Home

ข่าวสารสำนักงาน

Laughingกิจกรรมที่จะขับเคลื่อนในช่วงสัปดาห์นี้Laughing
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า  ตำบลมะขามเฒ่า  อำเภอวัดสิงห์  จังหวัดชัยนาท
และเชิญชวนพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่  ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ เวลา  ๑๗.๓๐ น. ณ พระอุโบสถวัดศรีวิชัยวัฒนาราม  ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองชัยนาท  จังหวัดชัยนาท

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

การจัดซื้อ/จัดจ้าง

เข้าวัดปฏิบัติธรรมวิสาขบูชา


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวชัยนาททำบุญ ตักบาตร ปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ วัดใกล้บ้าน ดาวน์โหลดเพลงอัคราภิรักษ์ได้ที่นี่

ข่าวประชาสัมพันธ์

 กำหนดการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

เดือน/ปี ครั้งที่ วันที่ เวลา

ตุลาคม ๒๕๕๖

๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖

๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป

 

๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป
ธันวาคม ๒๕๕๖ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป
  ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป
มกราคม ๒๕๕๗ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป
  ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป
  ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป
มีนาคม ๒๕๕๗ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป
  ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป
เมษายน ๒๕๕๗ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป
  ๑๕ เมษายน ๒๕๕๗ ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป
พฤษภาคม ๒๕๕๗ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป
  ๑๐ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป
มิถุนายน ๒๕๕๗ ๑๑ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป
  ๑๒ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป
กรกฎาคม ๒๕๕๗ ๑๓ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป
  ๑๔ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป
สิงหาคม ๒๕๕๗ ๑๕ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป
  ๑๖ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป
กันยายน ๒๕๕๗ ๑๗ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป
  ๑๘ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป

เรียน ผู้ประกอบการ พ.ร.บ.ภาพยนตร์ ฯ
๑.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทจะมีหนังสือแจ้งทางไปรษณีย์ ไปยังผู้ประกอบการให้มารับใบอนุญาตประกอบกิจการพร้อมชำระค่าธรรมเนียม ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศาลากลาง ชั้น ๕
๒.ผู้ขออนุญาตเปิดกิจการใหม่ ให้ยื่นใบคำขออนุญาตฯ(เกม / คาราโอเกะ / จำหน่ายเทปซีดี) ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท วันจันทร์-ศุกร์ (ในเวลาราชการ)

ทั้งนี้ หากพนักงานเจ้าหน้าที่ออกตรวจและพบว่าท่านไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการ มีโทษถูกปรับ ๑แสน - ๕ แสน บาท ตามมาตรา ๘๒ พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท ศาลากลางจังหวัดชัยนาท(ชั้น ๕) โทร ๐๕๖ -๔๑๖๕๗๕ โทรสาร ๐๕๖ - ๔๑๖๕๗๖ http://province.m-culture.go.th/chainat

ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ที่ให้บริการเกมการเล่น ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้
๑.ให้เด็กอายุต่ำกว่าสิบห้าปีเข้าใช้บริการได้ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น.แต่ไม่เกิน ๒๐.๐๐ น.ในวันจันทร์ถึงศุกร์ และตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. แต่ไม่เกิน ๒๐.๐๐ น.ในวันหยุดราชการหรือในระหว่างปิดภาคการศึกษา
ตามระยะเวลาที่นายทะเบียนกลางประกาศกำหนด
๒.ให้เด็กอายุตั้งแต่สิบห้าปีขึ้นไปแต่ไม่เกินสิบแปดปีเข้าใช้บริการได้ตั้งแร่เวลา ๑๔.๐๐ น. แต่ไม่เกิน ๒๒.๐๐ น. ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. แต่ไม่เกิน ๒๒.๐๐ น.ในวันหยุดราชการ หรือในระหว่างปิดภาคการศึกษาตามระยะเวลาที่นายทะเบียนกลางประกาศกำหนด

New layer...

จังหวัดเคลื่อนที่

นายจำลอง  โพธิ์สุข  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชัยนาท  พร้อมทั้งนายมาโนชย์  คำสี  เข้าร่วมพบปะพูดคุยกับประชาชนและร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค , มอบเงินสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้ ตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชัยนาท 


Read more...

 

อบรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน

นายมาโนชย์  คำสี  วัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท  เป็นวิทยากรบรรยายโครงการอบรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน  วันที่  ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๕๕  ณ  วัดอรุณสิริวัฒนาราม (ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนบ้านท่ากระยาง )  ตำบลชัยนาท  อำเภอเมืองชัยนาท  จังหวัดชัยนาท 


Read more...

 

การประกวดโต๊ะหมู่บูชาและพานธูปเทียนแพวิสาขบูชาจังหวัดชัยนาทจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๕ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทจัดการประกวดพานกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ และการประกวดโต๊ะหมู่บูชา ระดับพระและระดับนักเรียน  เมื่อวันที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ ณ วัดศรีวิฃัยวัฒนาราม 

Read more...

 

อบรมให้ความรู้แก่ผู้ต้องขัง

นายมาโนชย์  คำสี  วัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังชายในเรือนจำ  เมื่อวันที่  ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๕๕  เวลา  ๐๗.๐๐-๐๘.๐๐ น.  ในหัวข้อเรื่อง  "คุณธรรมนำชีวิต"  เพื่อให้บุคคล/หน่วยงานภายนอกมีส่วนร่วมในการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังและเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับความรู้หลายๆด้านที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นโดยมีผู้ต้องขังชาย  จำนวน  ๗๐๐  คน  

 

 

Last Updated on Thursday, 21 June 2012 15:16

Read more...

 

ประชุมคณะอนุกรรมการสื่อปลอดภัย

นายจำลอง  โพธิ์สุข  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดชัยนาท  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕  โดยที่ประชุมร่วมกันพิจารณาอนุมัติโครงการขับเคลื่อนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัด  จำนวน  ๘๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย  โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สงกรานต์สีขาว , โครงการประกวดหนังสั้น , โครงการสื่อปลอดภัยสัญจร และโครงการอบรมให้ความรู้ พ.ร.บ.ธง ๒๕๒๒ เมื่อวันที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท

 

Page 9 of 12


หน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวัฒนธรรม

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

Free Hit Counter

เริ่มนับ ตุลาคม ๒๕๕๒

ราคาน้ำมันวันนี้

สายด่วน1765

แจ้งเว็บไม่เหมาะสม

ศูนย์ปฏิบัติการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ