เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

yangna-aniภารกิจของหน่วยงานภายในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา yangna-ani

 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา  มีหน่วยงานภายในเป็น  1  ฝ่าย  2  กลุ่ม  ได้แก่  ฝ่ายบริหารทั่วไป  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม และภารกิจของนักวิชาการวัฒนธรรมที่ได้รับมอบหมายไปปฏิบัติงานประจำอำเภอ  มีภารกิจงานแบ่งตามฝ่าย/กลุ่ม  ดังนี้

1.  ฝ่ายบริหารทั่วไป

-  งานบริหารทั่วไป

-  งานบริหารงานบุคคล

-  งานด้านวินัย  อุทธรณ์  ร้องทุกข์

-  งานการเงินและบัญชี

-  งานพัสดุและอาคารสถานที่

-  งานประชาสัมพันธ์

-  งานสวัสดิการและนันทนาการ

-  งานประสานราชการทั่วไปและงานที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ

-  งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

line4

 

 

2.  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

-  จัดทำแผนงานการตรวจติดตามและประเมินผลงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัด

-  จัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนงานโครงการและงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ร่วมจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงานของจังหวัด

-  ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และรายงานผลตามแผนงาน/โครงการ

-  ร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

-  จัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

-  ร่วมจัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนหรือสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรต่าง ๆ

-  งานตามนโยบายหรือกิจกรรมพิเศษ

-  เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม  และข้อมูลด้านเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

-  งานส่งเสริมสนับสนุนและประสานการตรวจราชการของกระทรวงในพื้นที่

-  งานเฝ้าติดตาม  ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมในพื้นที่

-  งานป้องปรามให้ความรู้และแก้ไขปัญหาความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม

-  เป็นศูนย์กลางในการประสานงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมของจังหวัด

-  งานสร้างเครือข่ายและอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

-  งานตามกฎหมายภาพยนตร์และวีดิทัศน์  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

-  งานอื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย

  

 line4 

  

3.  กลุ่มส่งเสริมศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรม

- จัดทำแผนงานการตรวจติดตามและประเมินผลงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัด

- จัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนงานโครงการและงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ร่วมจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงานของจังหวัด

- ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลตามแผนงาน/โครงการ

- ร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

- จัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

- ร่วมจัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนหรือสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรต่างๆ

- งานตามนโยบายหรือกิจกรรมพิเศษ

- เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และข้อมูลด้าน     เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

- งานส่งเสริมสนับสนุนและประสานการตรวจราชการของกระทรวงในพื้นที่

- งานเฝ้าติดตามประเมินผล และวิเคราะห์สถานการณ์ความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมในพื้นที่

- งานป้องปรามให้ความรู้และแก้ไขปัญหาความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม

- เป็นศูนย์กลางในการประสานงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมของจังหวัด

- งานสร้างเครือข่ายและอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

- งานตามกฎหมายภาพยนตร์และวีดิทัศน์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


line4


4. ภารกิจของนักวิชาการวัฒนธรรมที่ได้รับมอบหมายไปปฏิบัติงานประจำอำเภอ

โดยมีภารกิจ ดังนี้

ภารกิจที่ ๑ ประสานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงวัฒนธรรมในส่วนภูมิภาคระดับอำเภอ รวมทั้งดำเนินการประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในอำเภอ

๑.๑ การจัดทำแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการ แผนการตรวจและติดตาม งาน/โครงการงบประมาณโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในระดับอำเภอ/อปท. กำหนดให้มีการเสนอความต้องการขึ้นมาจากชุมชน

๑.๒ ประสานเครือข่ายด้านวัฒนธรรม ในการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

๑.๓ งานประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกด้านงานวัฒนธรรมในชุมชน

๑.๔ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางรัฐพิธี และทางศาสนพิธีในอำเภอ

๑.๕ งานบริการข้อมูลข่าวสารด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

๑.๖ การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของกระทรวง

ภารกิจที่ ๒ ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในอำเภอ

๒.๑ จัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๒ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์งานทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๓ โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

๒.๔ พัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ในพื้นที่

๒.๕ ประสานให้มีการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม อาทิ ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอ/ตำบล

๒.๖ พัฒนาและสนับสนุนการปฏิบัติงานแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนาต่าง ๆ ในชุมชน

๒.๗ ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้านวิถีชีวิตชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

ภารกิจที่ ๓ ประสานและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นในอำเภอ

๓.๑ ประสานส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์พัฒนาและสืบสาน จารีตประเพณี ภูมิปัญญาไทยทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม

๓.๒ ประสานจัดประชุมอบรม/สัมมนาด้านการอนุรักษ์โบราณวัตถุ โบราณสถานในระดับอำเภอ

๓.๓ ประสานเชื่อมโยงภารกิจหอจดหมายเหตุแห่งชาติในกรณีที่ไม่มีหอจดหมายเหตุแห่งชาติของกรมศิลปากรที่ตั้งอยู่

๓.๔ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีทางศาสนาของท้องถิ่นให้แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป

๓.๕ การจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา

๓.๖ การจัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตตามหลักธรรมศาสนา อาทิ แข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ การบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณรภาคฤดูร้อน ฯลฯ

ภารกิจที่ ๔ ส่งเสริม สนับสนุนและประสานการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมอำเภอ และสภาวัฒนธรรมตำบล รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่ดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในอำเภอ

๔.๑ จัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการเครือข่ายสภาวัฒนธรรมอำเภอ/ตำบล

๔.๒ ส่งเสริมสนับสนุนจัดทำโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากเงินกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม

๔.๓ การดำเนินการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมอำเภอ/ตำบล

๔.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมอำเภอ/ตำบล และเครือข่ายทางวัฒนธรรม

๔.๕ ส่งเสริมสนับสนุนประสานงานการยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานศิลปินแห่งชาติผู้มีผลงานที่ดีเด่นทางวัฒนธรรม ปราชญ์ชุมชนและผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านศาสนา

ภารกิจที่ ๕ ปฏิบัติราชการตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงซึ่งกำหนดให้เป็นหน้าที่ของนายอำเภอหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๕.๑ ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ และปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด

๕.๒ การดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยสมาคม มูลนิธิ และองค์กรทางวัฒนธรรม

๕.๓ การดำเนินงานตามภารกิจ พ.ร.บ. ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑

ภารกิจที่ ๖ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๖.๑ ดำเนินงานตามโครงการตามนโยสบายเร่งด่วนรัฐบาล

๖.๒ ดำเนินงานตามโครงการตามนโยบายกระทรวงวัฒนธรรม

  

  

line_l14