เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคโดยมีวัฒนธรรมจังหวัดเป็นผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรมในระดับจังหวัดปกครองบังคับบัญชาข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดในการบริหารราชการของกระทรวงวัฒนธรรมภายในเขตจังหวัด  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังนี้

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาครวมทั้งดำเนินการประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
      ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัด
(ค) ดำเนินการป้องกันและแก้ไขการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมโดยประสานหรือร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
(ง) จัดทำแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัด
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัด  สภาวัฒนธรรมอำเภอ และสภาวัฒนธรรมตำบล 
      รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่ดำเนินงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัด
(ฉ) ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือตามที่
     ได้รับมอบหมาย
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
619380a8c7yo5al4