หน้าบ้านเว็บ แนะนำบุคลากรภายใน สนง.วัฒนธรรม ภารกิจหลักของ สนง.วัฒนธรรม วิสัยทัศน์ของ สนง.วัฒนธรรม นโยบายของ สนง.วัฒนธรรม โครงการต่าง ๆ ของสนง.วัฒนธรรม กระดานข่าว / webboard เซ็นต์สมุดเยี่ยม / guestbook ผู้ดูแลเว็บสนง.วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี
<-- น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบรูณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี . . .
     
  แผนที่ทางวัฒนธรรม
  ข้อมูลประจำจังหวัด
  ประวัติศาสตร์จันทบุรี
  สถานที่สำคัญของจังหวัด
  ของดีประจำท้องถิ่น
  วิถีชีวิตชาวจันท์
  ธรรมชาติวิทยา
  บุคคลสำคัญของท้องถิ่น
  ภูมิปัญญาชาวบ้าน
 
 
 
แร่ธาติและป่าไม้

โดยแร่ธาตุและแร่รัตนชาติของจังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดที่มีความ
อุดมสมบูรณ์ในด้านแร่ธาตุและแร่รัตนชาติหลายชนิด เนื่องจาก
โครงสร้างทางธรณีวิทยาของจังหวัดจันทบุรีเอื้ออำนวยต่อการเกิด
แร่ธาตุหลายประเภท แร่ธาติที่มีความสำคัญ ได้แก่ แร่ทรายแก้ว
แร่รัตนชาติ เป็นต้น

นอกจากนี้มีป่าไม้ของจันทบุรีที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ วนอุทยาน
แห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
สัตว์ท้องถิ่น สัตว์นานาชนิด

จังหวัดจันทบุรีมีสภาพภูมิอากาศ และภูมิประเทศที่เอื้ออำนวยให้
เกิดความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ มีพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วย
ป่าไม้ จึงทำให้เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า เพราะมีแหล่งน้ำ
แหล่งอาหาร ที่หลบภัยและอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพของ
สัตว์ป่าอย่างครบถ้วน จากการสำรวจของส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้ พบว่าสัตว์ป่าใน
จังหวัดจันทบุรีมีหลายประเภท
สมุนไพรพื้นบ้าน

เร่วหอม เร่วเป็นพืชล้มลุกจำพวกกระวาน กระทือ ฯลฯ ขึ้นได้ในดิน
เกือบทุกชนิดโดยเฉพาะดินร่วนซุย แสงแดดรำไรมักขึ้นอยู่ตาม
ธรรมชาติในป่า ตามที่ชื้นแฉะ ที่ป่าชายเขา ลุ่มน้ำหรือทางน้ำไหล
ที่มีความชื้น ตลอดปี ปัจจุบันนำมาปลูกตามบ้าน ตามสวน ใช้เป็น
เครื่องเทศปรุงอาหารและพืช สมุนไพร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม . . .
พืชพรรณไม้พื้นบ้าน

จังหวัดจันทบุรีมีพืชพรรณไม้หลายประเภท พันธุ์ที่มีความสำคัญและ
ผูกพันธ์กับจังหวัดจันทบุรีจนถือได้ว่าเป็น " ต้นไม้ประจำจังหวัด
จันทบุรี " คือ ต้นสำรองหรือต้นพุงทะลาย นอกจากนี้ยังมี ต้นจันทน์
ซึ่งเป็นพันธุ์พระราชทานปลูกเพื่อเป็นมงคลของจังหวัดจันทบุรี
ต้นสอยดาว และก็ยังมีพืชพรรณไม้พื้นบ้านอีกหลายชนิด ที่สามารถ
นำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมาย
แนวปะการังจันทบุรี

แนวประการังเขตจังหวัดจันทบุรี เป็นบริเวณที่เรียกว่า estuarine
area โดยได้รับอิทธิพลของปริมาณน้ำจืดจากแม่น้ำจันทบุรีและ
แม่น้ำเวฬุ พื้นที่ตลอดชายฝั่งจันทบุรีประกอบด้วยหาดทราย ถึง
ทรายปนโคลน และป่าชายเลน ประกอบกับอัตราการตกตะกอน
บริเวณชายฝั่งทะเลสูง ซี่งอิทธิพลสิ่งแวดล้อมดังกล่าว มีผลต่อ
สภาพและการพัฒนาแนวปะการังทั้งสิ้น
 
บอร์ดประชาสัมพันธ์


ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรม
คลิ๊กที่นี่
รวบรวม เรียบเรียง และพัฒนาโดย : งานยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี ถนนเลียบเนิน ต.วัดใหม่
อ.เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 เบอร์โทรศัพท์ 039 - 303298
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
chan_culture@hotmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ออกแบบโดย    นายธนัฐ  ยังเหลือ....

ปรับปรุงและพัฒนาโดย   นายชวลิต  อยู่รอต....
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -