เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

"พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม  ระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา"


          เมื่อวันที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๘  นายอนุกูล  ตังคณานุกูลชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม  ประจำปี  ๒๕๕๘  ที่ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกในระดับจังหวัด  จำนวน  ๕  ราย  ดังนี้                

๑.  ด้านศิลปะ

     ๑.๑  นายวิศิษฎ์  สุทธโธ  ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ  (ชิตประชาสรรค์)

     ๑.๒  นายเผชิญ  ผึ่งผาย  ข้าราชการบำนาญ

๒.  ประเภทองค์กร

     ๒.๑  องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้

     ๒.๒  โรงเรียนวัดหินดาษ  (กระแส  บุญชู  อุทิศ)

     ๒.๓  โรงเรียนบ้านท่ากลอย  (ทรัพย์กมลประชาสรรค์)

                            

benefit 58_2 benefit 58_4 benefit 58_5
benefit 58_6 benefit 58_3 benefit 58_1


 

 line_a3