ข้อมูลด้านศิลปะ
พิพิธภัณฑ์ในจังหวัดเชียงราย

๑. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ๑ แห่ง คือ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน

ตั้งอยู่ที่ ๗๐๒ ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๕๐
โทรศัพท์ ๐–๕๓๗๗๗–๑๐๒ โทรสาร ๐–๕๓๗–๗๑๒๘
เวลาทำการ วันพุธ ถึง วันอาทิตย์ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
ปิดวันจันทร์-อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ค่าธรรมเนียม ชาวไทย คนละ ๑๐ บาท ชาวต่างประเทศ ๓๐ บาท
ความสำคัญ เป็นสถานที่เก็บรักษาและรวบรวมศิลปโบราณ ที่ได้จากการขุดค้น ขุดแต่งและบูรณะในเมืองเชียงแสนและพื้นที่ใกล้เคียงโดยนำออกเผยแพร่ในรูปของการจัด
นิทรรศการเผยแพร่ความรู้ และการให้บริการทางการศึกษา สิ่งที่น่าสนใจ เช่น พระพุทธรูป พระพิมพ์ ศิลาจารึก ลวดลายปูนปั้น และเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเครื่องถ้วยล้านนา ตลอดจนเป็นศูนย์รวมเครื่องเขินแบบพม่า รวมทั้งศิลปะพื้นบ้าน เครื่องมือ เครื่องใช้ ของชาวไทยยวน ไทยลื้อ และการดำรงชีวิตของชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงราย

๒. พิพิธภัณฑ์ทั่วไป

๒.๑ หอวัฒนธรรมนิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ กาญจนาภิเษก จังหวัดเชียงราย

ตั้งอยู่ที่ อาคารศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ชั้น ๑ ถนนสิงหไคล ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐
เวลาทำการ เปิดทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ ปิดวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ค่าธรรมเนียม ไม่มี
ความสำคัญ จัดแสดงในหอวัฒนธรรมนิทัศน์ แสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประวัติความเป็นมาอันยาวนานของจังหวัดเชียงราย กลุ่มชาติพันธุ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรมของกลุ่มชน รวมไปถึงสภาพปัจจุบันของจังหวัดว่ามีบทบาททางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคอย่างไร โดยการใช้สื่อผสมต่าง ๆ เช่น สไลด์มัลติมีเดีย วีดีทัศน์ ภาพดูราแทน แสดงเรื่องราวต่าง ๆ ให้สมบูรณ์โดยแบ่งเนื้อหาการจัดแสดงภายในอาคารศาลากลางหลังเดิมบริเวณชั้น ๑ โดยแบ่งเนื้อหาเป็น ๖ หัวข้อ ดังนี้
ห้องที่ ๑ พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รอยพระบาท
ห้องที่ ๒ ประวัติความเป็นมาของเมืองเชียงราย
ห้องที่ ๓ ชนพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์
ห้องที่ ๔ ภาษาและวรรณกรรม
ห้องที่ ๕ วัฒนธรรม ๕ เชียง
ห้องที่ ๖ สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ

๒.๒ หอพระราชประวัติ “สมเด็จย่า”

ตั้งอยู่ที่ บริเวณด้านหน้าพระตำหนักดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เวลาทำการ เปิดทุกวัน
ค่าธรรมเนียม คนละ ๓๐ บาท ถ้าเข้าชมพระตำหนักดอยตุงและสวนแม่ฟ้าหลวงด้วยราคารวม ๑๕๐บาท
ความสำคัญ เป็นห้องแสดงพระราชประวัติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘ ห้อง ได้แก่
ห้องที่ ๑ แผ่นดินแผ่นฟ้ามืด เป็นการรำลึกถึงความเศร้าโศก ในวาระที่พระองค์เสด็จสวรรคต ห้องที่ ๒ ฉันจะเดินทางด้วย เรือลำนี้ ห้องที่ ๓ ภูมิธรรม ห้องที่ ๔ หนึ่งศตวรรษสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ห้องที่ ๕ เวลาเป็นของมีค่า ห้องที่ ๖ พระมารดาแห่งการแพทย์ชนบทและการสาธารณสุขไทย ห้องที่ ๗ พระราชชนนี
ห้องที่ ๘ ดอยตุงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

๒.๓ หอพิพิธนิทัศน์ (พิพิธภัณฑ์ฝิ่น)

ตั้งอยู่ บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ ภายในบริเวณโรงแรมเกรทเธอร์แม่โขงฯ อำเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย
เวลาทำการ ทุกวัน
ค่าธรรมเนียม สามารถซื้อบัตรเข้าแบบเหมารวม ๓ สถานที่ (พระตำหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง หอฝิ่น) ราคาจะถูกกว่าแยกซื้อ
ความสำคัญ เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับฝิ่นและยาเสพติดทุกชนิด ทั้งประวัติความเป็นมาของยาเสพติดย้อนไปถึง ๕,๐๐๐ ปี มีการแสดงถึงกระบวนในการผลิต จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้และ มหันตภัยในการเกี่ยวข้องกับยาเสพติด หอพิพิธนิทัศน์ เป็นสถานที่ศึกษาเกี่ยวกับยาเสพติดที่ใหญ่และสมบูรณ์ในระดับโลก ดำเนินงานโดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

๒.๔ พิพิธภัณฑ์ไร่แม่ฟ้าหลวง

ตั้งอยู่ที่ บ้านป่างิ้ว ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เปิดให้เข้าชมทุกวัน อยู่ในความดูแลของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
ความสำคัญ เป็นสถานที่จัดพิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวงทุกปี (วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จย่า) ภายในบริเวณ มีหอคำหลวง หอคำฟ้า ฯลฯ

๒.๕ พิพิธภัณฑ์อูบคำ

ตั้งอยู่ที่ ถนนหน้าค่ายเม็งรายมหาราช ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ติดกับตลาดสดเทศบาลเด่นห้า
เวลาทำการ ทุกวัน
ความสำคัญ เป็นพิพิธภัณฑ์เอกชน ของอาจารย์จุลศักดิ์ สุริยะไชย ที่ได้รวบรวมข้าวของเครื่องใช้ของชนชาติไต และกษัตริย์ในอดีต ประมาณ ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ ปีที่ผ่านมา รวมทั้งโบราณวัตถุที่หาชมได้ยาก เช่นบัลลังก์ของกษัตริย์ ฉลองพระองค์ทองคำแท้ เครื่องประดับเงิน

๒.๖ พิพิธภัณฑ์ชาวเขา

ตั้งอยู่ที่ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนจังหวัดเชียงราย ถนนธนาลัย ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
เวลาทำการ ทุกวัน
ค่าธรรมเนียม ไม่มี
ความสำคัญ จัดแสดงและจัดฉายสไลด์โชว์วิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัตถุสิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้ ชุด
แต่งกายประจำเผ่า รวมทั้งของมูลที่น่ารู้ ของชนเผ่า ๖ เผ่า คือ อาข่า ลีซอ กะเหรี่ยง มูเซอ เย้า และม้ง

๒.๗ พิพิธภัณฑ์บ้านดำ

ตั้งอยู่ที่ บ้านของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี (ศิลปินแห่งชาติ) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัด เชียงราย
เวลาทำการ ทุกวัน
ค่าธรรมเนียม ไม่มี
ความสำคัญ จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านในเนื้อที่ กว่า ๑๐๐ ไร่ประกอบด้วยอาคารแบบสถาปัตยกรรมท้องถิ่น ภาคเหนือกว่า ๒๕ หลัง ซึ่งเป็นงานสร้างสรรของช่างท้องถิ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

๒.๘ พิพิธภัณฑ์พระ – ประทีปโกลด์แลนด์

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๑๙๑ หมู่ ๑ ถนนแม่จัน – เชียงแสน ตำบลจอมสวรรค์ อำเภอแม่จัน จัดแสดงพระพุทธรูปโบราณและพระเครื่องเก่าแก่ ทุกยุคทุกสมัยนับจากยุคคันธราษฎร์ ทวารวดี เชียงแสน สุโขทัย
อู่ทอง ลพบุรี อยุธยา รัตนโกสินทร์ จำนวนมากมายเกินกว่า ๕๐๐ องค์

๒.๙ ลานทองอุทยานวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง อำเภอแม่จัน

ตั้งอยู่ที่ อำเภอแม่จัน (ทางไปอำเภอแม่อาย) จัดเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมแสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบย้อนยุค เป็นที่ตั้งฆ้องชัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕ เมตร น้ำหนัก ๓ ตัน การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากประเทศ ไทย ลาว จีน เปิดให้เข้าชมทุกวัน

๒.๑๐ ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอพาน (โรงเรียนพานพิเศษวิทยาคม)

ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนพานพิเศษวิทยาคม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
เวลาทำการ ทุกวันในวันและเวลาราชการ

๒.๑๑ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

ตั้งอยู่ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
เวลาทำการ ทุกวันในวันและเวลาราชการ
ความสำคัญ เป็นที่จัดแสดงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวล้านนา

๒.๑๒ พิพิธภัณฑ์ผ้าทอล้านนา

ตั้งอยู่ที่ บริเวณวัดพระธาตุผาเงา หมู่ ๕ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
เวลาทำการ ทุกวันในวันและเวลาราชการ
ค่าธรรมเนียม ไม่มี
ความสำคัญ เป็นที่แหล่งรวมผลิตภัณฑ์ผ้าทอเชียงแสน ผ้าทอลายล้านนา

๒.๑๓ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านล้านนา

ตั้งอยู่ที่ วัดหนองแรดเหนือ หมู่ ๑ ตำบลหนองแรด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
เวลาทำการ ทุกวันในวันและเวลาราชการ
ค่าธรรมเนียม ไม่มี
ความสำคัญ เป็นที่จัดแสดงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวล้านนา

๒.๑๔ พิพิธภัณฑ์บ้านทรงพันธ์

ตั้งอยู่ที่ บ้านป่าตึง ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
เวลาทำการ ทุกวัน
ค่าธรรมเนียม ไม่มี
ความสำคัญ เป็นที่จัดแสดงและจำหน่ายผ้าฝ้ายตระกูลไต และเซรามิกส์

๒.๑๕ หอศิลป์ไตยวน

ตั้งอยู่ ๒๕๐ หมู่ที่ ๑๕ ถ.ราชโยธา ซอย ๓ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย โทร. ๐๕๓๗๑๒ ๑๓๗
เป็นสถานที่จัดแสดงภาพเขียน ผลงานของอาจารย์ฉลอง พินิจสุวรรณ ตลอดจน งานศิลปะของชาวไตยวนอื่น ๆ

๒.๑๖ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดหลวง

ตั้งอยู่ที่ วัดหลวง ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
โทร. ๐๕๓ ๗๘๓ ๖๘๖

๒.๑๗ พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตแห่งอาข่า

ตั้งอยู่ที่ บ้านดอยสะโง้ ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ..เชียงราย
โทร. ๐๕๓๗๘๔๐๖๓

๒.๑๘ พิพิธภัณฑ์ชาวเขาชุมชนจะแล

ตั้งอยู่ที่ บ้านจะแล หมู่ ๑๑ ต.แม่ยาว อ.เมือง จ..เชียงราย
โทร. ๐๕๓๗๓๗ ๔๒๑

๒.๑๙ พิพิธภัณฑ์อารยธรมลุ่มน้ำโขง

ตั้งอยู่ที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย
โทร. ๐๕๓ ๙๑๗๐๗๖

๒.๒๐ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดศรีสุทธาวาส

ตั้งอยู่ที่ วัดศรีสุทธาวาส ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
โทร. ๐๕๓

๒.๒๑ พิพิธภัณฑ์วีรชนอดีตทหารจีนคณะชาติภาคเหนือประจำประเทศไทย บ้านสันติคิรี

ตั้งอยู่ที่ บ้านสันติคิรี หมู่ ๑ ต.แม่สลองนอก อ.เแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
โทร.

๒.๒๒ พิพิธภัณฑ์เล่นได้ กลุ่มคนเฒ่าคนแก่

ตั้งอยู่ที่ ศูนย์วัฒนธรมตำบลป่าแดด หมู่ ๓ ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
โทร. ๐๕๓ ๗๐๘๐๗๐


จัดทำโดย สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย
อาคารศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ถ.สิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร ๐-๕๓๗๑-๗๔๒๐ โทรสาร ๐-๕๓๗๑-๗๔๕๔ E-mail : chiangrai@m-culture.go.th
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๑