Home

ข่าวสารสำนักงาน

Laughingกิจกรรมที่จะขับเคลื่อนในช่วงสัปดาห์นี้Laughing
สภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทและเทศบาลตำบลเสือโฮก จัดโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีการกวนข้าวทิพย์ในวันที่  ๔  ธันธันวาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๔๐ น. ณ วัดหนองพังนาค  ตำบลเสือโฮก  อำเภอเมืองชัยนาท  จังหวัดชัยนาทข่าวประกวดราคา/สอบราคา

การจัดซื้อ/จัดจ้าง

มาฆบูชาเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวชัยนาททำบุญ ตักบาตร ปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา 
รวมทั้งบูรณาการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นและเข้มแข็ง สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
ณ ศาสนสถานทุกอำเภอ  ในวันที่  ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ดาวน์โหลดเพลงอัคราภิรักษ์ได้ที่นี่

ข่าวประชาสัมพันธ์

LaughingตารางนัดหมายวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทLaughing

ประจำเดือนธันวาคม

ว-ด-ป เวลา เรื่อง สถานที่
๑๒ ธ.ค.๒๕๕๖ ๐๘.๓๐ น. พิธีเปิดโครงการเกี่ยวข้าวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

บริเวณศูนย์สาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน

หมู่ที่ ๒ บ้านหนองยาง ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท

๑๓ ธ.ค.๒๕๕๖ ๐๘.๓๐ น. พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท
๒๔ ธ.ค.๒๕๕๖ ๐๙.๐๐ น.

พิธีเปิดโครงการอบรมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา

ในจังหวัดชัยนาท

ห้องประชุมธรรมจักร (๕๐๑) ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดชัยนาท
๒๕ ธ.ค.๒๕๕๖ ๐๙.๐๐ น.

พิธีเปิดโครงการสัมมนาความร่วมมือ สร้างเครือข่าย และให้คำปรึกษาแนะนำ อปท.

ในการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินของ อปท.

โรงแรมชัยนาทธานี

 

กำหนดการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

เดือน/ปี ครั้งที่ วันที่ เวลา

ตุลาคม ๒๕๕๖

๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖

๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป

 

๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป
ธันวาคม ๒๕๕๖ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป
๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป
มกราคม ๒๕๕๗ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป
๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป
มีนาคม ๒๕๕๗ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป
๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป
เมษายน ๒๕๕๗ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป
๑๕ เมษายน ๒๕๕๗ ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป
พฤษภาคม ๒๕๕๗ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป
๑๐ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป
มิถุนายน ๒๕๕๗ ๑๑ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป
๑๒ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป
กรกฎาคม ๒๕๕๗ ๑๓ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป
๑๔ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป
สิงหาคม ๒๕๕๗ ๑๕ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป
๑๖ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป
กันยายน ๒๕๕๗ ๑๗ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป
๑๘ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป

เรียน ผู้ประกอบการ พ.ร.บ.ภาพยนตร์ ฯ
๑.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทจะมีหนังสือแจ้งทางไปรษณีย์ ไปยังผู้ประกอบการให้มารับใบอนุญาตประกอบกิจการพร้อมชำระค่าธรรมเนียม ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศาลากลาง ชั้น ๕
๒.ผู้ขออนุญาตเปิดกิจการใหม่ ให้ยื่นใบคำขออนุญาตฯ(เกม / คาราโอเกะ / จำหน่ายเทปซีดี) ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท วันจันทร์-ศุกร์ (ในเวลาราชการ)

ทั้งนี้ หากพนักงานเจ้าหน้าที่ออกตรวจและพบว่าท่านไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการ มีโทษถูกปรับ ๑แสน - ๕ แสน บาท ตามมาตรา ๘๒ พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัดชัยนาท(ชั้น ๕) โทร ๐๕๖ -๔๑๖๕๗๕ โทรสาร ๐๕๖ - ๔๑๖๕๗๖ http://province.m-culture.go.th/chainat

ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ที่ให้บริการเกมการเล่น ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้
๑.ให้เด็กอายุต่ำกว่าสิบห้าปีเข้าใช้บริการได้ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น.แต่ไม่เกิน ๒๐.๐๐ น.ในวันจันทร์ถึงศุกร์ และตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. แต่ไม่เกิน ๒๐.๐๐ น.ในวันหยุดราชการหรือในระหว่างปิดภาคการศึกษา
ตามระยะเวลาที่นายทะเบียนกลางประกาศกำหนด
๒.ให้เด็กอายุตั้งแต่สิบห้าปีขึ้นไปแต่ไม่เกินสิบแปดปีเข้าใช้บริการได้ตั้งแร่เวลา ๑๔.๐๐ น. แต่ไม่เกิน ๒๒.๐๐ น. ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. แต่ไม่เกิน ๒๒.๐๐ น.ในวันหยุดราชการ หรือในระหว่างปิดภาคการศึกษาตามระยะเวลาที่นายทะเบียนกลางประกาศกำหนด

New layer...

มหกรรมหุ่นฟางนก


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทร่วมส่งนกกระสานางนวล

Read more...

 

กระทงรวมใจสานสายใยครอบครัว

สภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทจัดโครงการกระทงรวมใจสานสายใยครอบครัว เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ บริเวณเขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท

 

Last Updated on Monday, 25 November 2013 19:23

Read more...

 

อบรมสื่อปลอดภัยและเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทจัดอบรมให้ความรู้เรื่องสื่อปลอดภัยและการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

Last Updated on Wednesday, 19 June 2013 11:13

Read more...

 

ตักบาตรเทโว


สภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทและเทศบาลตำบลธรรมามูลจัดพิธีตักบาตรเทโว
เมื่อวันที่  ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ วัดธรรมามูลวรวิหาร โดยนายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้่ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในพิธี

Last Updated on Monday, 25 November 2013 16:03

 

ค่ายเยาวชนสมานฉันท์


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทจัดโครงการบูรณาการค่ายเยาวชนสมานฉันท์เพื่อการเรียนรู้งานศาสนพิธีและศาสนาความจริงที่ต้องเปิดเผย จังหวัดชัยนาท 

Read more...

 

Page 1 of 12


หน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวัฒนธรรม

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

Free Hit Counter

เริ่มนับ ตุลาคม ๒๕๕๒

ราคาน้ำมันวันนี้

สายด่วน1765

แจ้งเว็บไม่เหมาะสม

ศูนย์ปฏิบัติการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ