สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร   ศาลากลางจังหวัดชุมพร (ชั้น ๑)  ถนนไตรรัตน์  ตำบลนาชะอัง  อำเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร  ๘๖๐๐๐

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวันฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ณ หอประชุมเทศบาลเมืองชุมพร
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

 

ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์โดย : piyapong_2531@hotmail.com
http://Province.m-culture.go.th/chumphon
โทร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๕๓
โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
E-mail : chumphon@m-culture.go.th