หน้าบ้านเว็บ แนะนำบุคลากรภายใน สนง.วัฒนธรรม ภารกิจหลักของ สนง.วัฒนธรรม วิสัยทัศน์ของ สนง.วัฒนธรรม นโยบายของ สนง.วัฒนธรรม โครงการต่าง ๆ ของสนง.วัฒนธรรม กระดานข่าว / webboard เซ็นต์สมุดเยี่ยม / guestbook ผู้ดูแลเว็บสนง.วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี
<-- น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบรูณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี . . .
     
       ตรวจราชการจังหวัดจันทบุรี รอบที่ ๒
  แผนที่ทางวัฒนธรรม
  ข้อมูลประจำจังหวัด
  ประวัติศาสตร์จันทบุรี
  สถานที่สำคัญของจังหวัด
  ของดีประจำท้องถิ่น
  วิถีชีวิตชาวจันท์
  ธรรมชาติวิทยา
  บุคคลสำคัญของท้องถิ่น
  ภูมิปัญญาชาวบ้าน
 
 


       เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม  ๒๕๕๘ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม (นายกฤษฎา คงคะจันทร์) ได้เดินทางมาตรวจราชการติดตาม
แผนงาน/โครงการตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม  ณ จังหวัดจันทบุรี
       โดยมีการประชุมบูรณการร่วมกันในพื้นที่การตรวจราชการ เขต ๙ (จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด) ระหว่างวัฒนธรรมจังหวัด
และหัวหน้ากลุ่มในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ทั้ง ๔ จังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี เพื่อติดตามความคืบหน้าในการขับเคลื่อน
โครงการสำคัญต่างๆ ที่ทางกระทรวงมอบหมายให้ดำเนินการ รวมทั้งร่วมกันระดมความคิดเห็นต่างๆ อาทิ

       - การบูรณาการยุทธศาสตร์ในระดับเขตการตรวจเดียวกันให้เป็นเอกภาพ
       - การของบประมาณตามยุทธศาสตร์จังหวัด
       - การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้ พรบ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์
       - การแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมต่อโครงสร้างของสำนักงานวัฒนธรรม
       - การบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคล ฯลฯ
       การนี้ ท่านผู้ตรวจฯ  ได้เดินทางไปดูงาน ณ ศูนย์หัตถกรรมเสื่อกกบ้านจำเนียร หรือที่รู้จักกันในนาม “เสื่อกกจันทบูร” ซึ่งเป็นสินค้าโอท็อป ๕ ดาวของจังหวัด และมีการพัฒนาต่อยอดและเพิ่มคุณค่าให้เป็นสินค้า CPOT โดยการวาดภาพลงบนผืนเสื่อ เล่าเรื่องราวอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด พร้อมทั้ง เข้าสักการะศาลหลักเมือง ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระนอนที่วัดไผ่ล้อม
และอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

เรียบเรียง และพัฒนาโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี ถนนเลียบเนิน ต.วัดใหม่
อ.เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 เบอร์โทรศัพท์ 039 - 303298
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
chantaboon_culture@hotmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ปรับปรุงและพัฒนาโดย   นายชวลิต  อยู่รอต....
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ...

- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -