แหล่งโบราณสถานจังหวัดชุมพร
ชื่อแหล่งโบราณสถาน
 
แหล่งโบราณสถาน
วัดประเดิม

ที่ตั้ง: หมู่ ๒ ตำบลตากแดด
อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร

 

 

ประวัติความเป็นมา
            เชื่อกันว่าตัวเมืองดั้งเดิมของเมืองชุมพร อยู่แถบวัดประเดิมฝั่งซ้ายของแม่น้ำชุมพรที่ตำบลตากแดดต่อมาจึงได้ย้ายเมืองไปตั้ง
ใหม่ที่บ้านท่ายาง แล้วย้ายไปตั้งที่ตำบลท่าตะเภา นัยว่าเหตุที่ย้ายเมืองบ่อยเป็นเพราะอิทธิพลการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำท่าตะเภา
และแม่น้ำชุมพรบ้างก็ว่าเพราะเป็นเมืองหน้าด่านอยู่ในสมรภูมิการรบเสมอ ๆ จึงไม่สร้างบ้านเมืองถาวรวัดประเดิม เล่ากันว่าเป็นวัดแรก
ในละแวกนี้ จึงได้ชื่อว่าวัดประเดิม เป็นวัดประจำเมืองชุมพรเก่า เชื่อกันว่าพระปรางค์องค์เดิม มีศิลปะแบบศรีวิชัย แต่ก็ไม่มีหลักฐาน
ชัดเจนโบราณวัตถุในวัดแต่แรกเห็นจะมีมากต่อมาได้ชำรุดหักพังไปตามกาลเวลาและจากภัยสงครามเท่าที่เหลืออยู่จนทุกวันนี้ก็ม
ีหลายอย่างซึ่งล้วนเป็นหลักฐานแสดงให้รู้ว่าเคยเป็นวัดที่เจริญรุ่งเรืองมากแห่งหนึ่ง โบราณวัตถุที่ทางวัดเก็บรักษาไว้ อาทิ
ใบเสมาหินทราย เศียรพระพุทธรูปหินทราย และเศียรพระพุทธรูปปูนปั้นเกือบ ๒๐ เศียรเป็นฝีมือช่างสมัยอยุธยา
รูปแบบศิลปกรรม

                พระปรางค์สุทธาวาสธาราม (วัดประเดิม) ก่อนบูรณะยังมีผู้จดจำได้ว่า เดิมองค์ปรางค์์ตั้งอยู่ บนพื้นเรียบไม่ได้ยกพื้นสูง
โดยรอบองค์พระปรางค์ไม่มีสิ่งก่อสร้างใดๆ ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันทุกอย่างเป็นของที่เพิ่งสร้างใหม่ พระปรางค์ที่ปรากฏอยู่ทุกวันนี้
มีลักษณะรูปแบบศิลปกรรม เป็นปรางค์ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสทำเป็นฐานบัวลดหลั่นกันขึ้นไปเป็นชั้น ๆรูปทรงสูงชลูดเรือนธาตุมีขนาดเล็ก
ทรงสูงรับกับทุกส่วนขององค์ปรางค์ ซึ่งมีลักษณะเป็นฐานซ้อนกันขึ้นไปรอบพระปรางค์มีระเบียงคตล้อมรอบระหว่างระเบียงคตกับ
พระปรางค์์เป็นลานประทักษิณในบริเวณวัดมีเจดีย์รายขนาดเล็ก ๑ องค์ ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงกลมตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยม สภาพทรุด
โทรมมีผู้เล่าว่าเดิมเจดีย์รายรอบวัดมีหลายองค์ แต่ปัจจุบันเหลือองค์เดียว รูปแบบศิลปกรรมเดิมของพระปรางค์องค์นี้ไม่ปรากฏชัด
ว่าเป็นแบบใด แต่สันนิษฐานจากโบราณวัตถุ ได้แก่ เศียรพระพุทธรูปและใบเสมาเข้าใจว่าคงเป็นศาสนสถานที่สร้างมาแต่ครั้งกรุงศรี-
อยุธยาแต่ปัจจุบันได้ถูกซ่อมแซมจนเปลี่ยนสภาพไปหมดแล้วส่วนอาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรมเป็นอาคารสถาปัตยกรรมท้องถิ่น
ก่อสร้างขึ้นในช่วงระหว่าง พ.ศ. ๒๔๗๓ – ๒๔๘๐ เป็นอาคารไม้แบบเรือนปั้นหยา ยอดจั่วชายคาตกแต่งไม้ฉลุและไม้กลึงลวดลายแบบ
พื้นเมือง อาคารนี้แบ่งพื้นที่ใช้สอยเป็น ๓ ส่วน คือ แบ่งห้อง ๒ ห้อง โดยมีชานเป็นส่วนเชื่อมต่อระเบียงจะอยู่ลดระดับต่ำจากชาน
ประมาณ ๓๐ เชนติเมตร ต่อมาได้มีการซ่อมแซมระเบียงด้วยการสร้างเป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเสาคอนกรีตที่ยกพื้นทำให้อาคารนี้ี้
เป็นเรือนใต้ถุนโปร่งได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนโดย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๓ ตอนที่ ๓๔ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๔๗๙

ความสำคัญและสภาพปัจจุบัน
สิ่งสำคัญภายในวัดสุทธาวาสธาราม (วัดประเดิม) ประกอบด้วย
                   ๑. พระปรางค์
                   ๒. เจดีย์ราย
                   ๓. อาคารโรงเรียนปริยัติธรรม


 

BACK
จำนวนผู้เข้าชม webhosting


04/27/2008 2:17 AM


ดูแลและพัฒนาเว็ปไซด์ โดย :
pawongjeen@yahoo.co.th
ftp://intranet.m-culture.go.th/chumphon
โทร. ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๕๓
โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
Emill :chumphon@m-culture.go.th