บุคคล/องค์การทางวัฒนธรรม
สิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม
วิถีชีวิต
สถานที่ทางวัฒนธรรม
ศิลปิน 
ปราชญ์ชาวบ้าน 
บุคคลสำคัญทางศาสนา 
นักเขียนนักประพันธ์ 
สมาคมมูลนิธิชมรม 
เครือข่ายทางวัฒนธรรม 
หน่วยงานทางวัฒนธรรม
โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ 
ทัศนศิลป์ 
เอกสารหนังสือ 
สื่อโสตทัศน์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ 
เครื่องแต่งกาย 
ชาติพันธุ์ 
ศาสนาและความเชื่อ 
ประเพณีและพีธีกรรม 
ภาษาและวรรณกรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ศิลปการแสดงและดนตรี 
แหล่งโบราณคดี 
อุทยานประวัติศาสตร์ 
โบราณสถาน 
สถาปัตยกรรมสำคัญ 
ศาสนสถาน 
พิพิธภัณฑ์ 
หอสมุด/ห้องสมุด 
หอจดหมายเหตุ 
อนุเสาวรีย์/อนุสรณ์สถาน 
สถานที่จัดแสดงทางวัฒนธรรม 
แหล่งท่องเที่ยว 
  ร้านจำหน่ายวัตถุโบราณ 
ข้อมูลที่ค้นพบจาก ประเภท.ปราชญ์ชาวบ้าน >> หมวดหมู่ บุคคล/องค์การทางวัฒนธรรม
ลำดับ
รูป/ชื่อ
สถานที่ตั้ง
หมวดหมู่
ตำบล. อำเภอ.
ปราชญ์ชาวบ้าน
- ตำบล. ต้า อำเภอ. ขุนตาล
ปราชญ์ชาวบ้าน
- ตำบล. รอบเวียง อำเภอ. เมืองเชียงราย
ปราชญ์ชาวบ้าน
- ตำบล. รอบเวียง อำเภอ. เมืองเชียงราย
ปราชญ์ชาวบ้าน
ร้านสบันงาขันโตก ตำบล. เวียง อำเภอ. เมืองเชียงราย
ปราชญ์ชาวบ้าน
- ตำบล. ดอนศิลา อำเภอ. เวียงชัย
ปราชญ์ชาวบ้าน
- ตำบล. เวียงชัย อำเภอ. เวียงชัย
ปราชญ์ชาวบ้าน
- ตำบล. เม็งราย อำเภอ. พญาเม็งราย
ปราชญ์ชาวบ้าน
-- ตำบล. แม่เปา อำเภอ. พญาเม็งราย
ปราชญ์ชาวบ้าน
10 
- ตำบล. แม่เปา อำเภอ. พญาเม็งราย
ปราชญ์ชาวบ้าน
11 
- ตำบล. ยางฮอม อำเภอ. ขุนตาล
ปราชญ์ชาวบ้าน
12 
- ตำบล. ป่าตาล อำเภอ. ขุนตาล
ปราชญ์ชาวบ้าน
13 
- ตำบล. ป่าตาล อำเภอ. ขุนตาล
ปราชญ์ชาวบ้าน
14 
- ตำบล. ป่าตาล อำเภอ. ขุนตาล
ปราชญ์ชาวบ้าน
15 
- ตำบล. บัวสลี อำเภอ. แม่ลาว
ปราชญ์ชาวบ้าน
16 
- ตำบล. ทานตะวัน อำเภอ. พาน
ปราชญ์ชาวบ้าน
17 
- ตำบล. เวียงกาหลง อำเภอ. เวียงป่าเป้า
ปราชญ์ชาวบ้าน
18 
ตำบล. รอบเวียง อำเภอ. เมืองเชียงราย
ปราชญ์ชาวบ้าน
19 
ตำบล. เวียง อำเภอ. เมืองเชียงราย
ปราชญ์ชาวบ้าน
20 
บ้านสันขี้เป้า ตำบล. อำเภอ. เมือง
ปราชญ์ชาวบ้าน
© 2008 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย