บุคคล/องค์การทางวัฒนธรรม
สิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม
วิถีชีวิต
สถานที่ทางวัฒนธรรม
ศิลปิน 
ปราชญ์ชาวบ้าน 
บุคคลสำคัญทางศาสนา 
นักเขียนนักประพันธ์ 
สมาคมมูลนิธิชมรม 
เครือข่ายทางวัฒนธรรม 
หน่วยงานทางวัฒนธรรม
โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ 
ทัศนศิลป์ 
เอกสารหนังสือ 
สื่อโสตทัศน์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ 
เครื่องแต่งกาย 
ชาติพันธุ์ 
ศาสนาและความเชื่อ 
ประเพณีและพีธีกรรม 
ภาษาและวรรณกรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ศิลปการแสดงและดนตรี 
แหล่งโบราณคดี 
อุทยานประวัติศาสตร์ 
โบราณสถาน 
สถาปัตยกรรมสำคัญ 
ศาสนสถาน 
พิพิธภัณฑ์ 
หอสมุด/ห้องสมุด 
หอจดหมายเหตุ 
อนุเสาวรีย์/อนุสรณ์สถาน 
สถานที่จัดแสดงทางวัฒนธรรม 
แหล่งท่องเที่ยว 
  ร้านจำหน่ายวัตถุโบราณ 
ข้อมูลที่ค้นพบจาก ประเภท.ประเพณีและพีธีกรรม >> หมวดหมู่ วิถีชีวิต
ลำดับ
รูป/ชื่อ
สถานที่ตั้ง
หมวดหมู่
ม.ราชภัฎเชียงราย สวนสมเด็จย่า ตำบล. เวียง อำเภอ. เมืองเชียงราย
ประเพณีและพีธีกรรม
อนุเสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายฯ ตำบล. เวียง อำเภอ. เมืองเชียงราย
ประเพณีและพีธีกรรม
หนองบวกบอน ตำบล. เวียงชัย อำเภอ. เวียงชัย
ประเพณีและพีธีกรรม
- ตำบล. เวียงชัย อำเภอ. เวียงชัย
ประเพณีและพีธีกรรม
ศาลาชมวิวหนองหลวง ตำบล. เวียงชัย อำเภอ. เวียงชัย
ประเพณีและพีธีกรรม
คุ้มพญาเม็งราย ตำบล. เม็งราย อำเภอ. พญาเม็งราย
ประเพณีและพีธีกรรม
- ตำบล. เม็งราย อำเภอ. พญาเม็งราย
ประเพณีและพีธีกรรม
วัดสบเปา ตำบล. แม่เปา อำเภอ. พญาเม็งราย
ประเพณีและพีธีกรรม
ลานที่ว่าการอำเภอพญาเม็งราย ตำบล. เม็งราย อำเภอ. พญาเม็งราย
ประเพณีและพีธีกรรม
10 
หน้าที่ว่าการอำเภอ ตำบล. ป่าตาล อำเภอ. ขุนตาล
ประเพณีและพีธีกรรม
11 
พระธาตุขุนตาล ตำบล. ป่าตาล อำเภอ. ขุนตาล
ประเพณีและพีธีกรรม
12 
อ่างเก็บน้ำห้วยขุนต้า ตำบล. ต้า อำเภอ. ขุนตาล
ประเพณีและพีธีกรรม
13 
พระธาตุขุนตาล ตำบล. ป่าตาล อำเภอ. ขุนตาล
ประเพณีและพีธีกรรม
14 
น้ำตกศรีชมภู ตำบล. ยางฮอม อำเภอ. ขุนตาล
ประเพณีและพีธีกรรม
15 
วัดดอยหม้อ ตำบล. ป่าก่อดำ อำเภอ. แม่ลาว
ประเพณีและพีธีกรรม
16 
ที่ว่าการอำเภอแม่ลาว ตำบล. อำเภอ. แม่ลาว
ประเพณีและพีธีกรรม
17 
ใต้สะพานแม่ลาว ตำบล. - อำเภอ. แม่ลาว
ประเพณีและพีธีกรรม
18 
หนองฮ่าง ตำบล. หัวง้ม อำเภอ. พาน
ประเพณีและพีธีกรรม
19 
วัดเขื่อนเมือง ตำบล. หัวง้ม อำเภอ. พาน
ประเพณีและพีธีกรรม
20 
กลุ่มอนุรักษ์กระบือ บ้านห้วยตุ้ม ตำบล. หัวง้ม อำเภอ. พาน
ประเพณีและพีธีกรรม
21 
วัดพระธาตุจอมคิรี ตำบล. - อำเภอ. ป่าแดด
ประเพณีและพีธีกรรม
22 
- ตำบล. ทุ่งก่อ อำเภอ. เวียงเชียงรุ้ง
ประเพณีและพีธีกรรม
23 
- ตำบล. ป่าซาง อำเภอ. เวียงเชียงรุ้ง
ประเพณีและพีธีกรรม
24 
ลานที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ตำบล. - อำเภอ. เวียงเชียงรุ้ง
ประเพณีและพีธีกรรม
25 
อบต.ดงมหาวัน ตำบล. ดงมหาวัน อำเภอ. เวียงเชียงรุ้ง
ประเพณีและพีธีกรรม
26 
ที่ว่าการอำเภอดอยหลวง ตำบล. - อำเภอ. ดอยหลวง
ประเพณีและพีธีกรรม
27 
วัดห้วยสัก ตำบล. หนองป่าก่อ อำเภอ. ดอยหลวง
ประเพณีและพีธีกรรม
28 
ที่ว่าการอำเภแดอยหลวง ตำบล. - อำเภอ. ดอยหลวง
ประเพณีและพีธีกรรม
29 
ท่าเรือเชียงของ ตำบล. เวียง อำเภอ. เชียงของ
ประเพณีและพีธีกรรม
30 
ลานที่ว่าการอำเภอเชียงของ ตำบล. เวียง อำเภอ. เชียงของ
ประเพณีและพีธีกรรม
31 
บ้านหาดไคร้ ตำบล. - อำเภอ. เชียงของ
ประเพณีและพีธีกรรม
32 
ทะเลสาบเชียงแสน ตำบล. - อำเภอ. เชียงสน
ประเพณีและพีธีกรรม
33 
ริมฝั่งแม่น้ำโขง หน้าที่ว่าการอำเภอ ตำบล. - อำเภอ. เชียงแสน
ประเพณีและพีธีกรรม
34 
ลานที่ว่าการอำเภอ ตำบล. -- อำเภอ. เชียงแสน
ประเพณีและพีธีกรรม
35 
ศาลเจ้าหลวงเวียงแก่น ตำบล. ม่วงยาย อำเภอ. เวียงแก่น
ประเพณีและพีธีกรรม
36 
- ตำบล. ป่าตึง อำเภอ. แม่จัน
ประเพณีและพีธีกรรม
37 
ลานที่ว่าการอำเภอแม่จัน ตำบล. - อำเภอ. แม่จัน
ประเพณีและพีธีกรรม
38 
ลานที่ว่าการอำเภอแม่ฟ้าหลวง ตำบล. แม่ฟ้าหลวง อำเภอ. แม่ฟ้าหลวง
ประเพณีและพีธีกรรม
39 
ลานหลังวิหารวัดห้วยน้ำขุ่น ตำบล. แม่ฟ้าหลวง อำเภอ. แม่ฟ้าหลวง
ประเพณีและพีธีกรรม
40 
วัดห้วยน้ำขุ่น ตำบล. - อำเภอ. แม่ฟ้าหลวง
ประเพณีและพีธีกรรม
41 
วัดห้วยน้ำขุ่น ตำบล. - อำเภอ. แม่ฟ้าหลวง
ประเพณีและพีธีกรรม
42 
- ตำบล. โป่งผา อำเภอ. แม่สาย
ประเพณีและพีธีกรรม
43 
พระธาตุดอยตุง ตำบล. ห้วยไคล้ อำเภอ. แม่สาย
ประเพณีและพีธีกรรม
44 
วัดพระธาตุจอมแจ้ง ตำบล. - อำเภอ. แม่สรวย
ประเพณีและพีธีกรรม
45 
บ้านวาวี ตำบล. วาวี อำเภอ. แม่สรวย
ประเพณีและพีธีกรรม
46 
ฝายน้ำล้นใกล้เทศบาลตำบลเวียง ตำบล. เวียง อำเภอ. เวียงป่าเป้า
ประเพณีและพีธีกรรม
47 
วัดพระธาตุแม่เจดีย์ ตำบล. - อำเภอ. เวียงป่าเป้า
ประเพณีและพีธีกรรม
48 
บ้านสันติคีรี ตำบล. เวียง อำเภอ. แม่ฟ้าหลวง
ประเพณีและพีธีกรรม
© 2008 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย