เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์งานทางวิชาการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

- ส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ส่งเสริม สนับสนุน ธำรงรักษาสืบทอดการดำเนินการเกี่ยวกับงานพระราชพิธี งานพระราชกุศล งานรัฐพิธี และงานศาสนพิธีในเขตพื้นที่จังหวัด

- ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเพื่อดำเนินการด้านคุณธรรมจริยธรรมของทุกศาสนา และงานศาสนิกสัมพันธ์

- รณรงค์ ส่งเสริม พัฒนา และสร้างค่านิยมพึงประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม

- สร้างและพัฒนาเครือข่ายทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่ธำรงรักษา อนุรักษ์ สืบสานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น

- ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดำเนินการของสภาวัฒนธรรมทุกระดับในเขตพื้นที่

- กำกับดูแลและดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

- ส่งเสริมและสนับสนุนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาด้านวัฒนธรรม

- ดำเนินการด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานอื่นในจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และหรือระหว่างประเทศ