หน้าบ้านเว็บ แนะนำบุคลากรภายใน สนง.วัฒนธรรม ภารกิจหลักของ สนง.วัฒนธรรม วิสัยทัศน์ของ สนง.วัฒนธรรม นโยบายของ สนง.วัฒนธรรม โครงการต่าง ๆ ของสนง.วัฒนธรรม กระดานข่าว / webboard เซ็นต์สมุดเยี่ยม / guestbook ผู้ดูแลเว็บสนง.วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี
<-- น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบรูณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี . . .
     
        ร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Work shop ไทยโทนเชียงราย
  แผนที่ทางวัฒนธรรม
  ข้อมูลประจำจังหวัด
  ประวัติศาสตร์จันทบุรี
  สถานที่สำคัญของจังหวัด
  ของดีประจำท้องถิ่น
  วิถีชีวิตชาวจันท์
  ธรรมชาติวิทยา
  บุคคลสำคัญของท้องถิ่น
  ภูมิปัญญาชาวบ้าน
 
 


           เมื่อวันที่   ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   นางจิตรา  สิทธนานุวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี    ได้เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ   Work shop   ไทยโทนเชียงราย    โดยมี  ศ.ดร.อภินันท์    โปษยานนท์   ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม   เป็นประธานในพิธีเปิด
           ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้  “โครงการไทยโทนเชียงราย”  เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ในเรื่องของ สีไทยโทน ระหว่างศิลปินเชียงรายกับอาจารย์ผู้คิดค้นเรื่องสีไทยโทน สามารถคิดค้นและสร้างสีไทยโทนที่เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของเชียงราย และนำสีไทยโทนมาใช้ในการพัฒนา ออกแบบ และสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างเอกลักษณ์ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

     
เรียบเรียง และพัฒนาโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี ถนนเลียบเนิน ต.วัดใหม่
อ.เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 เบอร์โทรศัพท์ 039 - 303298
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
chantaboon_culture@hotmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ปรับปรุงและพัฒนาโดย   นายชวลิต  อยู่รอต....
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ...

- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -