หน้าบ้านเว็บ แนะนำบุคลากรภายใน สนง.วัฒนธรรม ภารกิจหลักของ สนง.วัฒนธรรม วิสัยทัศน์ของ สนง.วัฒนธรรม นโยบายของ สนง.วัฒนธรรม โครงการต่าง ๆ ของสนง.วัฒนธรรม กระดานข่าว / webboard เซ็นต์สมุดเยี่ยม / guestbook ผู้ดูแลเว็บสนง.วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี
<-- น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบรูณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี . . .
     
   
  แผนที่ทางวัฒนธรรม
  ข้อมูลประจำจังหวัด
  ประวัติศาสตร์จันทบุรี
  สถานที่สำคัญของจังหวัด
  ของดีประจำท้องถิ่น
  วิถีชีวิตชาวจันท์
  ธรรมชาติวิทยา
  บุคคลสำคัญของท้องถิ่น
  ภูมิปัญญาชาวบ้าน
 
 
 
 
นางจิตรา  สิทธนานุวัฒน์
วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี
  กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
นางพรรณนภา อาษาสุข
( นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ)
ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม


                              
                                                
นางสาวอิศรวรรณ  วัฒนกูล
        นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ     
   นายชวลิต  อยู่รอต
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
นายสุธีย์  ปานอินทร์
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
 
 กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ว่าง
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นางชุติกาญจน์ พูนชัย
        นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ     
   น.ส.รัศมี  แสวงพรหมมณี
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
นางสาวสำอาง  คงนิล
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
นางสาวนิชาพัฒน์  ธนพลผโลทัย
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ 

ว่าที่เรือตรีพินิจพงศ์  ชนะสิทธิ์
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ

 
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ว่าง

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
                              
                                       นายบุญอัครเดช  ยรรยงสิริวงศ์                                             นางสาวสาธิกา สายสีแก้ว                              
                                        นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                                      นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 

    นักวิชาการวัฒนธรรมประจำอำเภอ
   

นายจำลอง คังคะศรี
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
ปฏิบัติงาน อ.เมืองจันทบุรี
นางสมรัตน์ บุญถนอม
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
ปฏิบัติงาน อ.มะขาม/อ.ขลุง
นางฑัณฑิกา ศรีมงคล  
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ 

ปฏิบัติงาน อ.แหลมสิงห์
นางสาวสุนันทา สถิตธำมรงค์
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
ปฏิบัติงาน อ.เขาคิชฌกูฏ/อ.แก่งหางแมว

นายวชิรวิทย์   พรรคอนันต์
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
ปฏิบัติงาน อ.ท่าใหม่

นางสาวกฤษณา  อรุณโน
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

ปฏิบัติงาน อ.นายายอาม
   
นายวันชัย เครือเตชา
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
ปฏิบัติงาน อ.สอยดาว/อ.โป่งน้ำร้อน

 

 

 
 พนักงานจ้างเหมา
นางสาววรารัตน์ บำรุงชาติ
(พนักงานบันทึกข้อมูล)
นายพนม  หล่อนาค
      (พนักงานขับรถ)      
นางสาววรัญญา  ธรรมเจริญ
(อาสาสมัครวัฒนธรรม)
นางน้ำตาล  เจริญสุข
(พนักงานทำความสะอาด)
               
นางสาวชนิกานต์  คุ้มเรือน
(พนักงานจ้างเหมา)
                     
นายจำนงค์  ศรีมงคล
(พนักงานรักษาความปลอดภัย)

รวบรวม เรียบเรียง และพัฒนาโดย : งานยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี ถนนเลียบเนิน ต.วัดใหม่
อ.เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 เบอร์โทรศัพท์ 039 - 303298
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
chantaboon_culture@hotmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ปรับปรุงและพัฒนาโดย นายชวลิต อยู่รอต....
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ....
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -