เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา  ได้ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล  นโยบายกระทรวงวัฒนธรรม  และนโยบายจังหวัดฉะเชิงเทรา  ดังนี้ 

          pencil4...ปีงบประมาณ  2553  

          pencil4...ปีงบประมาณ  2554  new