ประกาศเมื่อ 12 สิงหาคม 2011 เวลา 12:23:52 เปิดอ่านทั้งหมด 8267 ครั้ง
ประวัติพ่อขุนเม็งรายมหาราช (พญามังราย) พระผู้สร้างเมืองเชียงราย
พญามังรายมหาราช เป็นโอรสของพญาลาวเมง ซึ่งเป็นเชื้อพระวงค์ลวจังราชแห่งแคว้นจก มารดาชื่อนางเทพคำข่าย(นางเทพคำขยายหรือนางอั้วมิ่งจอมเมือง) ซึ่งเป็นธิดาของท้าวรุ้งแก่นชาย เจ้านครเชียงรุ้ง แห่งแคว้นสิบสองปันนา จึงนับว่าพระองค์สืบเชื้อสายมาจากเจ้านครชั้นสูงทั้งฝ่ายพระบิดาและพระมารดา พระองค์ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ แรม ๙ ค่ำ เดือนอ้าย ปีกุน พ.ศ.๑๗๘๒ เมื่อพระมารดาแรกตั้งพระครรภ์นั้น ได้ทรงสุบินนิมิตว่าได้เห็นดาวประกายหยาดแต่ท้องฟ้านภากาศลงมาทางทิศทักษิณ และได้รับดวงดาวนั้น โหรถวายคำพยากรณ์ว่าจะได้โอรสทรงศักดานุภาพปราบประเทศทักษิณจดแดนมหาสมุทร เมื่อพญามังรายมหาราชพระชนมายุได้ ๑๖พรรษา พญาลาวเมงพระบิดา ได้สู่ขอพระธิดาเจ้าเมืองเชียงเรืองมาอภิเษกกับพญามังรายมหาราช แล้วทรงโปรดให้เป็นมหาอุปราช ต่อมาเมื่อพระชนมายุได้ ๒๐ พรรษา พระบิดาได้เสด็จทิวงคต จึงได้ครองเมืองหิรัญนครเงินยางสืบแทนต่อไปตั้งแต่ พ.ศ. ๑๘๐๒ นับเป็นกษัตริย์องค์ที่ ๒๕ ใน ราชวงศ์ลวจังกราช
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่แนบมา
 
 

 

สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย
อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้นที่ 1 เชิงสะพานแม่ฟ้าหลวง
ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053 - 150169 โทรสาร 053 - 150170
อีเมล์ chiangrai@m-culture.go.th
เว็บไซต์แห่งนี้แสดงผลได้ดีที่โปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox ที่ขนาดจอภาพ 1024x800 พิกเซล, Design by : เชียงราย เอ็นเทอร์ ซอฟต์