เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

9kdm4  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

cenima  พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์  พ.ศ. ๒๕๕๑

cenima  กฎกระทรวงว่าด้วยการขอและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒

cenima  กฎกระทรวงว่าด้วยการขอและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า  แลกเปลี่ยน  หรือจำหน่ายภาพยนตร์และวีดิทัศน์  พ.ศ. ๒๕๕๒

cenima  กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตและการประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๒

cenima  กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๒

cenima  แบบคำขออนุญาต /คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์

cenima     ประกาศการขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๒

cenima     ประกาศกำหนดเวลาการปิดภาคการศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตและการประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๒

  

 

9kdm4  ข้อมูลผู้ประกอบการและสถานประกอบการตาม  พ.ร.บ. ภาพยนตร์และวีดิทัศน์  พ.ศ. ๒๕๕๑ 

cenima  จำนวนผู้ประกอบการและสถานประกอบการทั้งหมดในจังหวัดฉะเชิงเทรา

  

 

9kdm4 กิจการที่ต้องขออนุญาตประกอบกิจการตาม พ.ร.บ. ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑

- ร้านเกมส์

- ร้านให้เช่าแลกเปลี่ยนหรือจำหน่ายภาพยนตร์  เกมส์  และคาราโอเกะ

- โรงภาพยนตร์

- ร้านคาราโอเกะ

Download2

094bd9  ขั้นตอนการขอและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑

094bd9  คำขออนุญา/คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายวีดิทัศน์

094bd9  คำขออนุญาต/คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์

094bd9  คำขออนุญาต/คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ 

094bd9  คำขออนุญาต/คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์

094bd9  คำขอรับใบแทนใบอนุญาต

094bd9  แบบตรวจสถานประกอบกิจกาาร ประเภทให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์ / วีดิทัศน์ 

094bd9  แบบตรวจสถานประกอบกิจการ ประเภทเกม / คาราโอเกะ