หน้าบ้านเว็บ แนะนำบุคลากรภายใน สนง.วัฒนธรรม ภารกิจหลักของ สนง.วัฒนธรรม วิสัยทัศน์ของ สนง.วัฒนธรรม นโยบายของ สนง.วัฒนธรรม โครงการต่าง ๆ ของสนง.วัฒนธรรม กระดานข่าว / webboard เซ็นต์สมุดเยี่ยม / guestbook ผู้ดูแลเว็บสนง.วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี
<-- น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบรูณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี . . .
     
   
  แผนที่ทางวัฒนธรรม
  ข้อมูลประจำจังหวัด
  ประวัติศาสตร์จันทบุรี
  สถานที่สำคัญของจังหวัด
  ของดีประจำท้องถิ่น
  วิถีชีวิตชาวจันท์
  ธรรมชาติวิทยา
  บุคคลสำคัญของท้องถิ่น
  ภูมิปัญญาชาวบ้าน
 
 
 
 

วิสัยทัศน์
“เป็นศูนย์กลางขององค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรม ในการบูรณาการการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม สู่สังคมแห่งความเข้มแข็ง”

พันธกิจ
๑. เสริมสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพในการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมขององค์กร
๒. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๓. สนองงานของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น     ให้มีการสืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน
๔. ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสำนึกที่ดีงามสู่เด็ก เยาวชน และประชาชน
๕. ส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

เป้าประสงค์
๑. องค์กรมีศักยภาพและสามารถดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในพื้นที่
๓. สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดำรงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืน
๔. งานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน
๕. เด็ก เยาวชน ประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก ค่านิยมที่ดีงาม
๖. ทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
          พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
          ขยายและพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
          สนองงานสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอด

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
          เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึก ค่านิยมที่ดีงาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕
          นำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ


 
รวบรวม เรียบเรียง และพัฒนาโดย : งานยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี ถนนเลียบเนิน ต.วัดใหม่
อ.เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 เบอร์โทรศัพท์ 039 - 303298
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
chan_culture@hotmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ออกแบบโดย    นายธนัฐ  ยังเหลือ....

ปรับปรุงและพัฒนาโดย   นายชวลิต  อยู่รอต....
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -