<-- น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบรูณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี . . .
     
  แผนที่ทางวัฒนธรรม
  ข้อมูลประจำจังหวัด
  ประวัติศาสตร์จันทบุรี
  สถานที่สำคัญของจังหวัด
  ของดีประจำท้องถิ่น
  วิถีชีวิตชาวจันท์
  ธรรมชาติวิทยา
  บุคคลสำคัญของท้องถิ่น
  ภูมิปัญญาชาวบ้าน
 
 
 
กลุ่มชนชาติต่างๆ ของจันท์

กลุ่มชนชาติต่าง ๆ ที่เคยอาศัยอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ภายของจังหวัด
จันทบุรีเมื่อครั้งอดีตกาล และปัจจุบันนี้ชนเชื้อสายต่างๆ นี้ก็ยัง
กระจัดกระจายอยู่ตามที่ต่าง ๆ และชุมชนชาวชองถือได้ว่าเป็น
ชนพื้นเมืองของจังหวัดจันทบุรี

นอกจากชนเชื้อสายชองแล้วยังมีชนเชื้อสายอื่น ๆ นอกจากชอง
คือ ชาวจีน ซึ่งเคยอาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเลหลายแห่ง
ประเพณีท้องถิ่นของชาวจันทบุรี

ประเพณีท้องถิ่นที่ชาวท้องถิ่นของจันทบุรีถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลา
นาน สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ เช่น ประเพณีการนมัสการรอย
พระบาทเขาคิชฌกูฏ หรือพระบาทพลวง เป็นเทศกาลเดือน 3
ที่ปฏิบัติกันมานานแล้ว ประเพณีการชักพระบาทของชาวหมู่บ้าน
ตะปอน พระบาทจำลอง ของวัดตะปอนน้อย วัด เป็นปูชนียวัตถุ
ทีมีไว้เคารพบูชา เป็นต้น

การละเล่น และการแสดงพื้นบ้านของชาวจันทบุรี

การละเล่นพื้นบ้านของจังหวัดจันทบุรี เป็นส่วนหนึ่งที่แสดง
ให้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจันทบุรีตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบันการละเล่นพื้นบ้านของจังหวัดจันทบุรีในปัจจุบัน มีทั้ง
ที่เป็นการละเล่นแบบดั้งเดิมที่สืบทอดมาจากบรรพชนชาว
จันทบุรี และรูปแบบที่พัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตาม
กาลเวลาและที่ได้ประดิษฐ์ขึ้นใหม่

ตำนานท้องถิ่นของเมืองจันทบุรี

ตำนานเรื่องเมืองจันทบุรีโบราณ นานมาแล้วยังมีกษัตรย์ผู้ครอง
นครโบราณพระองค์หนึ่งเข้าใจว่านครนั้น คือ เมืองจันทบุรี ที่เชิง
เขาสระบาป ทรงพระนามว่าพระเจ้าพรหมทัต พระองค์ทรงสืบราช
บัลลังค์มาจากใคร เมื่อใดไม่ทราบทราบแต่ว่าพระองค์มีเอกอัคร
มเหสี และมีราชโอรสด้วยกันสองพระองค์ . . .

พิธีกรรมท้องถิ่นของจันทบุรี

พิธีกรรมท้องถิ่น การอยู่กระโจม หลังจากอยู่ไฟ หรือก่อนทับหม้อ
เกลือแล้ว เพื่อให้ไอตัวออก อาการเมื่อยตัว ครั่นเนื้อครั่นตัวจะ
ได้หายและเลือดลมไหลเวียนสะดวกดี การจุดท้อง เป็นความ
เชื่อทางไสยศาสตร์ของหมู่บ้านแถบชายแดนไทย - กัมพูชา
อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี และยังยึดถือปฏิบัติมาจนถึงทุกวัน

ความเชื่อท้องถิ่นของจันทบุรี

ความเชื่อท้องถิ่น ( เป็นความเชื่อเฉพาะบุคคล ) คนเมืองจันท์มี
ความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับคาถาอาคมคุณไสย เชื่อกันว่าคาถาอาคม
มีอำนาจที่จะดลบันดาลให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้ตามที่ต้องการ
หรืออาจจะใช้ป้องกันรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ภยันตรายหรืออาจทำ
เสน่ห์คุณไสยให้ผู้อื่นหลงไหลหรือให้เจ็บป่วย
 
บอร์ดประชาสัมพันธ์


ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรม
คลิ๊กที่นี่
 รวบรวม เรียบเรียง และพัฒนาโดย : งานยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี ถนนเลียบเนิน ต.วัดใหม่
อ.เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 เบอร์โทรศัพท์ 039 - 303298
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
chan_culture@hotmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ออกแบบโดย    นายธนัฐ  ยังเหลือ....
ปรับปรุงและพัฒนาโดย   นายชวลิต  อยู่รอต....
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -