เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทำเนียบนักจัดรายการวิทยุเครือข่ายวัฒนธรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

ที่ 

ชื่อ - นามสกุล 

สถานี 

ที่อยู่ 

โทรศัพท์ 

นายสิริชัย   วัชรีนันท์

ตำแหน่ง  เจ้าของสถานี

คลื่นสถานี FM.๑๐๖.๒๕ MHz

๒๔  ถนนระเบียบกิจอนุสรณ์  ซอย  ๒  อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์  ๐๓๘ -๕๔๑๕๔๑

 มือถือ  ๐๘๑ - ๙๔๐๒๑๒๖

นายไพฑูรย์   ทักษภิรมย์

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ

รายการ   บอกเล่าเก้าสิบ

คลื่นสถานีFM.๑๐๖.๒๕ MHz.

๗๘/๖  หมู่  ๑๓ ต.บางตีนเป็ด

 อ.เมือง  จ. ฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ ๐๓๘ -๘๒๒๒๗๙

มือถือ  ๐๘๖ - ๘๒๖๑๒๖๔

 

พระครูโฆษิตานุรักษ์

ตำแหน่ง  นักจัดรายการ

รายการวิทยุชุมชนบ้านบางแก้ว

คลื่นสถานี FM.๙๗.๒๕  MHz.

๒  หมู่  ๓  ต.บางแก้ว

อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา

-

นางสาวภาวนา   กานต์ไกรศรี

ตำแหน่ง  นักจัดรายการ

รายการวิทยุชุมชนบ้านบางแก้ว

คลื่นสถานี FM.๙๗.๒๕  MHz.

๒  หมู่  ๓  ต.บางแก้ว

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

มือถือ   ๐๘๑ - ๘๙๐๙๖๖๕

 

นางสาวกมณพร   ใสมงคล

ตำแหน่ง  นักจัดรายการ

รายการ   หรรษากับสารพัดช่าง

คลื่นสถานีFM.๑๐๕.๒๕  MHz.

วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์  ๐๓๘ - ๙๘๑๒๑๔

 

นางสาวจันทร์เพ็ญ   ตันเจริญ

ตำแหน่ง  นักจัดรายการ

รายการ   หรรษากับสารพัดช่าง

คลื่นสถานี FM.๑๐๕.๒๕ MHz.

วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์  ๐๓๘ - ๕๑๑๑๔๒

 

นายอนันท์   ลือโรจน์วงศ์

ตำแหน่ง  นักจัดรายการ(นายสถานี)

รายการ  ชุมชนคนตลาดนัด

คลื่นสถานี  FM.๙๑.๓๕  MHz. 

๓๘/๓๙  หมู่  ๓ 

ตำบลบางแก้ว

อำเภอเมือง

จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์  ๐๓๘ - ๘๖๖๙๗๙

มือถือ  ๐๘๑ - ๕๗๐๗๗๐๒

 

นางสาวปัญญาพร   บุญมา

ตำแหน่ง   นักจัดรายการ

รายการ เพลงฮิตรับอรุณ ,

 จ๊ะจ๋ามากับเพลง

คลื่นสถานี  FM.๙๑.๓๕  MHz. 

๒/๓  หมู่  ๓  ตำบลบางแก้ว

อำเภอเมือง   จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์  ๐๓๘ - ๘๕๖๙๖๙

มือถือ  ๐๘๗ - ๔๕๕๕๙๐๖

 

นายพะเยาว์   เครือแก้ว

ตำแหน่ง   นักจัดรายการ

(นายสถานี)

รายการ  เสียงเพลงจากบางแก้ว

คลื่นสถานี  FM.๙๑.๓๕  MHz. 

๒/๓  หมู่  ๓  ตำบลบางแก้ว

อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์  ๐๓๘ - ๘๕๖๙๖๙

มือถือ ๐๘๑ - ๔๒๙๘๔๑๙

 

๑๐

นายเตี้ย   ม่วงพา

ตำแหน่ง  เจ้าของสถานี

รายการ  ข่าวเช้าวันนี้

คลื่นสถานี  FM.๙๘.๗๕  MHz

 

๒๒/๒  หมู่  ๘ ตำบลบางพระ

อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์  ๐๓๘ -๘๒๐๔๕๖

มือถือ  ๐๘๙ - ๒๔๔๖๐๙๔

 

๑๑

นางชุติมา   ศรีเสวก

ตำแหน่ง  นักจัดรายการ

รายการ  ลูกทุ่งยามบ่าย

คลื่นสถานี  FM.๙๘.๗๕  MHz.  นามแฝง  ผึ้ง

๒๒/๒  หมู่  ๘   ตำบลบางพระ

อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา

มือถือ  ๐๘๕ - ๐๙๖๘๔๗๒

 

๑๒

นายสุพัด   ศรีเสวก

ตำแหน่ง  นักจัดรายการ

รายการ  ลูกทุ่งยามบ่าย

คลื่นสถานี  FM.๙๘.๗๕  MHz.  นามแฝง  พัฒน์   ธนพร

๒๒/๒  หมู่  ๘  ตำบลบางพระ

อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา

มือถือ  ๐๘๑ - ๔๓๗๑๘๘๕

 

๑๓

นายชาญณรงค์   เนตรโรจน์

ตำแหน่ง  นักจัดรายการ

รายการ  บ้านคนรักลูกทุ่ง

คลื่นสถานี  FM.๙๘.๗๕  MHz. 

นามแฝง  ดีเจต้อ

๒๒/๒  หมู่  ๘  ตำบลบางพระ

อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์  ๐๓๘ - ๘๒๐๔๕๖

มือถือ  ๐๘๓ - ๑๒๑๓๖๘๖

 

๑๔

นายเดือน   อ้นอารี

ตำแหน่ง  เจ้าของสถานีวิทยุ

คลื่นสถานี FM.๑๐๒.๖๕  MHz. 

๑๕๐๗  ถนนเทพคุณากร

ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง

จังหวัดฉะเชิงเทรา

มือถือ  ๐๘๖ - ๓๑๒๗๒๗๔

 

๑๕

นายชรินทร์   กรุดกรีธา

ตำแหน่ง  นักจัดรายการ

รายการ  ลูกทุ่งมหาชน

คลื่นสถานี FM.๑๐๒.๖๕  MHz. 

นามแฝง  วัชรินทร์  เพชรโสธร

๕๙/๑  หมู่ ๒  ตำบลเกาะไร่

อำเภอบ้านโพธิ์    

จังหวัดฉะเชิงเทรา

มือถือ  ๐๘๙ - ๒๒๘๒๙๙๑

 

๑๖

นายสมชาย    ฉวีวรรณ์

ตำแหน่ง  นักจัดรายการ

รายการ  ลูกทุ่งมหาชน

คลื่นสถานี  FM.๑๐๒.๖๕ MHz. 

นามแฝง  ชาย  สายลม

๔๓ /๑ / ๕  ถนนมหาจักรพรรดิ

อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา

มือถือ  ๐๘๖ - ๘๓๐๒๑๑๕

 

๑๗

นางมณีนารถ   เจริญสุข

ตำแหน่ง  นักจัดรายการ

รายการ  แว๋วหวาน

คลื่นสถานีFM.๑๐๒.๖๕  MHz. 

นามแฝง  ดีเจน้องหญิง

๑๕๐๗  ถนนเทพคุณากร

ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง

จังหวัดฉะเชิงเทรา

มือถือ  ๐๘๗ - ๑๔๘๓๘๒๖

 

๑๘

นายธันยธรศ์   นันธราธนาธร

ตำแหน่ง  นักจัดรายการ

คลื่นสถานี  FM.๑๐๒.๖๕MHz. 

นามแฝง  ดีเจมิว

๑๘๘/๘

ตำบลหน้าเมือง

อำเภอเมือง

จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

-

๑๙

นายสมเกียรติ   แสงอรุณ

ตำแหน่ง  นักจัดรายการ

คลื่นสถานี  FM.๑๐๒.๖๕ MHz.

 

-

-

ที่

ชื่อ - นามสกุล

สถานี

ที่อยู่

โทรศัพท์

๒๐

เด็กหญิงจิราพันธุ์   ฉวีวรรณ์

ตำแหน่ง  นักจัดรายการ

รายการ  ลูกทุ่งมหาชน

คลื่นสถานี  FM.๑๐๒.๖๕ MHz. 

นามแฝง  มายด์   สายลม

๔๓/๑/๕  ตำบลหน้าเมือง

อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา

มือถือ  ๐๘๔ - ๑๒๖๒๓๔๔

 

๒๑

พระครูสังฆรักษ์สวงค์  นาถสีโล

ตำแหน่ง  ครูสอนและนักจัด

รายการ  ธรรมะยามสอง

คลื่นสถานีFM.๑๐๕.๒๕  MHz. 

วัดโสธรวรารามวรวิหาร

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง

จังหวัดฉะเชิงเทรา

มือถือ  ๐๘๙ - ๖๐๘๒๓๑๕

 

๒๒

พระมหาสหาย   กนฺตธมฺโม

ตำแหน่ง  นักจัดรายการ

รายการ  ธรรมบันเทิง

คลื่นสถานี FM.๑๐๕.๒๕ MHz. 

นามแฝง  ส.ธุลีดิน

วัดโสธรวรารามวรวิหาร

ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง

จังหวัดฉะเชิงเทรา

มือถือ  ๐๘๗ - ๑๕๘๒๑๙๓

 

๒๓

พระมหาหฤทัย  ปภสฺสโร

(คำเม้า)

ตำแหน่ง  ครูสอนและนักจัด รายการ  เทศกาลและพิธีกรรมพุทธศาสนา

คลื่นสถานีFM.๑๐๕.๒๕  MHz. 

วัดโสธรวรารามวรวิหาร

ตำบลหน้าเมือง

อำเภอเมือง

จังหวัดฉะเชิงเทรา

-

๒๔

พระมหาอุทัย   วชิราเมธี

ตำแหน่ง  ครูสอนและนักจัดรายการ

รายการ  น้อมธรรมนำสุข

คลื่นสถานี FM.๑๐๕.๒๕ MHz. 

วัดโสธรวรารามวรวิหาร

ตำบลหน้าเมือง

อำเภอเมือง

จังหวัดฉะเชิงเทรา

มือถือ  ๐๘๑ - ๖๖๓๙๓๕๔

 

๒๕

พระมหาพลพิพัฒน์   จิตวีริใย

(ใยอุ่น)

ตำแหน่ง  ครูสอนและนักจัดรายการ

รายการ  ธรรมะพัฒนาสังคม

คลื่นสถานี FM.๑๐๕.๒๕ MHz. 

วัดโสธรวรารามวรวิหาร

ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง

จังหวัดฉะเชิงเทรา

-

๒๖

นายมานะ   กลิ่นเนียม

ตำแหน่ง  นักจัดรายการ

รายการ  สรรหาข่าวสารมาฝาก

คลื่นสถานี  FM.๑๐๕.๒๕MHz. 

วัดโสธรวรารามวรวิหาร ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง

จังหวัดฉะเชิงเทรา

มือถือ  ๐๘๑ - ๒๙๒๔๔๒๖

 

๒๗

นายภูริทัต   ศรีอร่าม

ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำ ,

 นักจัดรายการ

คลื่นสถานี  FM.๑๐๕.๒๕ MHz. 

นามแฝง  อ.ทู

วัดโสธรวรารามวรวิหาร

ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง

จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์  ๐๓๘ - ๘๒๐๙๑๖

มือถือ  ๐๘๑ - ๕๕๑๓๙๑๖

 

๒๘

นายอัครเดช   หมู่วิเศษ

ตำแหน่ง  นักจัดรายการ

รายการ  อมตะยามเช้า

คลื่นสถานี  FM.๑๐๕.๒๕MHz. 

นามแฝง  อ้ายทิดโส

ถนนเทพคุณากร

ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง

จังหวัดฉะเชิงเทรา

มือถือ  ๐๘๔ - ๑๑๙๔๙๔๑

 

ที่

ชื่อ - นามสกุล

สถานี

ที่อยู่

โทรศัพท์

๒๙

นายปิติวัฒน์   โคยะทา

ตำแหน่ง  ครูสอนและนักจัดรายการ

รายการ  ลูกทุ่งรับอรุณ

คลื่นสถานี  FM.๑๐๕.๒๕ MHz. 

นามแฝง  หนุ่มลาว

วัดโสธรวรารามวรวิหาร

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง

จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์  ๐๓๘ - ๘๒๑๓๙๗

 

๓๐

นางอัญชลี   โอ่งเจริญ

ตำแหน่ง  ครูและนักจัดรายการ

รายการ  สารพัดเคล็ดลับ

คลื่นสถานี  FM.๑๐๕.๒๕ MHz. 

นามแฝง  อัญชลี

๓๒/๓  หมู่  ๔ ตำบลเสม็ดใต้

อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

-

๓๑

นางสถาพร   พานิชศิริ

ตำแหน่ง  ครูสอนและ

  นักจัดรายการ

รายการ  ลูกทุ่งรับอรุณ

คลื่นสถานี   FM.๑๐๕.๒๕MHz. 

นามแฝง  สาวไทย

ถนนเทพคุณากร ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา

มือถือ  ๐๘๙ - ๗๔๙๐๒๐๘

 

๓๒

นายสมศักดิ์   ธรรมศร

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ห้องส่ง

รายการคลื่นสถานี   FM.๑๐๕.๒๕MHz. 

วัดโสธรวรารามวรวิหาร

ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง

จังหวัดฉะเชิงเทรา

มือถือ ๐๘๖-๘๒๘๒๘๗๕

 

๓๓

นายปัญญา   โพธิ์ทอง

ตำแหน่ง  นักจัดรายการ

รายการ  ลูกทุ่งไทยบ้าน

คลื่นสถานี  FM.๑๐๕.๒๕ MHz. 

นามแฝง  บ่าวญา

วัดโสธรวรารามวรวิหาร

ตำบลหน้าเมือง   อำเภอเมือง

จังหวัดฉะเชิงเทรา

มือถือ  ๐๘๗ - ๐๙๔๕๔๕๑

 

๓๔

นายอาคม   ยางนอก

ตำแหน่ง  นักจัดรายการและ

                 ผู้ประกาศ

รายการ  นอนสตอปลูกทุ่ง

คลื่นสถานี   FM.๑๐๕.๒๕MHz. 

นามแฝง  ข้าวฟ่าง

วัดโสธรวรารามวรวิหาร

ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง

จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์  ๐๓๘ - ๕๑๖๐๐๗

มือถือ  ๐๘๗ - ๖๐๒๕๔๐๗

 

๓๕

นายมานพ   พันทนา

ตำแหน่ง  นักจัดรายการ

รายการ   เพลงเก่ายามบ่าย+ธรรมะ

คลื่นสถานี FM.๑๐๕.๒๕  MHz. 

๖๖/๘  ถนนพระยาศรีสุนทร

อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา

มือถือ  ๐๘๓ - ๗๕๓๕๐๐๑

 

๓๖

นางสาวณัฐฑพร   อาฒยะพันธุ์

ตำแหน่ง  ผู้ดำเนินรายการ

รายการ  O.K. hot

คลื่นสถานี  FM.๙๕.๗๕ MHz. 

นามแฝง  มิ้น

๙๕/๑๕  ถนนชุมพล

ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง

จังหวัดฉะเชิงเทรา

มือถือ  ๐๘๖ - ๖๒๑๒๐๗๖

 

ที่

ชื่อ - นามสกุล

สถานี

ที่อยู่

โทรศัพท์

๓๗

นางสาวนันทวัลย์ โพธิวรรณวงศ์

ตำแหน่ง   ผู้ดำเนินรายการ

รายการ  O.K. hot

คลื่นสถานี   FM.๙๕.๗๕ MHz. 

นามแฝง  นานา

๙๕/๑๕  ถนนชุมพล

ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง

จังหวัดฉะเชิงเทรา

มือถือ   ๐๘๙ - ๙๙๐๘๙๘๑

 

๓๘

นางหนูพิศ   นันทสิงห์

ตำแหน่ง   ผู้ดำเนินรายการ

รายการ  ลูกทุ่งอีสาน

คลื่นสถานี   FM.๑๐๗.๕๐ MHz. 

นามแฝง  สาวอุบลคนโก้

-

มือถือ   ๐๘๗ - ๗๘๒๙๘๘๒

 

๓๙

นางสาววรรณพัทธ์  ใหม่สุวรรณ์

ตำแหน่ง  นักจัดรายการ

รายการ  ตำนานเพลงเพื่อชีวิต

คลื่นสถานี  FM.๑๐๐.๗๕ MHz. 

นามแฝง  ต้นอ้อ

๑๕๕/๕  หมู่ ๔ ตำบลเมืองเก่า

อำเภอพนมสารคาม

จังหวัดฉะเชิงเทรา

มือถือ   ๐๘๑ - ๗๗๕๑๓๔๙

 

๔๐

นายนิวัฒน์   งามทรัพย์มณี

ตำแหน่ง  นักจัดรายการ

รายการ  ร็อคเนฟเวอร์ด่าย

คลื่นสถานี   FM.๑๐๐.๗๕ MHz. 

นามแฝง  ดีเจวัฒน์

๑๕๕/๕  หมู่ ๔ ตำบลเมืองเก่า

อำเภอพนมสารคาม

จังหวัดฉะเชิงเทรา

มือถือ  ๐๘๖ -๓๔๒๔๐๐๒

 

๔๑

นายสุพจน์   พูลสวัสดิ์

ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการสถานี

รายการ  คนค้นเพลง

คลื่นสถานี   FM.๑๐๐.๗๕ MHz. 

๑๕๕/๕  หมู่  ๔ตำบลเมืองเก่า

อำเภอพนมสารคาม

จังหวัดฉะเชิงเทรา

มือถือ   ๐๘๗ - ๗๔๖๒๓๐๘

 

๔๒

นางสาวพลับพลึง บุญประเสริฐ

ตำแหน่ง   นักจัดรายการ

รายการ  เพลงฮอตวันวาน

คลื่นสถานี  FM.๑๐๐.๗๕ MHz. 

๑๕๕/๕  หมู่ ๔ ตำบลเมืองเก่า อำเภอพนมสารคาม

จังหวัดฉะเชิงเทรา

-

๔๓

นางสาวจีรวัจน์   ศรีมุณี

ตำแหน่ง  ฝ่ายบริหารรายการ

รายการ  ลูกทุ่งมหาโพธิ์

คลื่นสถานี  FM.๑๐๐.๗๕ MHz. 

 

๑๕๕/๕  หมู่  ๔ ตำบลเมืองเก่า

อำเภอพนมสารคาม

จังหวัดฉะเชิงเทรา

มือถือ   ๐๘๑ - ๓๕๖๕๔๔๒

 

๔๔

นางวันเพ็ญ   โยธินกรวงษ์

ตำแหน่ง   นักจัดรายการ

คลื่นสถานี   FM.๑๐๐.๗๕ MHz. 

 

๑๕๕/๕  หมู่  ๔ ตำบลเมืองเก่า

อำเภอพนมสารคาม

จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์  ๐๓๘ - ๕๕๑๖๖๕

มือถือ   ๐๘๖ - ๘๒๘๕๒๕๕

 

๔๕

นายสมยศ   วงศ์กำภู

ตำแหน่ง   นักจัดรายการ

รายการ  ลูกทุ่งจ๋า

คลื่นสถานี  FM.๑๐๐.๗๕ MHz. 

 

๑๕๕/๕  หมู่  ๔ ตำบลเมืองเก่า

อำเภอพนมสารคาม

จังหวัดฉะเชิงเทรา

มือถือ   ๐๘๖ - ๘๔๘๘๐๒๖

 

 

ที่

ชื่อ - นามสกุล

สถานี

ที่อยู่

โทรศัพท์

๔๖

นายประทีป   ชุ่มอารมณ์

ตำแหน่ง  นักจัดรายการ

รายการ  บุ๊ปเฟ่มิวสิค

คลื่นสถานี  FM.๑๐๐.๗๕ MHz. 

นามแฝง  ดีเจแว่น

๑๕๕/๕  หมู่ ๔ ตำบลเมืองเก่า

อำเภอพนมสารคาม

จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์  ๐๓๘ - ๘๓๖๗๔๑

มือถือ ๐๘๔ - ๗๗๔๗๒๘๙

 

๔๗

นายพุฒิพงศ์   วงศ์กันทราภัย

ตำแหน่ง  นักจัดรายการ

รายการ ลูกทุ่งเรดิโอ

คลื่นสถานี   FM.๑๐๐.๗๕ MHz. 

นามแฝง  ดีเจเป้

๑๕๕/๖  หมู่  ๔

ตำบลเมืองเก่า

อำเภอพนมสารคาม

จังหวัดฉะเชิงเทรา

มือถือ ๐๘๑ - ๔๑๑๖๙๙๒

 

๔๘

นายสุนทร   ทองคำ

ตำแหน่ง  เจ้าของสถานี

คลื่นสถานี    FM.๑๐๗.๙๐ MHz.   

 

๑๕/๖  หมู่  ๒ ตำบลพิมพา

อำเภอบางปะกง    จังหวัดฉะเชิงเทรา

มือถือ   ๐๘๖ - ๘๓๖๑๑๖๑

 

๔๙

นายซากิรีน   บุญมาเลิศ

ตำแหน่ง  หัวหน้าสถานี ,

                ผู้จัดรายการ

รายการ  วิทครุอมฏร

คลื่นสถานี  FM.๑๐๗.๔๐ MHz. 

นามแฝง  ดีเจมัง

๑๑/๒  หมู่ ๔ ตำบลหมอนทอง

อำเภอบางน้ำเปรี้ยว

จังหวัดฉะเชิงเทรา

มือถือ  ๐๘๐ - ๕๖๐๔๙๑๐

 

๕๐

นายกมล   มะลูลีม

ตำแหน่ง   นักจัดรายการ

รายการ  วิทยุรอมฏร

คลื่นสถานี   FM.๑๐๗.๔๐ MHz. 

นามแฝง  อาลัด

๒๙  หมู่ ๕ ตำบลหมอนทอง

อำเภอบางน้ำเปรี้ยว

จังหวัดฉะเชิงเทรา

มือถือ ๐๘๙ - ๐๙๒๗๗๕๒

 

๕๑

นายปิยะณัฐ   บุญมาเลิศ

ตำแหน่ง   นักจัดรายการ

รายการ  วิทยุรอมฏร

คลื่นสถานี   FM.๑๐๗.๔๐ MHz. 

นามแฝง  ซอและห์

๑๓/๑  หมู่  ๔

ตำบลหมอนทอง

อำเภอบางน้ำเปรี้ยว

จังหวัดฉะเชิงเทรา

มือถือ  ๐๘๓ - ๑๑๙๙๗๓๐

 

๕๒

นายทิม   อุบลบาน

ตำแหน่ง  เจ้าของสถานีวิทยุ

คลื่นสถานี  FM.๑๐๗.๔๐ MHz. 

 

๑/๓  หมู่  ๔  ตำบลเทพราช

อำเภอบ้านโพธิ์    จังหวัดฉะเชิงเทรา

มือถือ  ๐๘๑ - ๘๗๐๑๕๐๖

 

๕๓

นายสมชาย   ล่ามกิจจา

ตำแหน่ง  นักจัดรายการ

รายการ  ลูกทุ่งพีรสตางค์

คลื่นสถานี  FM.๑๐๗.๙๐ MHz. 

นามแฝง  ดีเจกิจ

๕๒  หมู่  ๔   ตำบลเทพราช

อำเภอบ้านโพธิ์

จังหวัดฉะเชิงเทรา

มือถือ  ๐๘๙ - ๖๑๐๘๘๓๕

 

๕๔

นายนุกูล   แหนมเปรมปรี

ตำแหน่ง  นักจัดรายการ

รายการ  ลูกทุ่งไทย

คลื่นสถานี  FM.๑๐๗.๙๐ MHz. 

นามแฝง  ดีเจหนุ่มนุกูล

-

มือถือ  ๐๘๖ - ๕๓๕๘๖๔๒

 

ที่

ชื่อ - นามสกุล

สถานี

ที่อยู่

โทรศัพท์

๕๕

นายศิริพันธุ์   อ่อนโคกสูง

ตำแหน่ง  นักจัดรายการ

รายการ   รุ่งอรุณลูกทุ่งสามสมัย

คลื่นสถานี   FM.๑๐๗.๙๐ MHz. 

ถนนพิมพา  ตำบลพิมพา

อำเภอบางปะกง

จังหวัดฉะเชิงเทรา

มือถือ  ๐๘๙ - ๘๔๙๔๓๐๔

 

๕๖

นายชินกร   วงษ์ชาชม

ตำแหน่ง  นักจัดรายการ

รายการ สบายสบายสโตเลนโซริม

คลื่นสถานี   FM.๑๐๗.๙๐ MHz. 

นามแฝง   ชินกร  นครพนม

-

มือถือ   ๐๘๕ - ๒๓๑๓๕๔๕

 

๕๗

นายศักดิ์ลิขิต   บุณรังศรี

ตำแหน่ง   นักจัดรายการ

รายการ  ลูกทุ่งเพลงดัง

คลื่นสถานี   FM.๑๐๗.๙๐ MHz. 

นามแฝง   ศักดิ์ลิขิต  พิชิตรัก

๒๒  หมู่  ๒   ตำบลพิมพา

อำเภอบางปะกง

จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์   ๐๓๘ - ๕๗๐๓๔๕

มือถือ   ๐๘๓ - ๑๗๙๙๒๗๖

 

๕๘

นางวรัญญา   ทรัพย์ประเสริฐ

ตำแหน่ง   นักจัดรายการ

รายการ   ลูกทุ่งเพลงหวาน

คลื่นสถานี  FM.๑๐๗.๙๐ MHz. 

นามแฝง   ดีเจสาววรัญญา

วัดเนินไร่  หมู่  ๘

ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว

จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ ๐๓๘ - ๕๗๐๓๔๕

มือถือ   ๐๘๙ - ๘๔๙๔๓๐๔

 

๕๙

นายเจนหัด   สุภาพ

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิทยุ

รายการ  เพลง

คลื่นสถานี  FM.๑๐๑.๗๕ MHz. 

นามแฝง    เมิน

๑๙๑/๗๘  ตำบลหน้าเมือง

อำเภอเมือง

จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์  ๐๓๘ - ๘๑๔๕๙๘

มือถือ  ๐๘๑ - ๔๔๒๐๘๘๔

 

๖๐

นายเอกลักษณ์   ชาญชัย

ตำแหน่ง  นักจัดรายการ

รายการ  เพลง

คลื่นสถานี   FM.๑๐๑.๗๕ MHz. 

นามแฝง   เอ็กซ์

๑๙๑/๗๘   ตำบลหน้าเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์  ๐๓๘ - ๘๑๔๕๙๘

มือถือ  ๐๘๑ - ๔๔๒๐๘๘๔

 

๖๑

นายอนุชิต   วรรณยิ่ง

ตำแหน่ง ประธานชุมชนวรรณยิ่ง ๑

รายการ   คุยสมชุมชน

คลื่นสถานี FM.๑๐๑.๗๕ MHz. 

 

๕๖  ถนนวรรณยิ่ง

ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง

จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์  ๐๓๘ - ๕๑๑๐๘๙

มือถือ  ๐๘๑ - ๙๔๕๖๔๔๗

 

๖๒

นายชัยวัชร์   วรรณยิ่ง

ตำแหน่ง   ประธานชุมชนวรรณยิ่ง ๑

รายการ   คุยสมชุมชน

คลื่นสถานี   FM.๑๐๑.๗๕ MHz. 

นามแฝง   ปู่

๕๖  ถนนวรรณยิ่ง

ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง

จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์  ๐๓๘ - ๕๑๑๐๘๙

มือถือ  ๐๘๑ - ๙๙๖๐๗๗๘

 

๖๓

นายเจริญ   เหรียญทอง

ตำแหน่ง  เจ้าของสถานี

รายการ  ลูกทุ่งเพื่อคุณ

คลื่นสถานี  FM.๘๙.๓๕ MHz. 

นามแฝง  ดีเจเอ็ม

๕๔๑  หมู่  ๔

ตำบลคู้ยายหมี

อำเภอสนามชัยเขต

จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์  ๐๓๘ - ๕๙๘๐๐๑

มือถือ  ๐๘๔ - ๓๔๙๑๓๗๙

E-mail :……………..

 

ที่

ชื่อ - นามสกุล

สถานี

ที่อยู่

โทรศัพท์

๖๔

นายนพพล   คงเขียว

ตำแหน่ง  นักจัดรายการ

รายการ   ทำเนียบเพลงไทย

คลื่นสถานี  FM.๑๐๗.๙๐ MHz. 

นามแฝง  นพพล   คงเขียว

๕๕/๖   ตำบลบางพลีน้อย

อำเภอบางบ่อ

จังหวัดสมุทรปราการ

โทรศัพท์   ๐๓๘ - ๕๗๐๓๔๕

มือถือ   ๐๘๖ - ๑๑๓๑๖๒๖

 

๖๕

นางสาวจิตติพัฒน์   บุญยงค์

ตำแหน่ง  นักจัดรายการ

รายการ  ลูกทุ่งหารสอง

คลื่นสถานี  FM.๑๐๗.๙๐ MHz. 

นามแฝง   ตอง   จิตติพัฒน์

๑/๑  หมู่  ๑ ตำบลบางสมัคร

อำเภอบางปะกง

จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์   ๐๓๘ - ๕๗๐๓๔๕

มือถือ   ๐๘๔ - ๘๘๐๐๕๔๐

 

๖๖

นางสาววราภรณ์   ยอดพิกุล

ตำแหน่ง  นักจัดรายการ

รายการ   ลูกทุ่งวาไรติ้

คลื่นสถานี  FM.๙๐.๒๕ MHz. 

นามแฝง   ปีโป้

๘  หมู่  ๓   ตำบลบางขนาก

อำเภอบางน้ำเปรี้ยว

จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์   ๐๓๘ - ๕๒๔๓๗๕

มือถือ   ๐๘๓ - ๐๗๔๓๓๗๑

 

๖๗

นายเกรียงศักดิ์   คัมภีรัญย์

ตำแหน่ง  เจ้าของสถานี

รายการ  ประเสริฐ  ออดิโอ

คลื่นสถานี  FM.๙๒.๗๕ MHz. 

 

๖๐๙  หมู่  ๑

ตำบลพนมสารคาม

อำเภอพนมสารคาม

จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์   ๐๓๘ - ๕๕๓๙๒๙

มือถือ  ๐๘๖ - ๑๕๕๕๙๓๙

 

๖๘

นางสาวสุทธิมา   ยอดจิตร

ตำแหน่ง  นักจัดรายการ

คลื่นสถานี  FM.๙๒.๗๕ MHz. 

นามแฝง   ดีเจโอ

๑๕๓/๑  หมู่  ๓

ตำบลพนมสารคาม

อำเภอพนมสารคาม

จังหวัดฉะเชิงเทรา

มือถือ  ๐๘๐ - ๕๗๔๙๔๓๗

 

๖๘

นางธัญญรัตน์   ด่านอรุณ

ตำแหน่ง  นักจัดรายการ

รายการ  ลูกทุ่ง  ๙๒  F.M.

คลื่นสถานี  FM.๙๒.๗๕ MHz. 

นามแฝง  ดีเจเบ็ญ

๑๕๓/๑  หมู่  ๓

ตำบลพนมสารคาม

อำเภอพนมสารคาม

จังหวัดฉะเชิงเทรา

มือถือ   ๐๘๗ - ๕๓๕๕๙๖๗

 

๗๐

นางสาวศิริญญา  ศักดิ์สกุลเกียรติ

ตำแหน่ง  นักจัดรายการ

คลื่นสถานี  FM.๙๒.๗๕ MHz. 

นามแฝง  May

๑๖๒๒  หมู่  ๑

ตำบลพนมสารคาม

อำเภอพนมสารคาม

จังหวัดฉะเชิงเทรา

-

๗๑

นางสาวอนันตยา   พันทนา

ตำแหน่ง  นักจัดรายการ

คลื่นสถานี  FM.๙๒.๗๕ MHz. 

นามแฝง  ฝ้าย

๑๗๖  หมู่  ๒

ตำบลท่าถ่าน

อำเภอพนมสารคาม

จังหวัดฉะเชิงเทรา

-

๗๒

นายสมภพ   หมื่นพิชิต

ตำแหน่ง  นักจัดรายการ

รายการ  คนรู้จักคน

คลื่นสถานี  FM.๑๐๓.๗๕ MHz. 

นามแฝง   สมภพ   สมจิต

๒๙๙  หมู่  ๒

ตำบลบ้านช่อง

อำเภอพนมสารคาม

จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์   ๐๓๘ - ๕๒๐๗๐๖

มือถือ   ๐๘๑ - ๒๙๙๕๑๖๓

 

ที่

ชื่อ - นามสกุล

สถานี

ที่อยู่

โทรศัพท์

๗๓

นายสนอง  ศรีเกษม

ตำแหน่ง  นักจัดรายการ

คลื่นสถานี   FM.๙๒.๗๕ MHz. 

นามแฝง  หนุ่มเมืองพนม

๑๖๒๒  หมู่  ๑

ตำบลพนมสารคาม

อำเภอพนมสารคาม

จังหวัดฉะเชิงเทรา

-

๗๔

นายอากูล   วงษ์น้อย

ตำแหน่ง  นักจัดรายการ

รายการ  FM.๙๒.๗๕

คลื่นสถานี   FM.๙๒.๗๕ MHz. 

นามแฝง   ต้นรัก

๑๖๒๒  หมู่  ๑

ตำบลพนมสารคาม

อำเภอพนมสารคาม

จังหวัดฉะเชิงเทรา

-

๗๕

นางสมปอง   อนิทสร

ตำแหน่ง  นักจัดรายการ

รายการ  ลูกทุ่งหวานซึ้งเพลงรัก

คลื่นสถานี   FM.๙๒.๗๕ MHz. 

นามแฝง  สาวเมืองพนม

๑๖๒๒  หมู่  ๑

ตำบลพนมสารคาม

อำเภอพนมสารคาม

จังหวัดฉะเชิงเทรา

มือถือ  ๐๘๖ - ๑๕๘๒๙๙๓

 

๗๖

นางรุ่งทิวา   เพชรชูศรี

ตำแหน่ง  นักจัดรายการ

รายการ  สาระน่ารู้สภาพใจ - กาย

คลื่นสถานี  FM.๑๐๕.๖๕ MHz. 

 

-

โทรศัพท์   ๐๓๘ - ๕๔๑๓๑๖

 

๗๗

นางสาวฐิติมา   ทาจิตร

ตำแหน่ง   นักจัดรายการ

คลื่นสถานี   FM.๑๐๕.๖๕ MHz. 

นามแฝง  พาฝัน

-

โทรศัพท์   ๐๓๘ - ๕๔๑๓๑๖

 

๗๘

นายทองอินทร์   เพชรชูศรี

ตำแหน่ง   เจ้าขอสถานี

คลื่นสถานี    FM.๑๐๕.๖๕ MHz. 

 

-

โทรศัพท์   ๐๓๘ - ๕๔๑๓๑๖

 

๗๙

นายไตรรัตน์   เพชรชูศรี

ตำแหน่ง  นักจัดรายการ

คลื่นสถานี    FM.๑๐๕.๖๕ MHz. 

-

-

๘๐

นางสาวมาลี   ดำดินเหมาะ

ตำแหน่ง  นักจัดรายการ

รายการ  ลูกทุ่งยามเย็น

คลื่นสถานี   FM.๙๙.๓๕ MHz. 

นามแฝง   น้องหญิง

๔๗  หมู่  ๕   ตำบลเทพราช

อำเภอบ้านโพธิ์

จังหวัดฉะเชิงเทรา

มือถือ   ๐๘๕ - ๒๙๕๗๓๓๔

 

๘๑

นายชุติมันต์   บุญฤทธิ์

ตำแหน่ง   นักจัดรายการ

รายการ   ข่าวประจำวัน

คลื่นสถานี   FM.๙๙.๓๕ MHz. 

นามแฝง   สิงห์โตทอง

๔๗  หมู่  ๕  ตำบลเทพราช

อำเภอบ้านโพธิ์

จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์   ๐๓๘ - ๕๙๕๙๔๙

มือถือ  ๐๘๕ - ๒๙๕๗๓๓๔

 

ที่

ชื่อ - นามสกุล

สถานี

ที่อยู่

โทรศัพท์

๘๒

จ.ส.อ.ปัญญา   สิทธิปลื้ม

ตำแหน่ง  นายสิบยุทธการ

คลื่นสถานี            -

กองพลทหารราบที่  ๑๑๑

 

โทรศัพท์    ๐๓๘ - ๙๘๑๗๑๗

มือถือ   ๐๘๑ - ๘๑๔๒๐๖๕

 

๘๓

ส.อ.วิรัตน์   ดอกพุดซา

ตำแหน่ง               -

คลื่นสถานี         -

 

กองพลทหารราบที่  ๑๑๑

 

-

๘๔

จ.ส.อ.รังสรรค์   เกตุจำนงค์

ตำแหน่ง  รองผู้บังคับหมวดปืนเล็ก

 

กองพลทหารราบที่  ๑๑๑

 

โทรศัพท์   ๐๓๘ - ๙๘๑๖๔๕

 

๘๕

นายปิยศักดิ์   รัฐถาวร

ตำแหน่ง  นักจัดรายการ

รายการ  สุขใจไปกับเสียงเพลง

คลื่นสถานี  FM.๑๐๒.๖๕  MHz. 

 

๔๕๓  ถนนศุภกิจ

ตำบลหน้าเมือง 

อำเภอเมือง

จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์   ๐๓๘ - ๘๑๗๖๘๖

มือถือ  ๐๘๑ - ๔๕๔๑๔๒๐