หน้าบ้านเว็บ บุคลากรของ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี ภารกิจของ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี วิสัยทัศน์ของ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี นโยบายของ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี โครงการต่าง ๆ ของสนง.วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี กระดานข่าว / Webbaord สมุดเยี่ยม / Guestbook
<-- น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบรูณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี . . .
     
  แผนที่ทางวัฒนธรรม
  ข้อมูลประจำจังหวัด
  ประวัติศาสตร์จันทบุรี
  สถานที่สำคัญของจังหวัด
  ของดีประจำท้องถิ่น
  วิถีชีวิตชาวจันท์
  ธรรมชาติวิทยา
  บุคคลสำคัญของท้องถิ่น
  ภูมิปัญญาชาวบ้าน
 
 
 
 
    ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการเกษตร ของจังหวัดจันทบุรี


    ภูมิปัญญาด้านการเกษตร - นายจรวย พงษ์ชีพ ( ดำน้ำหยด ) -

    ภูมิปัญญาด้านการเกษตร นายจรวย พงษ์ชีพ ( ดำน้ำหยด ) มีผลงานดีเด่น ได้รับการยกย่องเป็น
    คนไทยตัวอย่างปี 2522 ด้านการเกษตรจาก มูลนิธิธารน้ำใจ , ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
    ผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันราชภัฎรำไพพรรณี , ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารสหกรณ์การ
    เกษตรขลุง , ได้รับคัดเลือกให้เป็นเกษตรกรตัวอย่างระดับชาติ จนได้รับพระราชทานโล่ประกาศ
    เกียรติคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ภูมิปัญญาด้านการเกษตร นายจรวย พงษ์ชีพ ( ดำน้ำหยด )
ภูมิปัญญาด้านการเกษตร - นายเจริญ ปิยารมย์ -

นายเจริญ ปิยารมย์ ผลงานดีเด่นด้านการเกษตร กลุ่มบริหารการใช้น้ำคลองวังโตนด ได้รับรางวัล
สถาบันเกษตรดีเด่นแห่งชาติ โดยได้รับพระราชทานโล่รางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใน
งานพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๓๖ภูมิปัญญาด้านการเกษตร นายเจริญ ปิยารมย์

ภูมิปัญญาด้านการเกษตร - นายประภัทรพงศ์ เวชชาชีวะ -


นายประภัทรพงศ์ เวชชาชีวะ วัน เดือน ปีเกิด ๑ กรกฎาคม ๒๔๗๖ ผลงานดีเด่นด้านการเกษตร
เป็นเกษตรกรดีเด่น และตัวอย่างของประเทศไทย , ได้รับรางวัลที่ ๑ ในการประกวดทุเรียนจาก
องค์การเกษตร ( อ.ต.ก.) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๕ , ได้รับประกาศเกียรติคุณ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นต้น

ภูมิปัญญาด้านการเกษตร นายประภัทรพงศ์ เวชชาชีวะ
  ภูมิปัญญาด้านการเกษตร - นายสุชาติ บุญอุดหนุน -

  นายสุชาติ บุญอุดหนุน ผลงานดีเด่นด้านการเกษตร ได้รับการแต่งตั้งจากการกระทรวงเกษตรและ
  สหกรณ์ให้รับตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเป็นผู้มีความรู้
  ความสามารถ และประสบการณ์ซึ่งจะอำนวยประโยชน์ให้แก่ทางราชการเป็นอย่างดี เมื่อวันที่ ๑
  กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ , การปลูกพืชไร่ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ลดพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังลงเพื่อพัฒนาการ
  ปลูกข้าวโพด โดยใช้เครื่องมือเข้าทำงานแทนแรงงาน และทำเศษวัสดุที่ย่อยสลายแล้วเป็นปุ๋ย

ภูมิปัญญาด้านการเกษตร นายสุชาติ บุญอุดหนุน
    ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการผลิต และ การบริโภค ของจังหวัดจันทบุรี


ภูมิปัญญาด้านการผลิต และการบริโภค - นายงัน ธรรมเกษตร -


ภูมิปัญญาด้านการผลิตและการบริโภค นายงัน ธรรมเกษร ผลงานดีเด่นด้านการผลิต
และการบริโภค เริ่มผลิตผลไม้ เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน และจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรขึ้น ,
คิดค้นทำแกงชะมวงมาบรรจุกระป๋อง , กิจกกรรมดำเนินไปด้วย ได้รับความสนับสนุนจาก
อุตสาหกรรมจังหวัด นำผลิตดังกล่าวไปจำหน่าย และเผยแพร่ในงานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม ฯ
ณ สวนอัมพร ในปี ๒๕๓๒ มีผู้สนใจมารับจำหน่ายและสั่งซื้อตลอดมา เป็นต้น

ภูมิปัญญาด้านการผลิต และการบริโภค นายงัน ธรรมเกษตร

ภูมิปัญญาด้านการผลิต และการบริโภค - นางฉันทนา รุ่งเรือง -

นางฉันทนา รุ่งเรือง ผลงานดีเด่น เคยออกรายการโทรทัศน์ " แม่ช้อยนางรำ" , เคยออก
รายการเชลล์ชวลชิม, เคยลงในวารสาร อ.ส.ท. แนวคิดและความคาดหวัง อยากอนุรักษ์
การทำทองม้วนไว้ให้รุ่นลูก รุ่นหลาน ไดสืบทอดต่อไปเพราะถือว่าเป็นอาหารไทยของเมือง
จันท์ และเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของจันทบุรี


ภูมิปัญญาด้านการผลิต และการบริโภค นางฉันทนา รุ่งเรือง
ภูมิปัญญาด้านการผลิต และการบริโภค - นายบุญชัย ศิรพจน์ -

นายบุญชัย ศิรพจน์ ผลงานด้านกิจกรรม ทำธุรกิจเกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร, ผู้นำใน
การทำห้องเย็น สามารถเก็บเนื้อทุเรียนได้ ๑๐๐ ตัน , ช่วยเหลือเกษตรกร ในการรับซื้อทุเรียนไป
แปรรูป , ผลผลิตนำไปจำหน่ายและเผยแพร่ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อตีดเป็นที่ปรึกษา
รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น


ภูมิปัญญาด้านการผลิต และการบริโภค นายบุญชัย ศิรพจน์
ภูมิปัญญาด้านการผลิต และการบริโภค - นางสุนิสา เหลืองพูนสิน -

นางสุนิสา เหลืองพูนสิน ผลงานด้านกิจกรรม เป็นเด็กรับจ้างสอยเสื้อตั้งแต่อายุ ๑๐ ขวบ, เป็นช่างเย็บ
เสื้อ เริ่มเย็บเสื้อคอกระเช้า ช่วยสอยติดรังดุมจนกระทั่งเรียนจบ ม.๓ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ก็ไปเรียน
ที่โรงเรียนสอนตัดเสื้อพรศรี , เป็นเจ้าของร้าน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เริ่มมีชุดเจ้าสาวให้เช่าจาก ๓ - ๑๐
ชุด ต่อมาเป็น ๓๐๐ ชุด ปัจจุบันมีลูกค้ามาใช้บริการเป็นหมื่น ๆคน จะตัดชุดวิวาห์เอง


ภูมิปัญญาด้านการผลิต และการบริโภค นางสุนิสา เหลืองพูนสิน
    ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านสุขภาพอนามัย ของจังหวัดจันทบุรี


ภูมิปัญญาด้านสุขภาพอนามัย - นายทวีป เวชทรัพย์ -

ผลงานดีเด่น ด้านยาสมุนไพร ได้เสียสละทั้งกำลังทรัพย์ กำลังกายและใจ ในการอุทิศตนเพื่อ
ชุมชน โดยให้การปรึกษา และรักษาทุกคนที่มาพึ่งพาสัปดาห์ละ ๓ วัน ( จันทร์ พุธ ศุกร์ เว้นวัน
พระ ) โดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆเป็นเวลาถึงปัจจุบัน รวม ๔๐ ปี - รักษาผู้ที่งูกัด ไม่ต่ำกว่า ๒๐๐
คน - รักษาผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ เป็นประจำโดยไม่จำกัดเวลาบางคนต้องดูแลอย่าง ใกล้ชิดถึงกับ
ต้องค้างที่บ้านพักไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ คน ( ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ยากจน และมีมาจากหลายจังหวัด )

ภูมิปัญญาด้านสุขภาพอนามัย นายทวีป เวชทรัพย์

ภูมิปัญญาด้านสุขภาพอนามัย - นายประยูร ทิคำพร -

ผลงานดีเด่น เป็นแพทย์แผนโบราณที่เลื่องชื่อในการรักษาโรคทุกชนิดและเชี่ยวชาญในเรืองของ
สมุนไพร แนวคิดและความคาดหวัง มีแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้านพืชสมุนไพร และการแพทย์
แผนโบราณว่าเป็นแพทย์จะต้องหมั่นศึกษา ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เป็นนิตย์


ภูมิปัญญาด้านสุขภาพอนามัย นายประยูร ทิคำพร
ภูมิปัญญาด้านสุขภาพอนามัย - นายอาจิน สว่างชีพ -

ชื่อเสียง ด้านการรักษาโรคและการป้องกันถ เชี่ยวชาญด้านการวินิจฉัยโรคและการรักษาโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการรักษากระดูกหัก งูกัด มะเร็ง ๑๐๘ และเริม งูสวัด. เริ่มทำการ
รักษาคนไข้ตั้งแต่อายุได้ ๑๓ ปี โดยเรียนรู้จากครูอาจารย์หลายคน หลายชาติทางด้านคาถา
อาคม และการรักษาโรคด้วยสมุนไพร และระหว่างบวชเป็นพระภิกษุที่วัดบ่อพุได้ ๑๑ พรรษา
รักษาคนไข้ที่มาจากทั่วสารทิศ

ภูมิปัญญาด้านสุขภาพอนามัย นายอาจิน สว่างชีพ
    ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านปราชญ์ท้องถิ่น ของจังหวัดจันทบุรีปราชญ์ท้องถิ่น - นางนงไฉน ปริญญาธวัช ( กาญจนา นาคนันทน์ ) -

การศึกษา โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม และปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชื่อเสียง - มีความ
ชำนาญในการเขียนนวนิยาย บทความ สารคดี เรื่องสั้น และบทกวี - มีนามปากกาว่า " กาญจนา
นาคนันทน์ "


ภูมิปัญญาด้านปราชญ์ท้องถิ่น นางนงไฉน ปริญญาธวัช ( กาญจนา นาคนันทน์ )

ปราชญ์ท้องถิ่น - นางมณีรัตน์ เวชทรัพย์ -

ชื่อเสียง มีความชำนาญในการประพันธ์โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน และร่าย โดยศึกษาจากอาจารย์
หลวงสำเร็จวรรณกิจ และอาจารย์กำชัย ทองหล่อ ตำแหน่งหน้าที่ในอดีต และปัจจุบัน ประธานชมรม
ครูภาษาไทยของจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๒ - หัวหน้าหมวดวิชาภาษาไทย โรงเรียน
ศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. ๒๕๐๘ - ๒๕๑๕

ภูมิปัญญาด้านปราชญ์ท้องถิ่น นางมณีรัตน์ เวชทรัพย์
 
 
 
 
 
รวบรวม เรียบเรียง และพัฒนาโดย : งานยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี ถนนเลียบเนิน ต.วัดใหม่
อ.เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 เบอร์โทรศัพท์ 039 - 303298
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
chan_culture@hotmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ออกแบบโดย    นายธนัฐ  ยังเหลือ....
ปรับปรุงและพัฒนาโดย   นายชวลิต  อยู่รอต....
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -