สรุปความก้าวหน้าเกี่ยวกับการเฉลิมฉลอง ๗๕๐ ปี
เมืองเชียงราย
ของศูนย์ประสานงาน ๗๕๐ ปีเมืองเชียงราย

(ฝ่ายเลขานุการ)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

แนวความคิดและความหมายตราสัญลักษณ์ ๗๕๐ ปี เมืองเชียงราย

     รูปพระธาตุดอยตุงสีทอง เป็นปูชนียสถานสำคัญที่สุดของเมืองเชียงราย เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมธาตุ
ุส่วนไหลปลาร้าและพระธาตุย่อย สื่อให้เห็นถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมืองเชียงรายที่คงความเจริญรุ่งเรือง
ยาวนานมา จนถึงปัจจุบัน ๗๕๐ ปี
    
      รูปพญามังราย สื่อถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมืองเชียงราย ซึ่งพญามังราย 
ได้ก่อตั้งสถาปนาและขนานนามเมืองเชียงรายในปี พ.ศ.๑๘๐๕ และเป็นปฐม
กษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนา

      เลข 750  สื่อถึง งานฉลองครบรอบ ๗๕๐ ปี เมืองเชียงราย โดยออกแบบเลข
750 เป็นลายไทยล้านนา และใช้สีม่วงอันเป็นสีประจำจังหวัดมาออกแบบ

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดงานเฉลิมฉลองสมโภช ๗๕๐ ปี เมืองเชียงราย วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔
  สรุปประมวลผล การดำเนินงานเฉลิมฉลองเมืองเชียงราย ๗๕๐ ปี ของทุกภาคส่วน (มีนาคม ๒๕๕๔)
 

๑. ด้านการเตรียมพื้นที่

 

๒. ด้านการเตรียมคน

 

๓. ด้านการสร้างอนุสรณ์สถาน ๗๕๐ ปีเมืองเชียงราย(ถาวรวัตถุ)

 

๔. ด้านการเฉลิมฉลองสมโภช ๗๕๐ ปี เมืองเชียงราย

 

๕. ด้านการจัดหาทุน

ประมวลภาพกิจกรรม การจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเมืองเชียงราย ๗๕๐ ปี ของทุกภาคส่วน
 

สรุปความคืบหน้าการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ ในการเตรียมงานเมืองเชียงราย ๗๕๐ ปี (พ.ย.๒๕๕๓)

  รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดงานเฉลิมฉลองเมืองเชียงรายครบ ๗๕๐ ปี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓
วันพุธ ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
 
  สรุปความคืบหน้าการดำเนินงานการก่อสร้างถาวรวัตถุของหน่วยงานราชการต่างๆ ร่วมเฉลิมฉลองสมโภชเมืองเชียงราย ๗๕๐ ปี (ข้อมูล ณ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓)
  ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานฯ
  รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๒
  รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
  รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๓
  ข่าวประชาสัมพันธ์
สินค้า ๗๕๐ ปีเมืองเชียงราย

เสื้อพื้นเมืองแขนยาว ชาย ทุกขนาด
ราคา ๒๒๙ บาท

เสื้อพื้นเมืองแขนสามส่วน หญิงทุกขนาด
ราคา ๒๒๙ บาท

เสื้อพื้นเมืองแขนสั้น ชาย หญิงทุกขนาด
ราคา ๑๙๙ บาท
เสื้อยืดคอโปโลชาย ทุกขนาด
ราคา ๒๙๙ บาท
เสื้อยืดคอโปโลหญิง ทุกขนาด
ราคา ๒๙๙ บาท
เสื้อเชิ้ตพิมพ์ลายดอก ชาย หญิง
ทุกขนาด ราคา ๒๙๙ บาท
เสื้อแจ๊คเก็ตสูท (ทุกไซด์)
ราคา ๖๙๐ บาท
เข็มกลัด ๗๕๐ ปี
ราคา ๒๕ บาท
สายรัดข้อมือ ๗๕๐ ปี
ราคา ๙๙ บาท

 วิดีทัศน์ เปิดโลกทัศน์ ๗๕๐ ปี เมืองเชียงราย

ตอนที่ ๑ เชียงรายในปัจจุบัน

 

ตอน ๒ ประวัติการสร้างเมืองเชียงราย

 

 

ที่มา : กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม (ภาค ๕)