เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องpencil3    วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรขับเคลื่อนและประสานงานศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม  ลงสู่ชุมชน

 

pencil3    พันธกิจ

๑.     ส่งเสริมและพัฒนางานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชุมชน และความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้คงอยู่

๒.     สนองงานสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตรยิ์ ให้สืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน

๓.     ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมชุมชน

๔.     ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานทางวัฒนธรรม

๕.     สร้างคุณค่าทางสังคม และส่งเสริมมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรม

 

pencil3    ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการงาน ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ธำรง รักษา สถาบันชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์ให้คงอยู่คู่สังคมไทย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ อนุรักษ์ และสืบทอด ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างภาคีขับเคลื่อนการดำเนินงานทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ นำทุนทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และคุณค่าทางสังคม

 

  

  muzu12 muzu12 muzu12 muzu12 muzu12 muzu12 muzu12 muzu12 muzu12