หน้าบ้านเว็บ แนะนำบุคลากรภายใน สนง.วัฒนธรรม ภารกิจหลักของ สนง.วัฒนธรรม วิสัยทัศน์ของ สนง.วัฒนธรรม นโยบายของ สนง.วัฒนธรรม โครงการต่าง ๆ ของสนง.วัฒนธรรม กระดานข่าว / webboard เซ็นต์สมุดเยี่ยม / guestbook ผู้ดูแลเว็บสนง.วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี
<-- น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบรูณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี . . .
     
   
  แผนที่ทางวัฒนธรรม
  ข้อมูลประจำจังหวัด
  ประวัติศาสตร์จันทบุรี
  สถานที่สำคัญของจังหวัด
  ของดีประจำท้องถิ่น
  วิถีชีวิตชาวจันท์
  ธรรมชาติวิทยา
  บุคคลสำคัญของท้องถิ่น
  ภูมิปัญญาชาวบ้าน
 
 
 
 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี

      โครงสร้างภารกิจสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ถูกกำหนดโดยบริบทของการพัฒนาประเทศที่ปรับเปลี่ยนภารกิจ อำนาจ หน้าที่ของกระทรวงวัฒนธรรม   ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงวัฒนธรรม   ซึ่งสามารถสรุปภารกิจการดำเนินงาน ศาสนา ศิลปะ และ วัฒนธรรมในระดับพื้นที่ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดได้เป็น 3 กลุ่ม 1 ฝ่าย ดังนี้


       กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้ารวังทางวัฒนธรรม


มีการแบ่งเป็น 2 งาน คือ


      ก.งานยุทธศาสตร์และแผนงาน
- จัดทำแผนการตรวจ ติดตาม และประเมินผลงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัด
- จัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนงาน โครงการและงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
  และยุทธสาสตร์
- ร่วมจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงานของจังหวัด
- ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลตามแผนงาน / โครงการ
- ร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัด / กลุ่มจังหวัด
- จัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
- ร่วมจัดทำแผนงาน / โครงการ เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุน
  หรือสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรณืต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- งานตามนโยบายพิเศษ หรือกิจกรรมพิเศษ
- เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านศาสนา   ศิลปะและวัฒนธรรมและข้อมูลด้านเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ของจังหวัด / กลุ่มจังหวัด
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

     ข.งานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
- งานเฝ้าติดตาม ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมในพื้นที่
- งานป้องปราม ให้ความรู้และแก้ไขปัญหาความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม
- เป็นศูนย์กลางในการประสานงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมของจังหวัด
- งานสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
- งานตามกฏหมายภาพยนต์ กฏหมายควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์
  และกฏหมทายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

       กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

- ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์งานทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
  องค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญาท้องถิ่น
- ส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
- ส่งเสริม สนับสนุน ธำรงรักษาสืบทอดการดำเนินการเกี่ยวกับงานพระราชพิธี งานพระราชกุศล   งานรัฐพิธี และงานศาสนพิธีในเขตพื้นที่จังหวัด
- ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา เพื่อดำเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ของทุกศาสนา
  และงานศาสนิกสัมพันธ์ เช่น โครงการครูพระสอนศิลธรรมในโรงเรียน  และสถาบันการศึกษา
  โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ เป็นต้น
- รณรงค์ ส่งเสริม พัฒนา และสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม
- สร้างและพัฒนาเครือข่ายทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่ ธำรงรักษา อนุรักษ์
  สืบสานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น เช่น อส.มศ.
- ส่งเสริม สนับสนุนและประสานการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมทุกระดับในเขตพื้นที่
- กำกับดูแล และดำเนินการตามกฏหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
- ดำเนินการตามกฏหมายว่าด้วยสมาคม มูลนิธิ และองค์กรทางวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัด
- ส่งเสริม และสนับสนุนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาด้านวัฒนธรรม
- ดำเนินการด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานอื่นในจังหวัด
  และหรือระหว่างประเทศ
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

       ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- งานบริหารทั่วไป
- งานบริหารงานบุคคล
- งานด้านวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์
- งานด้านกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุและอาคารสถานที่
- งานประชาสัมพันธ์
- งานสวัสดิการและนันทนาการ
- งานประสานราชการทั่วไปและงานที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

       สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอ

๑. เป็นส่วนราชการประจำอำเภอทุกอำเภอ เป็นหน่วยงานภายในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมมีฐานะเป็นหน่วยงานเทียบเท่าฝ่ายในสำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัด ตามคำสั่งกระทรวงวัฒนธรรม ที่ ๗๓/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑

โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(ก) ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาคของอำเภอ รวมทั้งดำเนินการประสาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในอำเภอ
(ข) ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ด้านการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในอำเภอ
(ค) ประสานและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นในอำเภอ
(ง) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมอำเภอสภาวัฒนธรรมตำบล รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่ดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในอำเภอ
(จ) ปฏิบัติราชการตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงซึ่งกำหนดให้เป็นหน้าที่ ของนายอำเภอหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๒. อำนาจหน้าที่ตามคำสั่งคำสั่งกระทรวงวัฒนธรรม ที่ ๗๓/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑ จำนวน ๖ ภารกิจ ดังนี้

ภารกิจที่ ๑ ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาคระดับอำเภอ รวมทั้งดำเนินการประสาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ในอำเภอ           

๑.๑ การจัดทำแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการ แผนการตรวจและติดตาม  งาน/โครงการงบประมาณโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในระดับอำเภอ/ อปท. กำหนดให้มี  การเสนอความต้องการขึ้นมาจากชุมชน
๑.๒ ประสานเครือข่ายด้านวัฒนธรรม ในการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
๑.๓ งานประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกด้านงานวัฒนธรรมในชุมชน
๑.๔ ประสาน ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางรัฐพิธี และทางศาสนาพิธีในอำเภอ
๑.๕ งานบริการข้อมูลข่าวสารด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ๑.๖  การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของกระทรวง

ภารกิจที่ ๒ ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
ในอำเภอ

๒.๑ จัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒.๒ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์งานทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒.๓ โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน
๒.๔ พัฒนาข้อมูลสนเทศทางด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่
๒.๕ ประสานให้มีการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม อาทิ ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอ/ตำบล
๒.๖ พัฒนาและสนับสนุนการปฏิบัติงานแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนาต่าง ๆ ในชุมชน
๒.๗ ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้านวิถีชีวิตชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

ภารกิจที่ ๓ ประสานและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญา                     ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นในอำเภอ

๓.๑ ประสานส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์ พัฒนาและสืบสาน จารีตประเพณี ภูมิปัญญาไทยทางด้านศิลปวัฒนธรรม
๓.๒ ประสานจัดประชุมอบรม / สัมมนาด้านการอนุรักษ์โบราณวัตถุ โบราณสถาน ในระดับอำเภอ
๓.๓ ประสานเชื่อมโยงภารกิจหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ในกรณีที่ไม่มีหอจดหมายเหตุ แห่งชาติ ของกรมศิลปากรที่ตั้งอยู่
๓.๔ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีทางศาสนาของท้องถิ่น ให้แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป
๓.๕ การจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
๓.๖ การจัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตตามหลักธรรมทางศาสนา อาทิ แข่งขันสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ การบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณรภาคฤดูร้อน ฯลฯ

ภารกิจที่ ๔ ส่งเสริมสนับสนุนและประสานการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมอำเภอและ
สภาวัฒนธรรมตำบลรวมทั้งหน่วยงานอื่นที่ดำเนินงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมในอำเภอ      
                             
๔.๑ การจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการเครือข่ายสภาวัฒนธรรมอำเภอ / ตำบล
๔.๒ ส่งเสริมสนับสนุนจัดทำโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากเงินกองทุนส่งเสริม งานวัฒนธรรม
๔.๓ การดำเนินการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมอำเภอ / ตำบล
๔.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมอำเภอ / ตำบล แลเครือข่าย ทางวัฒนธรรม
๔.๕ ส่งเสริมสนับสนุนประสานงานการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ผลงานศิลปิน แห่งชาติ ผู้มีผลงานที่ดีเด่นทางวัฒนธรรม ปราชญ์ชุมชน และผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านศาสนา

ภารกิจที่ ๕ ปฏิบัติราชการตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงซึ่งกำหนดให้เป็นหน้าที่                     ของนายอำเภอหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๕.๑ ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕         
และปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด
๕.๒ การดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยสมาคม มูลนิธิ และองค์กรทางวัฒนธรรม
๕.๓ การดำเนินงานตามภารกิจ พ.ร.บ. ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑

ภารกิจที่ ๖ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                    หรือได้รับมอบหมาย

๖.๑ ดำเนินงานตามโครงการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
๖.๒ ดำเนินงานตามโครงการตามนโยบายกระทรวงวัฒนธรรม

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี งานยุทธศาสตร์และแผนงาน
์ถนนเลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี โทร. 039 - 303298 , 303299
 
รวบรวม เรียบเรียง และพัฒนาโดย : งานยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี ถนนเลียบเนิน ต.วัดใหม่
อ.เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 เบอร์โทรศัพท์ 039 - 303298
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
chan_culture@hotmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ออกแบบโดย    นายธนัฐ  ยังเหลือ....
ปรับปรุงและพัฒนาโดย   นายชวลิต  อยู่รอต....
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -