ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อบริหารจัดการข้อมูลทางวัฒนธรรมให้เป็นระบบ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารและปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรม ตลอดจนเผยแพร่และให้บริการแก่ประชาชน ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีกรอบแนวคิด ดังนี้

เพื่อนำไปสู่ Roadmap การพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม ในอนาคตต่อไป

 
     
   
   
     

 

© 2008 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย