แหล่งโบราณสถานจังหวัดชุมพร
ชื่อแหล่งโบราณสถาน
ภาพแหล่งโบราณสถาน
ประวัติความเป็นมา
เขาเจดีย์

ที่ตั้ง: วัดเขาเจดีย์ หมู่ ๗ ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
 

ประวัติความเป็นมา
             จากคำบอกเล่าสืบทอดกันมาเกี่ยวกับประวัติการสร้างวัดเขาเจดีย์นั้น
เล่ากันว่า เจ้าอ้าย เจ้ายี่เป็นเศรษฐี ๒ พี่น้อง ได้แล่นสำเภาขนาดใหญ่บรรทุก
สิ่งของเครื่องใช้มากมาย พร้อมด้วยเหล่าบริวาร มาจอดเรือที่โคกยายแรม
(หน้าวัดสุวรรณาราม ปัจจุบันนี้) เพื่อหายอดเขาที่สวยงามสำหรับก่อสร้าง
เจดีย์ ได้พบยอดเขาที่ตั้งเขาเจดีย์ จึงได้ให้บ่าวไพร่นำธงขึ้นไปปักบนยอดเขา
แล้ว ทำการก่อสร้างเจดีย์ขึ้นโดยใช้คนยืนส่งก้อนอิฐที่จะสร้างเจดีย์โดยใช้คน
ส่งมือต่อมือจากที่เรือจอดบริเวณท่าโคกยายแรมถึงยอดเขาบางกระแสเล่าว่า
เจ้าอ้ายพญา และเจ้ายี่พญา ซึ่งมีชีวิตอยู่สมัยต้นกรุงศรีอยุธยาเป็นผู้สร้าง
โดยอ้างว่า เจ้าอ้ายพญาและเจ้ายี่พญาได้รวบรวมสิ่งของต่างๆ พร้อมด้วย
บริวารลงเรือสำเภาเดินทางไป เมืองนครศรีธรรมราชเพื่อสร้างพระบรมธาตุ
แต่เมื่อมาถึงเมืองปะทิวได้ทราบว่าทางนครศรีธรรมราชได้สร้างเสร็จเรียบร้อย
แล้ว จึงได้สำรวจยอดเขาบริเวณเมืองปะทิว พบยอดเขายอดหนึ่งที่สวยงาม
มาก จึงได้สร้างเจดีย์ขึ้นบนยอดเขา เขาลูกนี้จึงได้เรียกว่า “เขาเจดีย์”
(รายละเอียดเพิ่มเติม...)

วัดประเดิม
(วัดสุธาวาสธาราม)

ที่ตั้ง: หมู่ ๒ ตำบลตากแดด
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร

 
ประวัติความเป็นมา
            เชื่อกันว่าตัวเมืองดั้งเดิมของเมืองชุมพร อยู่แถบวัดประเดิมฝั่งซ้าย
ของแม่น้ำชุมพร ที่ตำบลตากแดด ต่อมาจึงได้ย้ายเมืองไปตั้งใหม่ที่บ้าน
ท่ายาง แล้วย้ายไปตั้งที่ตำบลท่าตะเภา นัยว่าเหตุที่ย้ายเมืองบ่อยเป็นเพราะ
อิทธิพลการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำท่าตะเภา และแม่น้ำชุมพรบ้างก็ว่าเพราะ
เป็นเมืองหน้าด่านอยู่ในสมรภูมิการรบเสมอ ๆ จึงไม่สร้างบ้านเมืองถาวร
วัดประเดิม เล่ากันว่าเป็นวัดแรกในละแวกนี้ จึงได้ชื่อว่าวัดประเดิม เป็นวัด
ประจำเมืองชุมพรเก่า เชื่อกันว่าพระปรางค์องค์เดิม มีศิลปะแบบศรีวิชัย แต่
ก็ไม่มีหลักฐานชัดเจน โบราณวัตถุในวัดแต่แรกเห็นจะมีมาก ต่อมาได้ชำรุด
หักพังไปตามกาลเวลาและจากภัยสงครามเท่าที่เหลืออยู่จนทุกวันนี้ก็มี
หลายอย่างซึ่งล้วนเป็นหลักฐานแสดงให้รู้ว่าเคยเป็นวัดที่เจริญรุ่งเรือง
มากแห่งหนึ่ง โบราณวัตถุที่ทางวัดเก็บรักษาไว้ อาทิ ใบเสมาหินทราย เศียรพระพุทธรูปหินทราย และเศียรพระพุทธรูปปูนปั้นเกือบ ๒๐ เศียร
เป็นฝีมือช่างสมัยอยุธยา (รายละเอียดเพิ่มเติม...)

เขาสามแก้ว

ที่ตั้ง : หมู่ ๑
ตำบลนาชะอัง
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร

 

ประวัติความเป็นมา

              แหล่งโบราณคดีเขาสามแก้ว เป็นแหล่งโบราณคดีแหล่งใหญ่ที่สำคัญ
ที่สุดแห่งหนึ่งซึ่งแสดง หลักฐานการตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณสมัยแรกเริ่ม
ประวัติศาสตร์ ที่เริ่มรับเอาอารยธรรมจากดินแดนโพ้นทะเลจากการสำรวจและ
ขุดค้นโดยกองโบราณคดี กรมศิลปากร ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้พบหลักฐาน
สำคัญได้แก่ กลองมโหระทึกสำริด หุ่นจำลองรูปคนสัตว์(ช้าง ม้า กวาง )สำริด
เครื่องมือเหล็ก รูปหอกใบข้าว รูปขวาน ขวานหินขัด แท่นหินบดมีลายสลักรูป
ตัดทอน ส่วนของสถูปและธรรมจักร ลูกปัด กำไลทำจากหิน และแก้วเครื่อง
ประดับทองรูปพรรณ มีแหวน และแผ่นทอง ลูกปัดคาร์เนเลี่ยน แกะสลักอักษร
โบราณ (รายละเอียดเพิ่มเติม...)

พระธาตุมุจลินทร์

ที่ตั้ง :
ตำบลทุ่งตะไคร
อำเภอทุ่งตะโก
จังหวัดชุมพร


 


ประวัติความเป็นมา

          
 เดิมบริเวณวัดพระธาตุมุจลินทร์  เป็นที่ตั้งวัดมุจลินทราราม  แต่เนื่อง
จากบริเวณดังกล่าวมีพื้นที่คับแคบ  ประมาณ  ๔  ไร่  ๒  งาน ไม่เหมาะแก่การ
ขยายและพัฒนาวัด  จึงได้ย้ายไปตั้งวัดมุจลินทรารามใหม่  ที่หมู่  ๑  ตำบล
ช่องไม้แก้ว  อำเภอทุ่งตะโก  (รายละเอียดเพิ่มเติม...)
     

NEXT     

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม  Discount moving boxes, cheap packaging supplies and storage materials, Moving kits, Packing Tips; Professional movers in the US and Worldwide.


10-05-2008 8:21 AM

ดูแลและพัฒนาเว็ปไซด์ โดย :
pawongjeen@yahoo.co.th
ftp://intranet.m-culture.go.th/chumphon
โทร. ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๕๓
โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
Emill :chumphon@m-culture.go.th