บุคลากร
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ


นางพวงคำ ทองทั่ว
วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม


นางธัญญ์กมน ใจทอง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
และงานการเงินและบัญชี


นายสุปรีชา ชัยชาญ

นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

นายเอกนรินทร์ พิพัฒน์กุล
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

นางสาวธนิดา นวลใส
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
งานธุรการทั่วไป


นางสาวสุนันทา มีแวว
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
งานยุทธศาสตร์ , นโยบายพิเศษ
และงานภาพยนต์และวีดิทัศน์

นางอมรรัตน์ สังกะเพศ
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
งานวัฒนธรรม,งานส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรมร่วมสมัย
และประสานงานอำเภอพนา


นางสาวประไพพร พันทอง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
งานครุภัณฑ์และอาคารสถานที่
และงานประชาสัมพันธ์


นางกาญจนกานต์ ลุสมบัติ
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
งานข้อมูลสารสนเทศ,ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม
และประสานงานอำเภอปทุมราชวงศา


นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
งานส่งเสริมวัฒนธรรม, งานสนับสนุนกรมศิลปากร
และประสานงานอำเภอชานุมาน

 

 

 


นางสุวรรณา น้อยมิ่ง
 
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
งานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
งานตรวจติดตามประเมินผล

นางสาวบุษรินทร์ ทัศบุตร
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
งานศาสนา
และประสานงานอำเภอเสนางคนิคม
 
นางสุนันทา ชัยชาญ
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
งานแผนงานและประสานงานอำเภอลืออำนาจ


นางธนพร จินาพร
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
งานส่งเสริมเครือข่ายวัฒนธรรม
และประสานงานอำเภอเมืองอำนาจเจริญนายสำรวย พูลเพิ่ม
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
ประสานงานอำเภอหัวตะพาน

นางวรรณรัตน์ เดชเสน
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
งานศาสนา
   


นางสาวทิพวรรณ พ่อขันชาย
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
งานศาสนา

พนักงานจ้างเหมา

นายไวพจน์ ทานะปัตย์
พนักงานขับรถยนต์

นายปรีดา ค่ำคูณ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวศิริรัตน์ พันธุ์เจริญ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


นางสาวปาริชาติ ทองพรม
อาสาสมัครวัฒนธรรม

กลับหน้าหลัก ประวัติสำนักงาน บุคลากร ภารกิจ แผนปฏิบัติการ แผนที่ตั้ง
โดย.. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ที่ตั้ง :: ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ห้อง ๒๐๕ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ๓๗๐๐๐
ผู้ดูแลระบบ :: e-mail:: amnatcharoen@m-culture.go.th
โทร. ๐-๔๕๕๒-๓๑๒๔ โทรสาร. ๐-๔๕๕๒-๓๑๒๓