นต่ออำเภอเขมราฐ และคงฐานะเป็นกิ่งอำเภอจนถึง พ.ศ. ๒๕๐๑ ทางราชการจึงได้ยกฐานะ กิ่งอำเภอชานุมานมณฑล ขึ้นเป็นอำเภออีกครั้งหนึ่ง พร้อมกับ เปลี่ยนชื่อจากเดิมซึ่งหมายถึง ผู้เบียดเบีนเป็น ชานุมาน หมายถึง ผู้มีความพยายาม จนกระทั่งวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖อำเภอชานุมานจึงได้ขึ้นกับจังหวัดอำนาจเจริญ

คำขวัญ
ชายแดนแห่งเดียว
ป่าเขียวแสนสวย
งามห้วยแก่งหิน
แผ่นดินน่าอยู่
ชมหมู่ภูไท

 

 

จำนวนผู้เยี่ืยมชม

Web Site Counter

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ที่ตั้ง :: ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ห้อง ๒๐๕
ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ๓๗๐๐๐
โทร. ๐-๔๕๕๒-๓๑๒๔ โทรสาร. ๐-๔๕๕๒-๓๑๒๓