เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

newff26   ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี  2555  (ข้อมูล  ณ  วันที่  30  กันยายน  2555)

ที่ โครงการ จำนวน ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %
กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม     
1.

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม  พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์  พ.ศ. 2551

130,450

 

130,450

-

100
2.

โครงการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงวัฒนธรรม

16,000

 

16,000

-

100
3.

โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

8,000

 

8,000

-

100
4.

โครงการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

28,000

 

28,000

-

100
5.

โครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

145,050

 

145,050

-

100
6.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  "หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม"

79,000

 

79,000

- 100
  รวม

406,500

-

406,500

-

100
กลุ่มส่งเสริมศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรม
1.

โครงการจัดทำประวัติมัสยิด  (อ.บางน้ำเปรี้ยว)  จังหวัดฉะเชิงเทรา

20,000

20,000

-

100
2.

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลหอวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

50,000

50,000

-

100
3.

โครงการตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

10,000

10,000

-

100
4.

โครงการวัฒนธรรมสัญจรตะลอนทั่วทุกถิ่น

20,000

20,000

-

-

โครงการส่งเสริมผลงานศิลปะดนตรีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

30,000

30,000

- 100
5.

โครงการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายทางวัฒนธรรม

55,000

55,000

- 100
7.

โครงการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  และพัฒนาค่านิยมจิตสำนึกศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

50,000

50,000

-

100
8.

โครงการอบรมศาสนพิธีกร

30,000

-

30,000

-

100
รวม

265,000

265,000

-

100
ฝ่ายบริหารทั่วไป
1.

โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานด้านศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรม

24,000

-

24,000

- 100
2.

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม  (กล้องดิจิตอล)

25,658.60

-

25,658.60

-

100
3.

ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน

21,900.00

-

21,900

-

100
3.

งบบริหารงานสำนักงาน

1,383,157.40

- 1,383,157.25

0.15

100
4.

ปรับปรุงซ่อมแซมห้องทำงาน

269,500

-

269,500

-

100
รวม

1,724,216

-

1,724,215.85

0.15

100
อำเภอ
1.

โครงการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิค้มกันทางสังคม

6,600

6,600

-

100
2.

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม

49,500

49,500

-

100
3.

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานของเครือข่ายทางด้านศิปละ  ศาสนา  และวัฒนธรรม

132,000

132,000

-

100
4.

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

19,800

19,800

-

100
5.

โครงการส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชนและท้องถิ่นดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี

192,500

192,499.91

0.09

100
6.

โครงการสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

6,600

6,600

-

100
รวม

407,000

- 406,999.91 0.09 100
รวมทั้งสิ้น

2,802,716

-

2,802,715.76

0.24

100

 

line21