<-- น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบรูณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี . . .
     
  แผนที่ทางวัฒนธรรม
  ข้อมูลประจำจังหวัด
  ประวัติศาสตร์จันทบุรี
  สถานที่สำคัญของจังหวัด
  ของดีประจำท้องถิ่น
  วิถีชีวิตชาวจันท์
  ธรรมชาติวิทยา
  บุคคลสำคัญของท้องถิ่น
  ภูมิปัญญาชาวบ้าน
 
 
 
    สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
    เป็นบุตรของชาวจีนชื่อนายไหฮอง แซ่แต้ หรือขุนพัฒน์ นายอากรบ่อนเบี้ย กับนางนกเอี้ยง
    ทรงพระราชสมภพเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๕ ขึ้น ๑๕ ค่ำ ปีขาล จุลศักราช ๑๐๙๖ ฉศก.ตรงกับ
    วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๒๗๗ ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ แห่งกรุงศรีอยุธยาใน
    ขณะที่นางนกเอี้ยงตั้งครรภ์และคลอดทารกผู้นี้ บังเกิดเหตุมหัศจรรย์นานาประการเป็นที่โจษ
    ขานกันทั่วไปว่า ทารกที่ถือกำเนิดในครรภ์ของนางนกเอี้ยงผู้นี้ ชรอยจะเป็นผู้มีบุญยาธิการสูง
    ไม่คู่ควรที่คนธรรมดาสามัญจะอุปการะไว้เป็นบุตร .

รายละเอียดทั้งหมดของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๓ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย และสมเด็จพระศรีสุลาลัย ( เจ้าจอมมารดาเรียม ) ทรงมีพระนามเดิมว่า
พระองค์เจ้าชายทับ ต่อมาได้รับพระราชทานพระอิสริยยศเป็น กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ ทรงพระราช
สมภพ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๓๓๐ เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฏาคม พ.ศ.
๒๓๖๗เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๓๙๔ สิริรวมพระชนมายุ ๖๓ พรรษา ๒ วัน สถิตใน
ราชสมบัติ ๒๖ ปี ๘ เดือน ๑๒ วัน

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็น พระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถรอบด้าน
และทรงมีความรู้เป็นเลิศ ทั้งในด้านการรบ การปกครอง การค้า ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ทั้ง
ในภูมิภาคเอเชีย และมหาอำนาจตะวันตก พระปรีชาสามารถดังกล่าวปรากฏชัด

รายละเอียดทั้งหมดของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
( สมเด็จพระปิยมหาราช )

พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระราชโอรสลำดับที่ ๙
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นพระราชโอรสองค์แรกของสมเด็จ
พระนางเจ้ารำเพยภมราภิรมย์ พระนามเดิม คือ สมเด็จเจ้าฟ้าชายจุฬาลงกรณ์ ต่อมา
พ.ศ. ๒๔๑๐ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯเลื่อนเป็นกรมขุนพินิตประชานาถ และ
ได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๑๑ พระบาทสมเด็จพระจุลจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ปรีชาสามารถ ทรงวางรากฐานการบริหารราชการ
แผ่นดิน เป็นแบบกระทรวง ให้ประชาชนมีสิทธิเท่าเทียมกัน

รายละเอียดทั้งหมดของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗

  สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗ ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันที่
  ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๗ ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นหม่อมเจ้ารำไพพรรณี สวัสดิวัฒน์
  ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัฒนวิศิษฏ์ และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์
  เจ้าหญิงอาภาพรรณี เมื่อยังทรงพระเยาว์นั้น สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาผู้ทรง
  เป็นสมเด็จพระปิตุฉา ได้ทรงพระเมตตาโปรดเกล้าฯ ให้รับเข้าไปประทับอยู่ด้วย ณ
  วังพญาไท ทรงได้รับการศึกษา และได้รับพระราชทานโสกันต์ตามราชประเพณีเมื่อ
  พระชนมายุได้ ๑๑ พรรษา เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๑ ได้ทรงอภิเษกสมรสกับ
  สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ กรมขุนสุโขทียธรรมราชา
  พระราชโอรสองค์สุดท้องใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรี
  พัชรินทราบรมราชินีนาถ

รายละเอียดทั้งหมดของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ ( ดิศ บุนนาค )

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ หรือ อย่างที่สามัญ เรียกกันว่า สมเด็จและเจ้านวลถ สมเด็จเจ้าพระยาองค์ใหญ่ สมภพ
วันเสาร์ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๕ ปีวอก จุลศักราช ๑๑๕๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. ตรงกับวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๓๓๑ ในรัชกาลที่ ๑ ท่านได้
เป็นนายสุจินดา เป็นหลวงศักดินายเวรมหาดเล็ก และเป็นจมื่นไวยวรนารถ มหาดเล็กตามลำดับถ ในรัชกาลที่ ๒ ได้เลื่อนยศ
บรรดาศักดิ์ขึ้นเป็น พระสุริยวงศ์มนตรี จางวางมหาดเล็ก เมื่อเจ้าพระยาโกษาสังข์ เลื่อนไปเป็นที่สมุหพระกลาโหมแล้ว โปรด
เกล้า ฯ ให้ตั้งพระยาสุริยวงศ์มนตรีดิศเป็นพระยาพระคลัง เมื่อสิ้นรัชกาลที่ ๒ สมเด็จพระยาองค์ใหญ่ เป็นบุคคลสำคัญองค์หนึ่ง
ที่สนับสนุนให้พระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
รายละเอียดทั้งหมดของสมเด็จพระยาบรมมหาประยูรวงศ์

พระยาวิสูตรโกษา ( ฟัก สาณะเสน)

พระยาวิสูตรโกษา มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่บ้านทำเนียบ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี เป็นบุตรของ
พระยาประเสริฐสัจธารี (เยื้อง สาณะเสน) กับนางพุด ในชีวิตราชการ พระยาวิสูตรโกษาได้เป็นฑูตไทย
ประจำในยุโรปตลอดชีวิตราชการ ขณะที่ดำรงตำแหน่งเป็นฑูตในยุโรปอยู่นั้น ได้ทำหน้าที่เป็นพระพี่
เลี้ยง ให้กับรัชกาลที่ ๖ในสมัยที่พระองค์ยังดำรงอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราวุธ
และเสด็จไปทรงศึกษาต่อ ณ ยุโรป


รายละเอียดทั้งหมดของพระยาวิสูตรโกษา
พระยาแพทย์พงศาวิสุทธาธิบดี ( สุ่น สุนทรเวช )

พระยาแพทย์พงศาวิสุทธาธิบดี นามเดิมชื่อ สุ่น สุนทรเวช เกิดที่ตำบลท่าเรือจ้าง ตลาดใต้(ตลาดล่าง) อำเภอเมืองจันทบุรี เมื่อวันที่
๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๒๓ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์พ.ศ. ๒๕๐๘ บิดาชื่อนายซุ่น สุนทรเวช มารดาชื่อนางจ๊อก สุนทรเวช
มีภริยาชื่อนางพัน ( สมัยนั้นยังไม่มีชื่อสกุล ) และนางประหยัด สกุลเดิม วิเศษ
รายละเอียดทั้งหมดของพระยาแพทย์พงศาวิสุทธาธิบดี


หลวงสาครคชเขตต์

หลวงสาครคชเขตต์ นามเดิม คือ ประทวน สาคริกานนท์ เกิดที่ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๒๖ บิดาชื่อหลวงกลางบุรี มารดาชื่อนางปริก


รายละเอียดทั้งหมดของหลวงสาครคชเขตต์

พระธรรมสิทธิมุนี เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ( พระอารามหลวง ) อดีตเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี

สถานะเดิม ชื่อวิชัย แจ่มจำรัส เกิดปีจอ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๓ บิดาชื่อฝอด
มารดาชื่ออยู่ นามสกุลแจ่มจำรัส บ้านหมู่ที่ ๑๒ ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี เคยรับราชการเป็นครูประชาบาลถ สถานะปัจจุบัน พระธรรมสิทธิมุนี
( วิชัย เมตติโก) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี
รายละเอียดทั้งหมดของพระเทพสิทธิมุนี

พระเทพสารสุธี เจ้าอาวาสวัดจันทนาราม ( เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี ฝ่ายธรรมยุต )

สถานะเดิม ชื่อบังเอิญ สังข์เอียด เกิดวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๗๙ ตรงกับวันพุธ ขึ้น ๗ ค่ำ
เดือน ๗ ปีชวด บิดาชื่อนายหลอมมารดาชื่อนางเตื่อง สังข์เอียด ณ บ้านหนองสุดคอ ตำบลห้วยแร้ง
อำเภอเมืองจังหวัดตราด ภายหลังย้ายไปอยู่ที่บ้านท่าเลื่อน ตำบลตะกาง อำเภอเมือง จังหวัดตราด
สถานะปัจจุบัน พระเทพสารสุธี ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดจันทนาราม เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี
( ธรรมยุต )


รายละเอียดทั้งหมดของพระเทพสารสุธี
พระเทพจันทมุณี เจ้าอาวาสวัดใหม่เมืองจันทบุรี ( เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี ฝ่ายมหานิกาย)

สถานะเดิม ชื่อนายปิยะ หาดอ้าน เกิดปีจอ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๗ บิดาชื่อนายหลิ่ว
มารดาชื่อนางอิ้น อยู่บ้านเลขที่ ๑๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าพริก อำเภอเมือง จังหวัดตราด

สถานะปัจจุบัน พระเทพจันทมุณี พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ฉายา เกตุธมโม ป.ธ. ๕ น.ธ.เอก ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดใหม่ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี
อุปสมบท ปีมะเมีย ตรงกับวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๗             
ณ วัดท่าพริก อำเภอเมือง ถ จังหวัดตราด มีพระครูจริยาลังการ วัดท่าพริก เป็นพระ อุปัชฌาย์รายละเอียดทั้งหมดของพระราชจันทโมลี


พระวิสุทธิญาณเถร ( หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย )

วัน เดือน ปี เกิด ๗ เมษายน ๒๔๖๘ ( วันอังคาร ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕ ปีฉลู ) ภูมิลำเนา หมู่บ้าน
เหล่างิ้ว ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ที่อยู่ปัจจุบัน วัดราษฏร์บูรณะคุณาราม ( วัดเขา สุกิม )
ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีถ สถานที่ทำงาน วัดราษฏร์บูรณะคุณาราม
( วัดเขาสุกิม ) มรณะภาพ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๙


รายละเอียดทั้งหมดของพระวิสุทธิญาณเถร
พระครูธรรมสรคุณ ( เขียน ขนธสโร )

วัน เดือน ปี เกิด ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๓ ภูมิลำเนา บ้านกระทิง ที่อยู่ปัจจุบัน วัดกะทิง
ตำบลพลวง กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ๒๒๒๑๐ สถานที่ทำงาน วัดกะทิง โทรศัพท์
( ๐๓๙) ๔๕๒๐๕๖ การศึกษา ประโยคประถมศึกษา ( ป.๔ ) นักธรรมตรีรายละเอียดทั้งหมดของพระครูธรรมสรคุณ
 
 
 
 
 
รวบรวม เรียบเรียง และพัฒนาโดย : งานยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี ถนนเลียบเนิน ต.วัดใหม่
อ.เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 เบอร์โทรศัพท์ 039 - 303298
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
chan_culture@hotmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ออกแบบโดย    นายธนัฐ  ยังเหลือ....

ปรับปรุงและพัฒนาโดย   นายชวลิต  อยู่รอต....
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -