ข้อมูลด้านวัฒนธรรม
โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน (ศูนย์บูรณการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน)
๑. หลักการและเหตุผล

เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม เรื่องการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน จังหวัดละ ๑ ตำบล เป็นตำบลต้นแบบนำร่องในทุกจังหวัด ในปีงบประมาณ ๒๕๔๖ เพื่อพัฒนาต้นทุนทางสังคมให้มีรากฐานวัฒนธรรมที่เข็มแข็งนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งเสริมสนับสนุนการสืบค้น การถ่ายทอดเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่ม
คุณค่าทางสังคมจิตใจและมูลค่าเพิ่มผลผลิตในชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ในฐานะหน่วยงานส่งเสริมศิลปะ จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการศึกษาและพัฒนาการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน จังหวัดเชียงราย ขึ้น โดยได้คัดเลือกตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เป็นตำบลต้นแบบนำร่อง

 

๒ วัตถุประสงค์
๓. เป้าหมาย
๔. องค์ประกอบของศูนย์ฯ ๖ ด้าน

๑.ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒. การพัฒนาและถ่ายทอดการประกอบอาชีพ

๓. แหล่งพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ด้าน คุณธรรม จริยธรรม

๔. แหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน

๕.ลานกีฬา ดนตรีและการละเล่นพื้นบ้าน

๖.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและห้องสมุดประชาชน

๕. งบประมาณในการดำเนินงาน

- ปีงบประมาณ ๒๕๔๖    จำนวน  ๒๐,๐๐๐ บาท

                (จากอบต.แม่ข้าวต้ม)

   - ปีงบประมาณ ๒๕๔๗  จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท

                 (จากสภาวัฒนธรรมจังหวัด)

   - ปีงบประมาณ ๒๕๔๘  จำนวน ๕๒๐,๐๐๐ บาท (จากผู้ว่าฯ CEO)

   - ปีงบประมาณ ๒๕๔๙    จำนวน ๑๗๔,๐๐๐ บาท (จาก อปท.)

   - ปีงบประมาณ ๒๕๕๐    จำนวน ๑๗๘,๐๐๐ บาท (จาก อปท.)

๖. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๗. สรุปผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ปี ๒๕๔๖-ปัจจุบัน

การดำเนินงาน

- ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ จัดตั้งศูนย์บูรณาการวัฒนธรรม จำนวน ๑ แห่ง

๑. ตำบล แม่ข้าวต้ม อำเภอ เมืองเชียงราย

- ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ตั้งศูนย์เพิ่มขึ้น ๔ แห่ง

๑. ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมตำบล บ้านดู่ อำเภอ เมือง

๒. ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมตำบล ไม้ยา อำเภอ พญาเม็งราย

๓. ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมตำบล ม่วงยาย อำเภอ เวียงแก่น

๔. ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย

- ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ตั้งศูนย์เพิ่มขึ้นอีก ๑๔ แห่ง

๑. ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมตำบล ป่าแดด อำเภอ ป่าแดด
. ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมตำบล แม่ฟ้าหลวง อำเภอ แม่ฟ้าหลวง

๓. ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมตำบล บัวสลี อำเภอแม่ลาว

๔. ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมตำบล เวียงชัย อำเภอ เวียงชัย

๕. ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมตำบล สันติสุข อำเภอ พาน

๖. ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมตำบล หนองแรด อำเภอ เทิง

๗. ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมตำบล ครึ่ง อำเภอ เชียงของ

๘. ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมตำบล ป่าตาล อำเภอ ขุนตาล

๙. ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมตำบล ทุ่งก่อ อำเภอ เวียงเชียงรุ้ง

๑๐. ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมตำบล ป่าแดด อำเภอ แม่สรวย

๑๑. ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมตำบล เวียง อำเภอ เวียงป่าเป้า

๑๒. ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมตำบล จันจว้า อำเภอ แม่จัน

๑๓. ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมตำบล โชคชัย อำเภอ ดอยหลวง

๑๔. ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมตำบล เวียง อำเภอ เชียงแสน

- ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ตั้งศูนย์เพิ่มขั้นอีก ๑๑ แห่ง

๑. ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมตำบล ห้วยสัก อำเภอ เมือง

๒. ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมตำบล ดอนศิลา อำเภอ เวียงชัย

๓. ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมตำบล จอมหมอกแก้ว อำเภอ แม่ลาว

๔. ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมตำบล แม่สรวย อำเภอ แม่สรวย

๕. ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมตำบล ป่าตึง อำเภอ แม่จัน

๖. ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมตำบล แม่ลอย อำเภอ เทิง

๗. ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมตำบล แม่เปา อำเภอ พญาเม็งราย

๘. ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมตำบล เม็งราย อำเภอ พญาเม็งราย

๙. ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมตำบล บ้านเหล่า อำเภอ เวียงเชียงรุ้ง

๑๐. ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมตำบล ท่าสาย อำเภอ เมืองเชียงราย

๑๑. ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมตำบล ศรีดอนมูล อำเภอ เชียงแสน

- ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ตั้งศูนย์ขึ้นเพิ่มอีก ๑ แห่ง

๑. ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมตำบล เวียง อำเภอ เชียงของ

- ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ มีการขับเคลื่อนซึ่งเป็นตัวชี้วัดของจังหวัด

ขั้นตอนที่ ๑. แต่งตั้งคณะทำงานร่วมดำเนินงานการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ฯ

ขั้นตอนที่ ๒. จัดประชุมเพื่อกำหนดโครงสร้าง- กิจกรรม การมีส่วนร่วม

เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ฯ

ขั้นตอนที่ ๓. จัดทำแผนแม่บทการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาแหล่งเรียนรู้

(ระยะ ๓ ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๒)และแผนปฏิบัติการฯ ๒๕๕๐

ขั้นตอนที่ ๔. จัดกิจกรรมตามแบบแผน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๐

ขั้นตอนที่ ๕. สรุปและประเมินผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้

- ปี พ.ศ.๒๕๕๑ มีการขับเคลื่อน

ได้จดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ โดยใช้ชื่อว่า “ ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมล้านนาไทย สายใยชุมชน ” จากคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ

๔) การรับรองเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์

๔.๑ โดยคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ได้รับรองเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ ตามความในมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๙

๔.๒ สิทธิประโยชน์และหน้าที่องค์กรสาธารณประโยชน์ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.๒๕๔๖

๕) นโยบายรัฐบาล ปัจจุบัน ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

            ๕.๑ อุปถัมภ์ คุ้มครอง และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ เพื่อให้มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังให้ประชาชนเข้าใจและนำหลักธรรมของศาสนา มาใช้ในการเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
           ๕.๒ ฟื้นฟูและสืบสานคุณค่าความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยทั้งที่เป็นวิถีชีวิต ประเพณี ค่านิยมที่ดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการดูแลรักษาแหล่งอุทยานประวัติศาสตร์ โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อการศึกษาเรียนรู้และใช้ประโยชน์ในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตบนพื้นฐานความรู้และความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาโบราณสถานให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมระดับโลก
            ๕.๓ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ เพื่อส่งเสริมให้ วัยรุ่นไทยเกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีคุณธรรมเอื้ออาทรต่อผู้อื่น และเกิดการเรียนรู้ศิลปะอย่างสร้างสรรค์ เข้าใจถึงคุณค่า ซาบซึ้งในความสุนทรีย์ของศิลปะ
  ๕.๔ ขยายบทบาทสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัดให้เป็นกลไกเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมที่ครอบคลุมทั้งวิถีชีวิตและสื่อทุกประเภทที่มีผลกระทบต่อการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม และพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งขจัดสื่อที่เป็นภัยต่อสังคม ขยายสื่อดีเพื่อนำไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมอย่างเท่าทันสถานการณ์


ทำเนียบโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน จังหวัดเชียงราย ประจำปี ๒๕๕๒

จำนวน ๔๒ แห่ง

ที่

ที่ตั้งศูนย์

ประธานศูนย์

ที่

ที่ตั้งศูนย์

ประธานศูนย์

ตำบลแม่ข้าวต้ม
อ.เมืองเชียงราย

นายอินหวัน  บั้งเงิน 
๐๘๙-๒๖๕๘๕๗๔ 

๒๒

ตำบลเจริญเมือง
อำเภอพาน

ร.ต.ต.มนู สายลังกา
๐๕๓ ๗๓๘๒๖๕

ตำบลบ้านดู่
อ.เมืองเชียงราย

นายสมมิตร  เตชะตน
๐๘๙-๘๕๔๓๘๘๓ 

๒๓

ตำบลป่าแดด
อ.ป่าแดด

นายตาล  ยามี

ตำบลห้วยสัก
อ.เมืองเชียงราย

นางสาวทัศนีย์  อุ่นสาร
๐๘๙-๔๒๙๕๖๗๙

๒๔

ตำบลป่าตาล
อ.ขุนตาล

นายจรูญ  ไชยวงศ์ 
๐๘๑-๗๖๔๖๕๒๕

ตำบลท่าสาย
อ.เมืองเชียงราย

นายสุดใจ  แก้วแสนเมือง
๐๘๔-๙๔๙๔๑๖๕

๒๕

ตำบลเวียง
อ.เวียงป่าเป้า

นายแก้ว  จันทคราส
๐๘๓-๘๖๓๒๕๑๒

ตำบลดอยลาน
อ.เมืองเชียงราย

นายประเสริฐ  คำน้อย 
๐๘๙-๘๕๔๖๓๐๗

๒๖

ตำบลแม่ลอย
อ.เทิง

นายสุพรรณ์  ธะนะหมอก
๐๘๙-๕๕๘๓๖๑๐

ตำบลสันทราย
อ.เมืองเชียงราย

นายสงัด  หลวงสุภา
๐๘๑-๗๖๔๒๒๑๕

๒๗

ตำบลหนองแรด
อ.เทิง

นายเลื่อน  กองแก้ว 
๐๘๖-๑๘๖๙๖๗๕

ชุมชนเกาะทอง
ต.รอบเวียง อ.เมืองชร

นายธวัช  หล้านามวงศ์

๒๘

ตำบลไม้ยา
อ.พญาเม็งราย

นายนิตย์  ธนะด้วง

ตำบลเวียงชัย
อำเภอเวียงชัย

นายมานิตย์ เจริญเกษมทรัพย์
๐๘๕-๐๔๑๓๔๙๖ 

๒๙

ตำบลแม่เปา
อ.พญาเม็งราย

นายอุดม  จันต๊ะวงค์

ตำบลดอนศิลา
อำเภอเวียงชัย

พระครูสุนทรวรการ
๐๘๑-๗๙๖๙๑๐๔

๓๐

ตำบลเม็งราย
อ.พญาเม็งราย

นายวังเงิน  สุวงค์เครือ
๐๘๑-๘๘๔๒๕๐๗

๑๐

ตำบลเวียงเหนือ
อำเภอเวียงชัย

พระครูพิธานพิพัฒนคุณ
๐๕๓-๖๖๒๐๙๗

๓๑

ตำบลม่วงยาย
อ.เวียงแก่น

นายใส  จันทฤทธิ์ 
๐๘๗-๑๘๘๖๘๘๓

๑๑

ตำบลทุ่งก่อ
อ.เวียงเชียงรุ้ง

นางทัศนีย์  สุรินธรรม
๐๘๑-๙๘๐๙๒๙๙

๓๒

ตำบลเวียง
อ.เชียงแสน

นายบุญส่ง  เชื้อเจ็ดตน 
๐๘๔-๕๐๒๖๒๓๒

๑๒

เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
อ.เวียงเชียงรุ้ง

นายธีรยุทธ  ชัยอิ่นคำ 
๐๘๔-๘๐๘๕๒๘๔ 

๓๓

ตำบลศรีดอนมูล
อ.เชียงแสน

นายไกรเดช  กาวีวงค์
๐๘๖-๕๖๐๒๑๑๔

๑๓

ตำบลบัวสลี
อำเภอแม่ลาว

นายบุญผาย  สลีสองสม  ๐๘๑-๙๕๒๕๐๓๒ 

๓๔

ตำบลจันจว้า
อ.แม่จัน

นายสุเมธ  เจตปิยะวัฒน์
๐๘๑-๗๘๓๐๙๐๔    

๑๔

ตำบลจอมหมอกแก้ว
อำเภอแม่ลาว

เจ้าอธิการสุวิทย์  วชิรญาโณ  ๐๘๖-๑๑๘๐๓๐๕

๓๕

ตำบลป่าตึง
อ.แม่จัน

นายณฐกร  ใจรังสี
๐๕๓-๑๘๐๐๒๓ 

๑๕

ตำบลป่าแดด
อำเภอแม่สรวย

นายสุนันท์  ขันทัง 
๐๘๙-๘๕๕๔๗๕๙

๓๖

ตำบลแม่ฟ้าหลวง
อ.แม่ฟ้าหลวง

นายศุภโชค  ปิยะสันต์
๐๘๔-๑๕๑๘๑๘๑

๑๖

ตำบลแม่สรวย
อำเภอแม่สรวย

นายบุญธรรม  จันต๊ะมา  ๐๘๖-๑๘๙๗๓๔๙

๓๗

ตำบลแม่สลองใน
อ.แม่ฟ้าหลวง

นายบัณฑิต  วงศ์นวล 
๐๘๖-๑๘๑๓๖๒๔ 

๑๗

ตำบลเจดีย์หลวง
อำเภอแม่สรวย

พระมหาสุบรรณ
๐๘๔-๑๖๙ ๒๕๑๗

๓๘

ตำบลแม่สลองนอก
อ.แม่ฟ้าหลวง

นายพิศิษฐ์  ขัติกุล 

๑๘

ตำบลสันติสุข
อำเภอพาน

นายวิมล  ตาเมืองมูล 
๐๕๓-๗๒๒๕๖๐

๓๙

ตำบลเวียงพางคำ
อ.แม่สาย

นายศิลาฤทธิ์  กวางทอง 
๐๘๑-๗๖๔๕๐๗๕ 

๑๙

ตำบลเมืองพาน
อำเภอพาน

นายภัทรวุฒิ โพธิวงค์
๐๕๓ ๗๒๑๕๗๖

๔๐

ตำบลครึ่ง
อ.เชียงของ

นายดำรงศักดิ์  ไชยสาร 
๐๕๓-๗๘๓๓๒๘

๒๐

ตำบลหัวง้ม
อำเภอพาน

นายพันธุ์ดี   พรหมเทศ

๔๑

ตำบลเวียง
อ.เชียงของ

นายศักดา  จันทวิมล
๐๘๑-๗๔๖๕๔๗๗ 

๒๑

ตำบลทรายขาว
อำเภอพาน

นายบุญยืน ทูปแป้น

๔๒

ตำบลโชคชัย
อ.ดอยหลวง

นายบงกช  พันณา 
๐๘๑-๗๘๓๑๑๔๑

  

จัดทำโดย สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย
อาคารศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ถ.สิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร ๐-๕๓๗๑-๗๔๒๐ โทรสาร ๐-๕๓๗๑-๗๔๕๔ E-mail : chiangrai@m-culture.go.th
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒