หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมสงเสริม

 อำเภอโพธิ์ทอง
เขียนโดย Administrator   

อำเภอโพธิ์ทอง

คำขวัญ

“หลวงพ่อขุนอินท์อันศักดิ์สิทธิ์ ทั่วทิศเครื่องจักสาน โบราณสถานตึกคำหยาด

        ปลาดื่นดาษหน้าวัดข่อย เจดีย์สูงลอยวัดจุฬามณี”

ประวัติ

อำเภอโพธิ์ทอง เดิมใช้ชื่อว่า อ.ห้วยลิงตก ตั้งขึ้นเป็นอำเภอ เมื่อปี พ.ศ.๒๔๓๓

อาคารที่ว่าการอำเภอปัจจุบันสร้างเมื่อ   ๒๑ มกราคม    ๒๕๑๗ 

นายอำเภอคนปัจจุบัน    นายวิสูตร  นุกูลกิจ

ผู้ประสานงานวัฒนธรรมอำเภอโพธิ์ทอง  นางสาวพิมลรัตน์   มณฑา

นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ