สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร   ศาลากลางจังหวัดชุมพร (ชั้น ๑)  ถนนไตรรัตน์  ตำบลนาชะอัง  อำเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร  ๘๖๐๐๐

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร จัดโครงการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี ๒๕๕๗
ระดับจังหวัด วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗
ณ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดชุมพรรังสรรค์
(พระอารามหลวง) ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ภาพกิจกรรมโครงการประกวดบรรยายธรรม


 

 

ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์โดย : piyapong_2531@hotmail.com
http://Province.m-culture.go.th/chumphon
โทร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๕๓
โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
E-mail : chumphon@m-culture.go.th