สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร   ศาลากลางจังหวัดชุมพร (ชั้น ๑)  ถนนไตรรัตน์  ตำบลนาชะอัง  อำเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร  ๘๖๐๐๐


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
ร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพองค์ประธานมูลนิธิสายใจไทย
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗
ณ หอประชุมอาคารกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ชั้น ๓ ที่ว่าการอำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร


 

ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์โดย : piyapong_2531@hotmail.com
http://Province.m-culture.go.th/chumphon
โทร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๕๓
โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
E-mail : chumphon@m-culture.go.th