เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

"ประชุมพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนซ่อมแซมศาสนสถาน  (มัสยิด)" 

          ...เมื่อวันที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๖  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา  จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนซ่อมแซมศาสนสถาน  (มัสยิด)  ในจังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยมีนายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็นประธานการประชุม...

1 2 3


 

linekapook_29348