กลับหน้าหลัก ประวัติสำนักงาน บุคลากร ภารกิจ แผนปฏิบัติการ แผนที่ตั้ง

วิสัยทัศน ์

เป็นองค์กรที่ส่งเสริมสนับสนุน ประสานการดำเนินงาน
ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมกับเครือข่ายทุกระดับ
เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมที่ดีงาม
ของท้องถิ่น นำสู่สังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน