เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

 ความเป็นมาของโครงการ 

                         ปี  พ.ศ. ๒๕๔๙  ได้มีการประเมินผลการดำเนินงานโครงการจัดตั้ง “ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน”  ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม ได้พิจารณาให้มีการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานใหม่ โดยปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การดำเนินงานจากโครงการจัดตั้ง “ศูนย์” เป็นการส่งเสริมการดำเนินงาน “โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน”  และในวันที่  ๖  พฤศจิกายน ๒๕๕๐  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการกำหนดให้โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนเป็นวาระแห่งชาติ  โดยมุ่งเน้นให้มีการบูรณาการโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับ   ๖    องค์ประกอบหลักของโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน  ดังนี้

๑.    คลังสมองภูมิปัญญาท้องถิ่น  

๒.    การส่งเสริมอาชีพด้านศิลปะและวัฒนธรรม  

๓.     การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  

๔.     ลานวัฒนธรรม  

๕.     พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน  

๖.      สารสนเทศและห้องสมุดประชาชน 

                    โดยการดำเนินงานให้ประสานบูรณาการโครงการกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชน   เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนจากทุกภาคส่วนของสังคม  ในการส่งเสริมสนับสนุนการทำกิจกรรมให้เกิดขึ้นในพื้นที่ทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนนับตั้งแต่ปีงบประมาณ   ๒๕๕๐  –   ๒๕๕๒   กระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินงานโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนด้วยการส่งเสริม   สนับสนุน   และบูรณาการโครงการและกิจกรรมสู่ชุมชน 

                    จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน  จำนวน  ๑๒  แห่ง  ใน  ๑๐  อำเภอ  โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานแต่ละศูนย์เป็นอิสระและเป็นคนในพื้นที่นั้น ๆ  ดังนี้

 ๑.  โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลหนามแดง  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
 ๒.  โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลศาลาแดง  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
 ๓.  โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลโพรงอากาศ  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
 ๔.  โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลบางสมัคร  อำเภอบางปะกง
 ๕.  โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลบ้านโพธิ์  อำเภอบ้านโพธิ์
 ๖.  โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลเมืองใหม่  อำเภอพนมสารคาม
 ๗.  โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลบ้านซ่อง  อำเภอพนมสารคาม
 ๘.  โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลหัวสำโรง  อำเภอแปลงยาว
 ๙.  โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลเสม็ดเหนือ  อำเภอบางคล้า
๑๐. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลลาดกระทิง  อำเภอสนามชัยเขต
๑๑. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลท่าตะเกียบ  อำเภอท่าตะเกียบ
๑๒. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลคลองเขื่อน  อำเภอคลองเขื่อน

 

 

 

34