หน้าบ้านเว็บ
แนะนำบุคลากรภายใน สนง.วัฒนธรรม
ภารกิจหลักของ สนง.วัฒนธรรม
วิสัยทัศน์ของ สนง.วัฒนธรรม
นโยบายของ สนง.วัฒนธรรม
โครงการต่าง ๆ ของสนง.วัฒนธรรม
กระดานข่าว / webboard
เขียนสมุดเยี่ยม / guestbook
ผู้ดูแลเว็บสนง.วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี
<-- น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบรูณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี . . .
  แผนที่ทางวัฒนธรรม
  ข้อมูลประจำจังหวัด
  ประวัติศาสตร์จันทบุรี
  สถานที่สำคัญของจังหวัด
  ของดีประจำท้องถิ่น
  วิถีชีวิตชาวจันท์
  ธรรมชาติวิทยา
  บุคคลสำคัญของท้องถิ่น
  ภูมิปัญญาชาวบ้าน
 รวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว       ที่พัก ร้านอาหาร สินค้าขึ้นชื่อ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบจัดระดับความเหมาะสมของสื่อ
รับ-ส่งหนังสือภายใน


:: ข่าวโทรทัศน์ ::

ผู้เยี่ยมชม
Web Site Hit Counter
คน
เริ่มนับ 8/01/2551

ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นต่อเว็บไซต์นี้
 
 จังหวัดจันทบุรี เป็นเมืองเก่าแก่มีอายุไม่ต่ำกว่า 1,000  ปี
 และเป็นเมืองที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งทางประวัติศาสตร์
 เป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกที่อุดมสมบรูณ์ไปด้วย
 ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยว ประเพณีประจำถิ่น
 ที่น่าสนใจ เป็นศูนย์กลางสำคัญของธุรกิจด้านอัญมณี และ
 เครื่องประดับมีค่าต่าง ๆ รวมทั้งเป็นแหล่งเพาะปลูกไม้ผล
 ที่สำคัญ เช่น เงาะ ทุเรียน มังคุด และผลไม้ชนิดอื่น ๆ อีก
 หลายชนิด . . .
<<<<ขอเชิญร่วมกด Like เพจ "ทำดีที่จันท์" และส่งเรื่องราวการทำดีเป็นแบบอย่างแก่สังคม........
รวมข้อมูล/กิจกรรมทางวัฒนธรรม
  พิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
   งานพิธีพระราชทานเพลิงศพ 
   พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
  พิธีเปิดงานเปิดโลกอัญมณีและของดีเมืองจันท์ ครั้งที่ ๑๒
   พิธีสมโภชเจดีย์วัดป่าคลองกุ้งและเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ 
   ประชุมจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน
  พิธีปิดศพ พระญาณวิลาส (บุญ สิริปัญฺโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิม
   ร่วมแถลงข่าว  เตรียมจัดงานคริสต์มาส  ส่งเสริมการท่องเที่ยว
   ร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Work  Shop  ไทยโทนเชียงราย 
   ทำบุญสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี
  พิธีอัญเชิญน้ำหลวงสรงศพ  พระญาณวิลาส (บุญ สิริปุญฺโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิม
   วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีเข้ารายงานตัวต่อผู้ว่าฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
   การปฏิบัติตนที่เหมาะสมเมื่อไปวัดหรือเยี่ยมชมโบราณสถาน       
   คู่มือปฏิบัติงานการขอและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์       
   เอกสารเผยแพร่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  จังหวัดจันทบุรี       
   ผลงานการประกวดคลิปวีดิโอ หัวข้อ "เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ"       
  ตรวจราชการจังหวัดจันทบุรี (รอบ ๒)
   แจ้งผู้ประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์ฯ ปฏิบัติตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด 
   ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี ใช้ร้านเกมเป็นสถานที่พบปะพูดคุยนอกเวลาที่กฏหมายกำหนด 
   รายงานการประชุมโครงการประชุมรับนโยบายร้านวีดิทัศน์ (ร้านเกม)  
  

           
  

           
  

           
  

           
  

           
    สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ตอนที่ ๑) (ตอนที่ ๒)
   เส้นทางวัฒนธรรม "๙ เสน่ห์มรดกวัฒนธรรม ๘ วิถีไทย" จังหวัดจันทบุรี                 
   เว็บรวมความรู้พลอยเมืองจันท์                 
   สารคดีเสด็จประพาสต้นจันทบุรี (ตอนที่1)  (ตอนที่2)  (ตอนที่3)  (ตอนที่4)  (ตอนที่5)                
   ...เรื่องเล่าจากชุมชนเก่าริมน้ำ ย่านท่าหลวง แห่งเมืองจันทบุรี                    
   การขับเคลื่อนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง                  
   ชมนำเสนอสภาพทั่วไปของจังหวัดจันทบุร                  
  
  
รณรงค์ข้าราชการร่วมมือกันประพฤติปฏิบัติตามคำถวายสัตย์ปฏิญาณ (สนง.ก.พ.)     

    
  สถานที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรี

         ศิลปวัฒนธรรม(1)
          ศิลปวัฒนธรรม(2)
      กระทรวง / หน่วยงาน
       
 
                       งานตามภารกิจ พระราชบัญญัติภาพยนต์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551
 
 
    (ขออนุญาตเปิดร้านเกมส์ วีดีโอเกมส์ คาราโอเกะ และร้านให้เช่า
จำหน่ายภาพยนตร์และวีดิทัศน์)
 
   
   
  พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550  แบบคำขออนุญาตเปิดโรงภาพยนตร์  
   กฏกระทรวงประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ ขั้นตอนเตรียมเอกสารขออนุญาตเปิดร้าน  
 
โปรแกรมเฮาส์คีปเปอร์ 2008 โปรแกรมสำหรับป้องกันเยาวชนมิให้เข้าถึงสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่เหมาะสมบนอินเทอร์เน็ต และควบคุมเวลาการใช้งานโปรแกรมและคอมพิวเตอร์

 
   
   
   

ค้นหาข้อมูลในเว็บ :
นางจิตรา  สิทธนานุวัฒน์
วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี
<เฟสบุ๊คสำนักงานฯ>
 
 

 แจ้งข่าวพฤติกรรมไม่เหมาะสมเว็บเมลกระทรวงวัฒนธรรม

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
เทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ

เรียบเรียง และพัฒนาโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่
อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 เบอร์โทรศัพท์ 0-3930-3298-9
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
chantaboon_culture@hotmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ปรับปรุงและพัฒนาโดย   นายชวลิต  อยู่รอต....
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -