ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง "ทางก้าวหน้าสู่การเป็นพิธีกรและวิทยากรมืออาชีพ"  

                 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จะจัดโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง ทางก้าวหน้าสู่การเป็น พิธีกรและวิทยากรมืออาชีพ ” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านงานพิธีการ และศิลปะการเป็นวิทยากรแก่บุคลากรที่เข้ารับการอบรมทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ผู้เข้ารับการอบรมไปปฏิบัติหน้าที่พิธีกรงานต่าง ๆ และการปฏิบัติหน้าที่วิทยากรได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและเพื่อให้งาน พิธีการต่าง ๆ ที่ดีงาม ได้รับการสืบทอดไปสู่อนุชนรุ่นหลังได้อย่างถูกต้อง อันจะเป็นการดำรงไว้ ซึ่งเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมแบบไทย ตลอดจนทำให้การถ่ายทอดความรู้สู่ผู้ฟังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดประชุมอบรมในวันเสาร์ ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ เวลา ๐๘ . ๓๐ - ๑๖ . ๓๐ น . ณ ห้องอินคำแกรนด์บอลรูม โรงแรมวังคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี นายอำนวย จั่นเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมคณะผู้เชี่ยวชาญเรื่องพิธีการและมารยาทไทยจากกระทรวงวัฒนธรรม เป็นวิทยากรอบรมฯ

                 ผู้เข้ารับการอบรม มาจากการรับสมัครบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน ๓๕๐ คน เก็บค่าลงทะเบียนคนละ ๖๐๐ บาท ( ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับคือ หนังสือคู่มือ “ ทางก้าวหน้าสู่การเป็นพิธีกรและวิทยากรมืออาชีพ ” ราคา ๑๘๐ บาท ๑ เล่ม , วุฒิบัตร , อาหาร กลางวัน , อาหารว่างและเครื่องดื่ม ) ซึ่งการจัดโครงการอบรมวิชาการในครั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ไม่ได้ใช้งบประมาณจาก ทางราชการแต่อย่างใด

                ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนส่วนบุคลากรในส่วนราชการ หน่วยงานสถานศึกษา รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน ตลอดจนประชาชนผู้สนใจทุกท่านสมัครเข้ารับการอบรมวิชาการดังกล่าว โดยติดต่อขอรายละเอียดได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายอาคารศาลากลางจังหวัดเชียงราย ( หลังเดิม ) ถนนสิงหไคล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ - ๕๓๗๑ - ๗๔๒๐ , ๐ - ๕๓๗๑ - ๑๑๑๑ , โทรสาร ๐ - ๕๓๗๑ - ๗๔๕๔

กำหนดการอบรม

กำหนดการอบรมวิชาการ

หลักสูตร

“ ทางก้าวหน้าสู่การเป็นพิธีกรและวิทยากรมืออาชีพ ”

************

 

เวลา ๐๘ . ๐๐ น . - ผู้เข้ารับการอบรม ลงทะเบียน

เวลา ๐๙ . ๐๐ น . - พิธีเปิด

•  กล่าวรายงาน โดย นายมงคล สิทธิหล่อ

•  ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

•  กล่าวเปิด โดย นายวรเกียรติ สมสร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

เวลา ๐๙ . ๓๐ น . - การอบรมวิชาการ “ ทางก้าวหน้าสู่ การเป็นพิธีกรและวิทยากรมืออาชีพ ”

โดย นายอำนวย จั่นเงิน

เวลา ๑๒ . ๐๐ น . - รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓ . ๐๐ น . - บรรยายเรื่อง “ ศิลปะในการเป็นพิธีกร และวิทยากรมืออาชีพ ”

โดย นายอำนวย จั่นเงิน

เวลา ๑๕ . ๐๐ น . - “ มารยาทที่พิธีกรและวิทยากรควรทราบ ”

โดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงวัฒนธรรม

เวลา ๑๖ . ๐๐ น . - ถาม -ตอบ ปัญหา ข้อข้องใจเกี่ยวกับ งานพิธีการต่าง ๆ

เวลา ๑๖ . ๓๐ น . รับหนังสือ และวุฒิบัตร

*****************

หมายเหตุ       กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ตัวอย่างเนื้อหาการอบรม

•  บทบาทของพิธีกร

เช่น ลักษณะที่พึงประสงค์ของพิธีกร , บทบาทหน้าที่ของพิธีกร , เทคนิค / ศิลปะการเป็นพิธีกรที่ดี ทักษะการใช้ไมโครโฟน ฯลฯ

•  เกร็ดความรู้เกี่ยวกับพิธีทางศาสนา

เช่น รัฐพิธี , พิธีสงฆ์ทั่วไป ฯลฯ

•  เกร็ดความรู้เกี่ยวกับพิธีการ ตลอดจนการเป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพ เช่น การบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ มหาชัย และเพลงสำคัญของชาติ , ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีพระราชทานเพลิงศพ / ดินฝังศพ , ตัวอย่างการทำคำกล่าวในพิธีเปิดงานต่าง ๆ , ตัวอย่างการพูดที่ประทับใจ สุนทรพจน์ , ฯลฯ

•  ภาษาไทยที่มักใช้ผิด ในการพูดของพิธีกรและวิทยากร

•  มารยาททั่วไป ที่พิธีกรและวิทยากรควรปฏิบัติ ให้ถูกต้อง เป็นแบบอย่าง

•  ความรู้เกี่ยวกับทางก้าวสู่การเป็นพิธีกรและวิทยากร มืออาชีพที่ต้องรู้และนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องอีกมากมาย

 

ประวัติวิทยากร


นายอำนวย จั่นเงิน

วิทยากรหลักของหลักสูตร “ ทางก้าวหน้าสู่การเป็นพิธีกรและวิทยากรมืออาชีพ ”

•  ครุศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•  ชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ มูลนิธิสถาบัน การพูดแบบการฑูต

•  ศิษย์เก่าดีเดน โรงเรียนวินิตศึกษา , โรงเรียน ไตรมิตรวิทยาลัย , สถาบันราชภัฏเทพสตรี จ . ลพบุรี และมหาวิทยาลัยนเรศวร

•  พ่อตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๓๙

•  ข้าราชการตัวอย่างของกระทรวงศึกษาธิการ และ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ( ครุฑทองคำ ) ของสำนักงานข้าราชการพลเรือน ( ก . พ .)

•  วิทยากรพิเศษ สถาบันการพูดแบบการฑูต

•  ประธานชมรมเกื้อไทย กู้ไทย

•  ประธานมูลนิธิพระธรรมภาณมุนี

•  เป็นวิทยากรบรรยายและพิธีกรในงานระดับชาติและงานอื่น ๆ กว่า ๕๙๐ รายการ และได้รับเชิญไปบรรยายหลักสูตรการเป็นพิธีกรมาแล้ว ๓๙ จังหวัด มีผู้ผ่านการอบรมกว่า ๑๑ , ๗๐๐ คน

ปัจจุบัน เป็น รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม


                         จัดทำโดย สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย
อาคารศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ถ.สิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร ๐-๕๓๗๑-๗๒๔๐ โทรสาร ๐-๕๓๗๑-๗๔๕๔ E-mail : chiangrai@m-culture.go.th
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๙