หน้าบ้านเว็บ แนะนำบุคลากรภายใน สนง.วัฒนธรรม ภารกิจหลักของ สนง.วัฒนธรรม วิสัยทัศน์ของ สนง.วัฒนธรรม นโยบายของ สนง.วัฒนธรรม โครงการต่าง ๆ ของสนง.วัฒนธรรม กระดานข่าว / webboard เซ็นต์สมุดเยี่ยม / guestbook ผู้ดูแลเว็บสนง.วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี
<-- น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบรูณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี . . .
     
         ประชุมจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน
  แผนที่ทางวัฒนธรรม
  ข้อมูลประจำจังหวัด
  ประวัติศาสตร์จันทบุรี
  สถานที่สำคัญของจังหวัด
  ของดีประจำท้องถิ่น
  วิถีชีวิตชาวจันท์
  ธรรมชาติวิทยา
  บุคคลสำคัญของท้องถิ่น
  ภูมิปัญญาชาวบ้าน
 
 


         เมื่อวันที่   ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘   นางจิตรา  สิทธนานุวัฒน์  วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี  ได้นำคณะเข้าร่วมการประชุมการจัดทำร่าง
แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน  ณ ห้องพรรณาราย ๒ ชั้น ๓ โรงแรมเอ-วัน เดอะรอยัล ครูส เมืองพัทยา  จังหวัดจันทบุรี   โดยมีการกำหนดทิศทาง  เป้าหมายและแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

          
ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์  ดำรงฐานวัฒนธรรม
          กลยุทธ์
          ๑. ส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
          ๒. ส่งเสริมงานวิถีถิ่น วิถีไทย วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมอาเซียน
          ๓. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยสู่อาเซียน

          และได้นำเสนอโครงการต่างๆ  ที่เกี่ยวกับงานด้านวัฒนธรรม ต่อที่ประชุม  จำนวน ๒๐ โครงการ  ในแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว   โดยชุมชนอย่างยั่งยืน  ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓
  

         
     
เรียบเรียง และพัฒนาโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี ถนนเลียบเนิน ต.วัดใหม่
อ.เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 เบอร์โทรศัพท์ 039 - 303298
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
chantaboon_culture@hotmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ปรับปรุงและพัฒนาโดย   นายชวลิต  อยู่รอต....
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ...

- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -