หน้าบ้านเว็บ แนะนำบุคลากรภายใน สนง.วัฒนธรรม ภารกิจหลักของ สนง.วัฒนธรรม วิสัยทัศน์ของ สนง.วัฒนธรรม นโยบายของ สนง.วัฒนธรรม โครงการต่าง ๆ ของสนง.วัฒนธรรม กระดานข่าว / webboard เซ็นต์สมุดเยี่ยม / guestbook ผู้ดูแลเว็บสนง.วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี
<-- น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบรูณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี . . .
     
  แผนที่ทางวัฒนธรรม
  ข้อมูลประจำจังหวัด
  ประวัติศาสตร์จันทบุรี
  สถานที่สำคัญของจังหวัด
  ของดีประจำท้องถิ่น
  วิถีชีวิตชาวจันท์
  ธรรมชาติวิทยา
  บุคคลสำคัญของท้องถิ่น
  ภูมิปัญญาชาวบ้าน
 
 

     เมืองจันทบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยว

     คนนิยมมาเที่ยวกันในช่วงฤดูกาลที่ผลไม้มีชุกชุม ซึ่งตรงกับฤดูฝน ระยะเวลาประมาณ
     เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฏาคม เมื่อผ่านจังหวัดระยองเข้าเขตจังหวัดจันทบุรี ตาม
     เส้นทางถนนสุขุมวิทตั้งแต่ อ.นายายอาม เป็นต้นไป จะได้สัมผัสกับบรรยากาศของเมือง
     จันท์เมืองผลไม้อย่างเห็นได้ชัด เพราะสองฟากถนนจะมีทั้งสวน เงาะ ทุเรียน ลางสาด
     มังคุด ระกำ ฯลฯ ออกลูกดกเต็มต้นห้อยระย้า ปัจจุบัน ชาวสวนในเขตอำเภอโป่งน้ำร้อน
     และอำเภอสอยดาวได้ทดลองปลูกลำไย และลิ้นจี่ มีผลผลิตและคุณภาพไม่แพ้ของภาค
     เหนือผลไม้ของจังหวัดจันทบุรีมีผลผลิตออกก่อนภาคอื่น ๆ ที่ปลูกผลไม้เช่นเดียวกัน
    พืชพรรณไม้ประจำถิ่นของจันทบุรี - เงาะ -
   


เงาะ เงาะเป็นพืชเมืองร้อนอีกชนิดหนึ่ง ที่มีถิ่นกำเนิดอยแถบู่บริเวณ หมู่เกาะมลายู สำหรับ
ประเทศไทยนั้นมีปลูกมากทางภาคตะวันออก และภาคใต้ เช่น จังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา เป็นต้น

ลักษณะโดยทั่วไป เงาะเป็นพืชที่ขึ้นได้ดีในแถบที่มีอากาศ ร้อน มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า
Nephelium lappaceum , linn เงาะเป็นไม้ผลขนาดกลาง สูงตั้งแต่ ๑๕ - ๒๐ เมตร ต้นตรง
เป็น พุ่มสวย ลักษณะของผลกลมหรือค่อนข้างกลม สีเหลือง แดง สีเหลืองปนแดง หรือสีส้ม
เป็นต้น

เงาะเป็นพืชที่ต้องการดินฟ้าอากาศร้อนโดยเฉพาะ คือ ต้องมีอากาศร้อนแต่ต้องมีความร้อน
ชื้นมาก ปริมาณน้ำฝนตั้งแต่ ๒,๕๐๐ - ๓,๐๐๐ มิลลิเมตรต่อปี และตกสม่ำเสมอตลอดปี ดินที่
เหมาะสำหรับเงาะควรเป็นดินร่วนปนทราย หรือดินร่วนปนเหนียว มีอินทรียวัตถุมาก ระบายน้ำดี และดินต้องมีความชุ่มชื้นอยู่เสมอด้วย

พันธุ์เงาะในปัจจุบัน เงาะที่ปลูกมีอยู่หลายพันธุ์ แต่ที่นิยมปลูกมี ๒ พันธุ์ เงาะโรงเรียน หรือ
พันธุ์โรงเรียน ซึ่งมีถิ่นกำเนิดจากโรงเรียนนาสาร อำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เงาะสีชมพู มีถิ่นกำเนิดที่จังหวัดจันทบุรี คุณสมบัติที่ดี คือทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ

   
    พืชพรรณไม้ประจำถิ่นของจันทบุรี - ทุเรียน -
   ทุเรียน ทุเรียนนั้นเป็นผลไม้เมืองร้อน มีถิ่นกำเนิดเดิมอยู่ที่คาบสมุทรมลายูหรือประเทศ
มาเลเซีย ต่อมาได้ขยายพันธุ์เข้ามาทางใต้ของไทยที่จังหวัดทางสุราษฎร์ธานี ภูเก็ต ชุมพร
และ ได้ขยายไปปลูกในจังหวัดจันทบุรี ตราด ระยอง ปราจีนบุรี นครนายก และนนทบุรี
เป็นต้น

ทุเรียนถือเป็นผลไม้เศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่นำเงินตราต่างประเทศเข้ามามาก เนื่องจาก
ชาวต่างประเทศได้รู้จักและนิยมบริโภคมากขึ้น อีกทั้งรสชาติของทุเรียนไทยหอมหวาน
และอร่อยกว่าทุเรียนของประเทศอื่น ๆ ถ ลักษณะโดนทั่วไป ทุเรียนเป็นผลไม้ ที่มีชื่อ
ทางวิทยาศาสตร์ว่า Durio Zibet hinus,Linn มีลำตันค่อนข้างสูงตรงเนื้อ ไม้อ่อน และใบ
มีสีเขียวเป็นมัน ใต้ใบ เป็นสีน้ำตาล มีผลขนาดใหญ่เปลือกหนา เต็มไปด้วยหนามแข็ง
รูปกรวย และมี ลักษณะเป็นพู ๆ ภานในพูอาจมีเม็ดมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความอุดม
สมบูรณ์ของดินและพันธุ์ สีของเนื้อมีหลายสี เช่น สีขาว แกมเหลือง เหลืองเข้ม ฯลฯ
เนื้อเวลาสุกมีรสหวานและมีกลิ่นแรง

ดินที่ปลูกทุเรียนควรเป็นดินร่วนปนทรายมีอินทรียวัตถุมาก และควรเป็นดินที่มีการ
ระบายน้ำดี น้ำไม่ขังแฉะในฤดูฝนถ พันธุ์ของทุเรียน ทุเรียนสามารถแบ่งออกได้เป็น
ประเภทใหญ่ ๆ ๓ ประเภท คือ  

พันธุ์เบา เป็นทุเรียนตั้งแต่เริ่มปลูก ( จากกิ่งตอน ) ใช้เวลา ๔ - ๖ ปี ก็ออกผล เช่นทุเรียนพันธุ์กระดุมทองชมพูศรี ชะนี ฯลฯ

พันธุ์กลาง เป็นทุเรียนตั้งแต่เริ่มปลูกใช้เวลาประมาณ ๕ - ๖ ปี จึงจะให้ผล เช่น ทุเรียนพันธุ์ก้านยาว กบต่าง ๆ หมอนทอง ฯลฯ

พันธุ์หนัก เป็นทุเรียนที่ใช้เวลาปลูก ๖ ปีขึ้นไปจึงจะออกผล เช่น ทุเรียน พันธุ์กำปั่นทองย้อยฉัตร ฯลฯ อย่างไรก็ตามพันธุ์ที่
ส่งเสริมให้ปลูกกันมากมีเพียง ๔ พันธุ์ คือ

# พันธุ์ชะนี มีลักษณะผลค่อนข้างยาวใหญ่ หัวเรียวก้นป้าน เนื้อสีเหลืองจัด กลิ่นแรงเล็กน้อยและรสหวานมัน

# พันธุ์หมอนทอง ลักษณะผลขนาดปานกลาง เปลือกผลออกมีสีน้ำตาล ก้นผลมีจะงอยเล็กน้อยและรสหวานมัน

# พันธุ์ก้านยาว ลักษณะผลกลม พูขึ้นไม่เด่นชัด เนื้อสีเหลืองอ่อนละเอียดรสหวานกลิ่นไม่แรง และมีก้านผลค่อนข้างยาว

# พันธุ์กบ ลักษณะผลมีขนาดปานกลาง หัวแหลมท้ายแหลม เนื้อสีเหลืองรสอร่อย ผลเมื่อวางลงพื้นจะตะแคงในลักษณะคล้าย ๆ
กบนั่ง


    พืชพรรณไม้ประจำถิ่นของจันทบุรี - มังคุด -
   
มังคุด มังคุดที่ปลูกกันอยู่ในปัจจุบันนั้นมีอยู่เพียงพันธุ์เดียวคือ พันธุ์พื้นเมือง เนื่องจาก
มังคุดเป็นไม้ผลชนิดเดียวที่ไม่มีการกลายพันธุ์จึงยังคงสภาพพันธุ์เดิมเอาไว้ได้มาจน
ปัจจุบันนี้ และได้รับการส่งเสริมให้เป็นผลไม้เศรษฐกิจของจันทบุรี ปลูกมากที่อำเภอเมือง
จันทบุรี อำเภอขลุง อำเภอท่าใหม่ กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ ได้รับสมญานามว่าเป็น " ราชินี
แห่งผลไม้ " ( Queen of Fruit )  
   
    พืชพรรณไม้ประจำถิ่นของจันทบุรี - สละ -
   
สละ สละเป็นพืชที่ให้ผลตลอดปี โดยเริ่มออกดอกมากตั้งแต่ช่วงฤดูแล้งเป็นต้นไป ตั้งแต่
เริ่มออกดอกจนถึงเก็บเกี่ยวประมาณ ๙ - ๑๐ เดือน ลักษณะการออกดอกจะทยอยออกเป็น
รุ่น ๆ เช่นเดียวกับมะพร้าว ต้นที่เริ่มปลูกใหม่เมื่ออายุได้ ๓ ปี ก็จะเริ่มให้ผลผลิตแต่จะให้
ในปริมาณที่น้อยอยู่ ยิ่งอายุมากผลผลิตจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ สละที่มีชื่อเสียงเรื่องรสชาติได้แก่
สละเนินวง

ผลผลิตในแต่ละต้นมีประมาณ ๕ - ๑๐ ทะลายจะมีประมาณ ๕ - ๑๐ พวง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุ
ของต้น ผลผลิตสละออกมากในช่องเดือนมิถุนายน - สิงหาคม ในช่วงนี้เจ้าของสวนสามารถ
เก็บผลผลิตขายได้เกือบทุกวัน และผลผลิตหมดในช่วงเดือน พฤศจิกายน - มกราคม แต่ก็
ยังมีผลที่ยังไม่แก่รอให้เก็บอีกมาก ปัจจุบันสละมีราคาค่อนข้างสูงแต่ปริมาณการปลูกยังไม่
มากพอ
   
    พืชพรรณไม้ประจำถิ่นของจันทบุรี - พริกไทย -
   
พริกไทย พริกไทยเป็นพืชที่อยู่ ในสกุลเดียวกับพลู ลักษณะต่าง ๆ เหมือนกันมาก ปัจจุบัน
นับว่าเป็นเศรษฐกิจอย่างหนึ่ง จังหวัดจันทบุรีมีนั้นพื้นที่การปลูก พริกไทยมากที่สุดของ
ประเทศไทย นอกจากนี้ก็มี จังหวัดทางภาคใต้ เช่น กระบี่ ตรัง สุราษฎร์ธานีถ เป็นต้น
เกษตรกรที่ปลูกพริกไทยจะมีรายได้ต่อไร่ สูงกว่าพืชชนิดอื่น การปลูกพริกไทยต้องหมั่น
เอาใจใส่ดูแลรักษาอยู่ตลอดเวลา การปลูกใน ครั้งแรกต้องใช้ต้นทุนสูง และยังมีปัญหา
ด้านศัตรูพืชอีกมากมาย

ถิ่นกำเนิดของพริกไทย อยู่ในประเทศอินเดีย ต่อมามีการกระจายพันธุ์มายังสหภาพพม่า
มีหลักฐานว่าประมาณก่อนปี พ.ศ. ๖๐๐ ได้มีผู้นำพริกไทยเข้ามาปลูก ยังภาคพื้นเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้ พริกไทยจัดว่า เป็นเครื่องเทศชนิดแรก และมีความสำคัญที่ประชากร
เกือบทั่วโลกนิยมใช้เป็นเครื่องปรุงแต่รสชาติอาหาร

พันธุ์พริกไทย การเรียกชื่อพันธุ์มักจะเรียกตามแหล่งที่ปลูกกัน หรือเรียกลักษณะของส่วนประกอบของต้นพริกไทย เช่น
พันธุ์ใบหนา พันธุ์บ้านแก้ว พันธุ์ความขวิด พันธุ์ปรางถี่ พันธุ์จันทบุรี ฯลฯ ซึ่งที่จริงแล้วพริกไทยมีอยู่ไม่กี่พันธุ์และส่วนใหญ่จะ
เริ่มต้นทางภาคใต้ของประเทศไทย แล้วขยายพันธุ์ออกไปเรื่อย ๆ จึงทำให้มีลักษณะแตกต่าง กันไปบ้าง ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพ
ภูมิอากาศบ้างสภาพดินบ้าง ยากแก่การแยกแยะและก็มีบ้างเหมือนกันที่เป็นพันธุ์ดั้งเดิม

     พันธุ์พริกไทยแบ่งได้เป็น ๔ พันธุ์

พันธุ์ปะเหลียน สันนิษฐานว่ามีปลูกครั้งแรกในเขตท้องที่อำเภอปะเหลียน จังหวัดถ ตรัง แต่เมื่อขยายพันธุ์ไปปลูกที่อื่นเลย
เรียกชื่อพันธุ์ตามแหล่งที่ได้นำมาครั้งแรก เป็นพันธุ์ปะเหลียนลักษณะเด่น คือ ใบสีเขียวเข้มค่อนข้างป้อมใบหนา ช่อดอกค่อน
ข้างยาว ผลกลม ผลแก่ สีแดงเข้มปัจจุบันพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนนี้ปลูกมากในทางภาคใต้ของประเทศไทย

พันธุ์จันทบุรี เดิมมีการปลูกกันมากในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี แต่ในปัจจุบันนี้ไม่นิยมปลูก ที่มีเหลืออยู่บ้างจะปลูกปะปนกับ
พันธุ์อื่น ๆ ลักษณะเด่นของพันธุ์นี้คือ หน้าใบค่อนข้างเรียบไม่เป็นสันร่องขอบงุ้มเข้า ใบโค้งเว้า ใบแก่ด้านหน้าสีเขียวคล้ำรูป
ใบยาว ปลายใบแหลม ใต้ใบมีจุดประเล็ก ๆเส้นกลางใบจะไม่ค่อยแบ่งครึ่งแผ่นใบ ลักษณะขอบใบจะแตกต่าง เห็นได้ชัดกับ
พันธุ์มาเลเซียและพันธุ์ซีลอน ลักษณะผลค่อนข้างกลมใหญ่เหมาะแก่การทำเป็นพริกไทยขาว ( เพราะน้ำหนักดีมาก ) ช่อดอก
ค่อนข้างสั้น ติดผลไม่ค่อยแน่น ผลแก่สีแดงสัม

พันธุ์มาเลเซียและพันธุ์ซาราวัค สันนิษฐานว่าสองพันธุ์นี้อาจจะเป็นพันธุ์เดียวกัน ลักษณะต่าง ๆ คล้ายคลึงกันยากแก่การ
แยกแยะ ที่เรียกชื่อพันธุ์มาเลเซียและซาราวัคบ้าง อาจเรียกตามแหล่งที่ปลูกแต่ละภาคแต่ละเขต ลักษณะประจำพันธุ์คือขอบใบ
เรียบ เส้นกลางใบจะแบ่งครึ่งตัวใบใบแก่สีเขียว ตัวใบกว้างยาว ปลายใบแหลม ฐานใบกว้างกว่าพันธุ์จันทบุรีมาก ช่อดอกค่อน
ข้างยาวผลแก่สีแดงส้ม เป็นพันธุ์ที่กำลังนิยมปลูกกันมากทางจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียง

พันธุ์ซีลอน เป็นพันธุ์ใหม่ที่เพิ่งมีผู้นำเข้ามาปลูกในจังหวัดจันทบุรี เมื่อประมาณปีพ.ศ.๒๕๒๖ จากหมู่เกาะซีลอน ลักษณะใบ
กว้างป้อมคล้ายใบโพธิ์ ขอบใบเรียบและงองุ้ม ไปทางด้านหลังใบ เส้นกลางใบแบ่งครึ่ง ตัวใบ ใบและลำต้นสีเขียวเข้ม ฐานใบกว้าง
ระหว่างเส้นใบด้านหน้าจะเห็นเป็นสันนูนได้ชัด ยอดลำต้นค่อยข้างอวบโตกว่าพันธุ์อื่น ช่อดอกยาวประมาณ ๑๒ - ๑๕ เซนติเมตร
ผลสีเขียวเข้มเป็นมัน ส่วนท้ายของผลนูนเล็กน้อย ผลเล็กกว่าพันธุ์ มาเลเซียเล็กน้อย เปลือกผลค่อนข้างหนาไม่เหมาะแก่การ
ผลิตเป็นพริกไทยขาว พันธุ์นี้สันนิษฐานว่าสามารถต้านทานโรครากเน่าและโคนเน่าได้มากกว่าพันธุ์อื่น


 
 
  กลับไปหน้าแรก กลับไปหน้าหลัก ( ของดีในถิ่นจันทร์ )
 
 
 รวบรวม เรียบเรียง และพัฒนาโดย : งานยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี ถนนเลียบเนิน ต.วัดใหม่
อ.เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 เบอร์โทรศัพท์ 039 - 303298
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
chan_culture@hotmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ออกแบบโดย    นายธนัฐ  ยังเหลือ....

ปรับปรุงและพัฒนาโดย   นายชวลิต  อยู่รอต....
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -