สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร   ศาลากลางจังหวัดชุมพร (ชั้น ๑)  ถนนไตรรัตน์  ตำบลนาชะอัง  อำเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร  ๘๖๐๐๐

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ร่วมพิธีในงานวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ศาลเสด็จในกรม (ศาลบน ) ตำบลหาดทรายรี
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
 

 

ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์โดย : piyapong_2531@hotmail.com
ftp://Province.m-culture.go.th/chumphon
โทร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๕๓
โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
E-mail : chumphon@m-culture.go.th