บุคคล/องค์การทางวัฒนธรรม
สิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม
วิถีชีวิต
สถานที่ทางวัฒนธรรม
ศิลปิน 
ปราชญ์ชาวบ้าน 
บุคคลสำคัญทางศาสนา 
นักเขียนนักประพันธ์ 
สมาคมมูลนิธิชมรม 
เครือข่ายทางวัฒนธรรม 
หน่วยงานทางวัฒนธรรม
โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ 
ทัศนศิลป์ 
เอกสารหนังสือ 
สื่อโสตทัศน์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ 
เครื่องแต่งกาย 
ชาติพันธุ์ 
ศาสนาและความเชื่อ 
ประเพณีและพีธีกรรม 
ภาษาและวรรณกรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ศิลปการแสดงและดนตรี 
แหล่งโบราณคดี 
อุทยานประวัติศาสตร์ 
โบราณสถาน 
สถาปัตยกรรมสำคัญ 
ศาสนสถาน 
พิพิธภัณฑ์ 
หอสมุด/ห้องสมุด 
หอจดหมายเหตุ 
อนุเสาวรีย์/อนุสรณ์สถาน 
สถานที่จัดแสดงทางวัฒนธรรม 
แหล่งท่องเที่ยว 
  ร้านจำหน่ายวัตถุโบราณ 
ข้อมูลที่ค้นพบจาก ประเภท. >> หมวดหมู่
ลำดับ
รูป/ชื่อ
สถานที่ตั้ง
หมวดหมู่
 
ตำบล. อำเภอ.
© 2008 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย