สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร   ศาลากลางจังหวัดชุมพร (ชั้น ๑)  ถนนไตรรัตน์  ตำบลนาชะอัง  อำเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร  ๘๖๐๐๐

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ร่วมพิธีบรวงสรวงพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

 

ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์โดย : piyapong_2531@hotmail.com
ftp://Province.m-culture.go.th/chumphon
โทร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๕๓
โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
E-mail : chumphon@m-culture.go.th