ข้อมูลด้านวัฒนธรรม
องค์กรเครือข่าย สภาวัฒนธรรม

๑. สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

 • ที่ตั้ง อาคารศาลากลางหลังเก่า ชั้น ๒ ถนนสิงหไคล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๕๓๗๑-๑๑๑๑
 • วันที่ก่อตั้ง ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖
 • ประธานสภา นายสนั่น เนตรสุวรรณ
 • รองประธานสภา   นางดรุณี พิชากุลและ นายประมวล แสงสุข
 • เลขาธิการสภา นายมงคล สิทธิหล่อ
 • กรรมการสภา ๓๘ คน
 • ทำเนียบกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย   วาระการดำรงตำแหน่ง ๙ ก.ย.๕๑-๓๑ ต.ค.๕๓

  ที่

  ชื่อ-สกุล

  ที่อยู่

  เบอร์มือถือ

  เบอร์บ้าน

  นายสนั่น เนตรสุวรรณ

  ๖๑๒ ม.๑๕ ถ.สันโค้งน้อย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

  ๐๘-๙๘๕๑-๕๔๒๕

  ๐-๕๓๗๕-๖๗๐๕

  นางดรุณี พิชากูล

  ๒๖๐/๑ ม.๑ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐

  ๐๘-๑๗๑๖-๖๐๐๘

  ๐-๕๓๗๕-๙๒๓๗

  นายประมวล แสงสุข

  ๒๐ ม.๖ ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐

  ๐๘-๑๘๘๔-๕๗๘๔

  ๐-๕๓๙๑-๘๓๑๔

  นายชรินทร์ แจ่มจิตต์

  ๑๗๓/๒ ม.๑๖ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐

  ๐๘-๑๗๔๖-๓๓๕๓

  ๐-๕๓๗๑-๓๗๐๔

  นายปิยะพงศ์ เชื้อเจ็ดตน

  ๖๗๖ ถ.ศรีเกิด ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐

  ๐๘-๑๙๕๐ - ๘๖๖๓

  ๐-๕๓๗๑-๒๙๒๑

  นายชูชาติ ซาวคำเขตต์

  ๔๑๙ ม.๓ ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ๕๗๑๘๐

  ๐๘-๖๑๙๑-๐๖๘๗

  ๐-๕๓๖๕-๖๑๕๕

  น.ส.ฉวีวรรณ แจ่มหมวก

  ๑๙๓/๒ ม.๑ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๑๐๐

  ๐๘-๙๑๐๕-๓๑๗๖

  ๐-๕๓๗๑-๗๕๘๗

  นายจุมพล กิตติสาร

  ๒๒๘/๑ ม.๖ ถ.ราชโยธา ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

  ๐๘-๖๑๘๑-๕๙๔๔

  ๐-๕๓๗๑-๘๒๖๐

  นางจันทร์เพ็ญ โทปุรินทร์

  ๖๗ ม.๘ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๑๐๐

  ๐๘-๑๒๘๕-๓๙๔๔

  ๐-๕๓๑๕-๑๕๒๘

  ๑๐

  นายธนิก เพ็ญพายัพ

  ๒๓๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐

  ๐๘-๙๙๙๙-๐๐๕๙

  ๐-๕๓๗๑-๔๔๙๙

  ๑๑

  นางอุราวรรณ รุจิระพงศ์

  ๒๓๖ ม.๒ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐

  ๐๘-๗๑๗๗-๒๙๖๑

  ๐-๕๓๗๑-๘๕๒๐

  ๑๒

  นางปาริชาต สิทธิสม

  ๒๖๗ ม.๑ ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐

  ๐๘-๖๙๑๕-๑๗๓๐

  ๐-๕๓๖๘-๘๔๒๒

  ๑๓

  น.ส.พวงมาลัย พริบไหว

  ๑๙๓ ม.๙ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐

  ๐๘-๑๘๘๑-๘๗๗๔

  ๐-๕๓๗๗-๖๑๙๕

  ๑๔

  นายถาวร จันทราภินันท์

  ๙๘ ม.๙ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๑๐๐

  ๐๘-๑๕๓๐-๙๔๐๗

  ๐-๕๓๗๗-๖๔๕๗

  ๑๕

  นางธนพร กิจเครือ

  ๔๗๐/๓๑ ม.๓ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๑๐๐

  ๐๘-๔๑๗๑-๑๗๑๖

  ๐-๕๓๗๓-๗๔๘๑

  ๑๖

  นายสุทัศน์ ชัยชนะ

  ๙๐ ม.๓ ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย ๕๗๑๘๐

  ๐๘-๖๑๙๔-๘๐๘๓

   

  ๑๗

  นายกนก วิศวะกุล

  ๒๙๓ ม.๕ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๑๐๐

  ๐๘-๑๐๒๙-๔๗๘๗

  ๐-๕๓๗๑-๔๒๕๒

  ๑๘

  นายอินทร์ สุใจ

  ๔๐๕ ม.๗ บ.ห้วยบง ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย

  ๐๘-๙๙๕๐-๙๘๒๒

   

  ๑๙

  นายสมมิตร เตชะตน

  ๕ ม.๒ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๑๐๐

  ๐๘-๙๘๕๔ - ๓๘๘๓

  ๐-๕๓๗๐-๒๖๗๑

  ๒๐

  นายณฐกรณ์ ใจรังสี

  ๖ ม.๒ ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย ๕๗๑๑๐

  ๐๘-๑๘๘๔-๕๒๒๔

  ๐-๕๓๗๗-๒๒๙๓

  ๒๑

  นายไมตรี ซ้อนกลิ่นสกุล

  ๘๐/๑ ม.๓ บ.สบสม ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ๕๗๑๔๐

   

  ๐-๕๓๗๙-๑๑๕๔

  ๒๒

  นายมาโนชญ์ พาที

  ๙๐ ม.๑๙ ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย ๕๗๑๖๐

  ๐๘-๕๐๓๗-๒๖๗๘

  ๐-๕๓๗๙-๖๐๓๒

  ๒๓

  นายสิงหน การบุญ

  ๓๑ ม.๑๑ ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย ๕๗๒๙๐

  ๐๘-๙๕๕๖-๖๑๖๖

   

  ๒๔

  นางโซเฟีย ไทยอนันต์ ๑๔ เทศบาล ๙ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ๕๗๑๓๐

  ๐๘-๑๕๙๕-๕๑๕๙

  ๐-๕๓๖๔-๐๒๑๑

  ๒๕

  นายอภินันท์ อภินันท์เทอดไทย

  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง

  ๐๘-๑๗๔๖-๗๕๔๙

  ๐-๕๓๗๗-๑๒๒๓

  ๒๖

  นายล้วน แก้วเขื่อน

          ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ๕๗๒๕๐

     

  ๒๗

  นายสมบูรณ์ ศรีโชติ

  ๕/๑ ม.๘ ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ๕๗๑๙๐

  ๐๘-๙๔๓๒-๑๖๕๒

  ๐-๕๓๖๕-๕๑๑๐

  ๒๘

  พ.ต.เกรียงไกร โพยิคกุล

  ๑๘ ม.๔ ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ๕๗๓๔๐

  ๐๘-๕๗๑๒-๐๖๐๘

  ๐-๕๓๗๙-๗๗๓๕

  ๒๙

  นายบุญทรัพย์ ศรีสมิต

  ๔๗๐ ม.๙ ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย ๕๗๑๒๐

  ๐๘-๑๒๘๗-๗๘๐๑

  ๐-๕๓๗๒-๑๐๔๙

  ๓๐

  นายวินัย ผัสดี

  ๓๘ ม.๑๒ ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ๕๗๑๘๐

  ๐๘-๗๑๘๕-๙๕๖๘

  ๐-๕๓๖๕-๖๒๗๔

  ๓๑

  นายประสิทธิ์ สิทธิยศ

  ๓๐๐ ม.๒ ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ๕๗๑๗๐

  ๐๘-๙๔๓๓-๓๗๙๐

  ๐-๕๓๗๘-๑๔๕๐

  ๓๒

  นายสวาท นิลสวิท

  ๑๘๘ ม.๔ ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ๕๗๒๑๐

  ๐๘-๑๘๘๑-๕๙๑๔

   

  ๓๓

  นายมี บุดดีหัส

  ๒๐ ม.๑๐ ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ๕๗๒๑๐

  ๐๘-๔๙๒๔-๗๖๘๒

  ๐๘-๗๑๙๐-๘๗๐๖

  ๓๔

  นายเจษฎา ประมากร

  ๑๖๔ ม.๑ ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ๕๗๑๔๐

  ๐๘-๖๑๑๖-๖๙๒๒

  ๐-๕๓๗๙-๑๑๖๗

  ๓๕

  นายบุญส่ง เชื้อเจ็ดตน

  ๑๑๙/๑ ม.๒ ถ.หนองมูล ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

  ๐๘-๔๕๐๒-๖๒๓๒

   

  ๓๖

  นายมงคล สิทธิหล่อ

  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

  ๐๘-๙๙๕๖-๙๗๘๐

  ๐-๕๓๗๑-๗๔๒๐

  ๓๗

  นายยงรัตน์ มีสัตย์
  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

  ๐๘-๑๕๓๐-๘๐๙๒

  ๓๘
  สิบเอกหญิงกรวรรณ สุ่มมาตย์
  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
  ๐๘-๕๐๓๕-๒๕๓๔
           

๒. สภาวัฒนธรรมอำเภอ

ที่

สภาวัฒนธรรมอำเภอ

ที่ตั้ง

ประธานสภาวัฒนธรรม

วันก่อตั้งสภาฯ

เมืองเชียงราย

ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐

นายสมมิตร เตชะตน

๓๑ มีนาคม ๒๕๔๖

แม่จัน

ที่ว่าการอำเภอแม่จัน (ตึกกาญจนาภิเกษ)
ถนนหริญนคร อำเภอแม่จัน จ.เชียงราย ๕๗๑๑๐

นายณฐกรณ์ ใจรังสี

๓๑ มีนาคม ๒๕๔๖

แม่สาย

ที่ว่าการอำเภอแม่สาย อ.เแม่สาย จ.เชียงราย

นางโซเฟีย ไทยอนันต์

๓๑ มีนาคม ๒๕๔๖

เชียงของ

ที่ว่าการอำเภอเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย

นายไมตรี ซ้อนกลิ่นสกุล

๓๑ มีนาคม ๒๕๔๖

เทิง

ที่ว่าการอำเภอเทิง(อาคาร๒)
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๑๐

นายมาโนชญ์ พาที

๓๑ มีนาคม ๒๕๔๖

พญาเม็งราย

ที่ว่าการอำเภอพญาเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

นายสิงหน การบุญ

๓๑ มีนาคม ๒๕๔๖

ดอยหลวง

อาคารศบอ.ดอยหลวง ชั้น ๒ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

นายประมวล แสงสุข

๓๑ มีนาคม ๒๕๔๖

แม่ฟ้าหลวง

ที่ว่าการอำเภอแม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

นายอภินันท์ อภินันท์เทอดไทย

๓๑ มีนาคม ๒๕๔๖

แม่ลาว

ที่ว่าการอำเภอแม่ลาว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

นายล้วน แก้วเขื่อน

๓๑ มีนาคม ๒๕๔๖

๑๐

ป่าแดด

ที่ว่าการอำเภอป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

นายสมบูรณ์ ศรีโชติ

๓๑ มีนาคม ๒๕๔๖

๑๑

ขุนตาล

ที่ว่าการอำเภอขุนตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

พ.ต.เกรียงไกร โพยิคกุล

๓๑ มีนาคม ๒๕๔๖

๑๒

พาน

ที่ว่าการอำเภอพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

นายบุญทรัพย์ ศรีสมิต

๓๑ มีนาคม ๒๕๔๖

๑๓

แม่สรวย

ที่ว่าการอำเภอแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

นายวินัย ผัสดี

๓๑ มีนาคม ๒๕๔๖

๑๔

เวียงป่าเป้า

ที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

นายประสิทธิ์ สิทธิยศ

๓๑ มีนาคม ๒๕๔๖

๑๕

เวียงชัย

ที่ว่าการอำเภอเวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

นายสวาท นิลสวิท

๓๑ มีนาคม ๒๕๔๖

๑๖

เวียงเชียงรุ้ง

ที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

นายมี บุดดีหัส

๓๑ มีนาคม ๒๕๔๖

๑๗

เวียงแก่น

ที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

นายเจษฎา ประมากร

๓๑ มีนาคม ๒๕๔๖

๑๘

เชียงแสน

ที่ว่าการอำเภอเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

นายบุญส่ง เชื้อเจ็ดตน

๓๑ มีนาคม ๒๕๔๖
         
๓. สภาวัฒนธรรมตำบล
 • จำนวน ๑๒๔ แห่ง
๔. สภาวัฒนธรรมชนเผ่า
 • สภาวัฒนธรรมชนเผ่าขมุ ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
๕. ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด
 • ที่ตั้ง อาคารสำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย โทรศัพท์ ๐๕๓๗๗๖๒๒๑
๖. ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอ
 • ที่ตั้ง โรงเรียนพานพิเศษวิทยาคม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

 

จัดทำโดย สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย
อาคารศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ถ.สิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร ๐-๕๓๗๑-๗๔๒๐ โทรสาร ๐-๕๓๗๑-๗๔๕๔ E-mail : chiangrai@m-culture.go.th
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ ๑ มกราคม ๒๕๕๒