เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- งานบริหารทั่วไป

- งานบริหารงานบุคคล

- งานด้านวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์

- งานการเงินและบัญชี

- งานพัสดุและอาคารสถานที่

- งานประชาสัมพันธ์

- งานสวัสดิการและนันทนาการ

- งานประสานราชการทั่วไปและงานที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ

- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย