ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปี ๒๕๕๕

- พระครูปริยัติกิจวิธาน เจ้าอาวาสวัดสวนสมบูรณ์ ตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ได้รับการคัดเลือก
เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จังหวัดชุมพร

- นายประสงค์ บุญร่วม เครือข่ายวัฒนธรรม ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จังหวัดชุมพร