CD-01
แบบบันทึกข้อมูลสารบบข้อมูลทางวัฒนธรรม(Cultural Directory)

ประเภทข้อมูล
ชื่อประเภท ประเพณีและพีธีกรรม หมวดหมู่ วิถีชีวิต
ชื่อข้อมูล ประเพณีเข้ากรรมรุกขมูล  
ข้อมูลโดยสังเขป ประเพณีเข้ากรรมรุกขมูล เป็นประเพณีที่คณะสงฆ์อำเภอแม่ลาวร่วมกับคณะศรัทธาวัดดอยหม้อ จัดขึ้นในเดือนมกราคมของทุกปี ซึ่งภายในบริเวณวัดดอยหม้อมีกุฏิสำหรับพระสงฆ์หลายหลัง มีบริเวณให้นั่งสมธิมีศาลาปฏิบัติธรรม เหมาะสมแก่การเข้ากรรม รุกขมูลอย่างยิ่ง คำว่า"เข้ากรรม "มาจากคำว่า เข้าปริวาสกรรม คือพิธีอยู่กรรมของพระภิกษุผู้ต้องอาบัติ สังฆาทิเสสและเข้าปริวาสกรรมนี้คนล้านช้างและไทอีสานได้นำมาใช้โดยตัดคำ ปริวาส ออกเหลือเป็นเข้ากรรมและเปลี่ยนเขียนตามอักษรวิธีของตนเป็น เข้ากำ หรือเข่ากำ บุญเข้ากรรมคือ การทำบุญประจำเดือนอ้าย ซึ่งเป็นเดือนแรกของปี เป็นเดือนแรกที่ภิกษุผู้ละเมิดศีลของสงฆ์ ในหมวดสังฆาทิเสส ซึ่งเป็นอาบัติหนัก รองจากปาราชิก(อาบัติหนักที่สุด)ผู้ละเมิดต้องเข้ากำแล้วทั้ง ๑๓ ข้อจึงจะพ้นโทษกับเป็นภิกษุ ผู้มีศีลบริสุทธิ์ต่อไป

สถานที่ตั้ง วัดดอยหม้อ
เลขที่ -
หมู่ที่/หมู่บ้าน
-
ซอย -
ถนน
-
ตำบล ป่าก่อดำ
อำเภอ
แม่ลาว
จังหวัด เชียงราย  

ค่าพิกัดภูมิศาสตร์
Zone 47 พิกัด - x 0572923 พิกัด - y 2188438
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
ชื่อบุคคลอ้างอิง นายมงคล สิทธิหล่อ อีเมลล์ mongkol_s@m-culture.go.th
ชื่อหน่วยงานอ้างอิง สนง.วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย อีเมลล์ chiangrai@m-culture.go.th
เลขที่ - หมู่ที่/หมู่บ้าน -
ซอย - ถนน สิงหไคล
ตำบล เวียง อำเภอ เมืองเชียงราย
จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
หมายเลขโทรศัพท์ 053-717420 หมายเลขโทรสาร 053-717454
ที่อยู่ของเว็บไซต์ http://www. m-culture.go.th/chiangrai

รูปภาพแสดงลักษณะของข้อมูล
หมายเลขภาพถ่าย 57170015
วันเดือนปี 18/09/2008

รหัสข้อมูล 57170015
วันเดือนปี ที่ให้รหัส 18/09/2008

ผู้จัดเก็บข้อมูล สิริรัตน์ โอภาพ
ลำดับที่จัดเก็บ 264