หน้าบ้านเว็บ แนะนำบุคลากรภายใน สนง.วัฒนธรรม ภารกิจหลักของ สนง.วัฒนธรรม วิสัยทัศน์ของ สนง.วัฒนธรรม นโยบายของ สนง.วัฒนธรรม โครงการต่าง ๆ ของสนง.วัฒนธรรม กระดานข่าว / webboard เซ็นต์สมุดเยี่ยม / guestbook ผู้ดูแลเว็บสนง.วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี
<-- น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบรูณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี . . .
     
      รวม link กฏหมาย พ.ร.บ. ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551
  แผนที่ทางวัฒนธรรม
  ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรม
  ข้อมูลประจำจังหวัด
  ประวัติศาสตร์จันทบุรี
  สถานที่สำคัญของจังหวัด
  ของดีประจำท้องถิ่น
  วิถีชีวิตชาวจันท์
  ธรรมชาติวิทยา
  บุคคลสำคัญของท้องถิ่น
  ภูมิปัญญาชาวบ้าน
 
 พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DA.../A/042/116.PDF

ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภา พยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ....
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DA...1/D/008/43.PDF

ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบั ญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DA...51/E/122/4.PDF

ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที ่ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DA...51/E/122/6.PDF

แก้คำผิด ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที ่ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DA.../E/140/142.PDF

ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DA...1/E/166/16.PDF

กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการ ภาพยนตร์และกิจการวีดิทัศน์ พ.ศ. 2552
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DA...2/A/044/12.PDF

กฎกระทรวงว่าด้วยการขอและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ ให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2552
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DA...2/A/044/17.PDF

กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตและการประกอบกิจการร้านวีด ิทัศน์ พ.ศ. 2552
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DA...52/A/072/7.PDF

ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนกลาง ที่ 16/2552 เรื่อง การจดทะเบียนสมาคมนายจ้าง [สมาคมนายจ้างผู้ประกอบการค้าภาพยนตร์และแผ่นวีดิทัศน ์]
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DA.../D/057/224.PDF

ระเบียบคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเปรียบเทียบความผิด พ.ศ. 2552
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DA...2/E/073/10.PDF

ประกาศคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ เรื่อง การมอบอำนาจในการเปรียบเทียบความผิด พ.ศ. 2552
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DA...2/E/073/24.PDF

ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง กำหนดแบบคำขออนุญาตและใบอนุญาต การแจ้งและการขอต่ออายุใบอนุญาต กรณีประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์และวีดิทัศน์
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DA...2/E/102/39.PDF

ระเบียบคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ เรื่อง การขอความเห็นและค่าป่วยการในการให้ความเห็นเกี่ยวกั บการสร้างภาพยนตร์ พ.ศ. 2552
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DA...52/E/143/3.PDF

ประกาศคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการตรวจพิจารณาภาพยนตร์และสื่อโฆษณา พ.ศ. 2552
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DA...2/E/143/37.PDF

ประกาศคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ เรื่อง กำหนดเวลาฉายภาพยนตร์ตามมาตรา 26 (5) และ (6) แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ทางโทรทัศน์ พ.ศ. 2552
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DA...2/E/143/43.PDF

ประกาศคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหมายเลขรหัส ลักษณะเครื่องหมายการอนุญาตและประเภทของภาพยนตร์ และคำบอกแจ้งว่าภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และสื่อโฆษณา ผ่านการตรวจพิจารณาและได้รบอนุญาตแล้ว พ.ศ. 2552
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DA...2/E/143/44.PDF

ประกาศคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ เรื่อง การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต พ.ศ. 2552
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DA...2/E/143/48.PDF

ประกาศคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการตรวจพิจารณาวีดิทัศน์และสื่อโฆษณา พ.ศ. 2552
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DA...2/E/143/50.PDF

ประกาศคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการแยกพื้นที่การให้บริการร้าน วีดิทัศน์และกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์หรือวีดิทัศน์ พ.ศ. 2552
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DA...2/E/143/56.PDF


     
รวบรวม เรียบเรียง และพัฒนาโดย : งานยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี ถนนเลียบเนิน ต.วัดใหม่
อ.เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 เบอร์โทรศัพท์ 039 - 303298
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
chan_culture@hotmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ออกแบบโดย    นายธนัฐ  ยังเหลือ....

ปรับปรุงและพัฒนาโดย   นายชวลิต  อยู่รอต....
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -