ข้อมูลด้านวัฒนธรรม
 
 
 ทำเนียบศิลปินดีเด่นจังหวัดเชียงราย
 
 
ประจำปี ๒๕๔๑ - ๒๕๔๔
 
 
ที่
ชื่อ-สกุล
สาขาภูมิปัญญา
ประจำปี
ที่อยู่
 
 
นายทวน สอนน้อย
วรรณศิลป์
การแต่งค่าว ซอ จ้อย
๒๕๔๑
๑๐๐ หมู่ ๑๖ ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
 
นางบัวเรียว รัตนมณีภรณ์
ศิลปการแสดง
ฟ้อนรำ ฟ้อนสาวไหม
๒๕๔๑
๔๕ หมู่ ๑๑ อ.เมือง จ.เชียงราย
 
 
นายสิงห์แก้ว วงศ์มูล
วรรณศิลป์
หมอเรียกขวัญ
๒๕๔๑
๒๘ หมู่ ๘ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
 
 
นายกอบ มงคลดี
ทัศนศิลป์
ปูนปั้น แกะสลัก
๒๕๔๑
๕๑๒/๑ หมู่ ๓ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
 
 
นายฉลอง พินิจสุวรรณ
ทัศนศิลป์
จิตรกรรม / วาดภาพ
๒๕๔๒
๒๕๐ หมู่ ๑๕ ถ.ราชโยธา อ.เมือง จ.เชียงราย
 
 
นายสมพล ยารังษี
ทัศนศิลป์
จิตรกรรม/วาดภาพ
๒๕๔๒
๑๔๖ หมู่ ๑ ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
โทร ๐–๕๓๙๕–๒๐๒๖
 
 
นายประเสริฐ อุประ
การช่างและฝีมือ (ปูนปั้น)
๒๕๔๒
บ้านแควหวาย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
โทร ๐–๕๓๔๗–๓๐๕๗
 
 
นางบัวคลี่ ฟูวัน
การช่างและฝีมือ(ถักทอ)
๒๕๔๒
บ้านศรีดอนมูล ต.ศรีดอนมู อ.เมือง จ.เชียงราย
โทร ๐–๕๓๙๕–๕๕๐๗
 
 
นายอโศก ศรีสุวรรณ
วรรณศิลป์
วรรณกรรมเยาวชน
๒๕๔๒
๒๙ หมู่ ๑๕ ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
 
 
๑๐
นายกนก วิศวกุล
ทัศนศิลป์
ประติมากรรม
๒๕๔๓
๒๙๓ พหลโยธิน ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
โทร ๐–๕๓๗๑–๔๒๕๒
 
 
๑๑
นส.จิราภรณ์ อักษรดิษฐ์
ศิลปการแสดง
นาฏศิลป์ไทย พื้นบ้าน
๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านเวียงเทิง อ.เทิง จ.เชียงราย
 
 
๑๒
นายสุวิน ด่านบุญเรือง
การช่างและฝีมือ
ปูนปั้น
๒๕๔๓
๑๙๕ หมู่ ๗ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
 
 
๑๓
นายสนิท พลเยี่ยม
วรรณศิลป์
กวีนิพนธ์
๒๕๔๔
๓๙๖/๑ หมู่ ๑๖ ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย
 
     

 

จัดทำโดย สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย
อาคารศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ถ.สิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร ๐-๕๓๗๑-๗๔๒๐ โทรสาร ๐-๕๓๗๑-๗๔๕๔ E-mail : chiangrai@m-culture.go.th
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๑